Bijdrage Kadernota 2017

Ik beperk me in mijn bijdrage grotendeels tot het voorgestelde nieuwe beleid.

Waterklimaatplan 

Gezien het feit dat het klimaat verandert en er langere perioden van extreme droogte, maar ook zeer intensieve periodes van veel regen zijn, ondersteunt de PvdD dit plan van harte. Extra maatregelen zijn nodig en ik ben blij dat het College dit voorstel gedaan heeft.

Klimaatadaptie vraag om gerichte maatregelen, die eraan bijdragen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden in het kader van de veiligheid van onze inwoners. 

Het planten van bomen past naadloos in het Waterklimaatplan van Pijnacker-Nootdorp. Bomen dragen bij aan het verminderen van hittestress, ze geven koelte en schaduw bij hitte en vangen via de wortels water op bij extreme regenval. Ook vangen bomen CO2 op, wat bijdraagt aan de vermindering van CO2. Meer groen draagt bij aan het groene imago van onze gemeente en aan een gezondere leefomgeving voor mens en dier. Ook levert een groene omgeving een positieve impuls aan het economisch vestigingsklimaat.

In het kader van ‘Samen doen; in contact’ dient de Partij voor de Dieren mede namens D66, CU/SGP, Eerlijk Alternatief, PvdA en GroenLinks een motie in, waarbij wordt voorgesteld dat onze inwoners via een uitnodigingsstrategie bij de gemeente kunnen aangeven waar zij graag bomen willen. Zij kennen hun omgeving en weten immers waar meer groen gewenst is.

Het dictum luidt:

verzoekt het College:

bij wijze van proef inwoners in de gelegenheid stellen om met voorstellen te komen waar in hun omgeving zij graag één of meerder bomen geplant zien;
aan deze voorstellen te voldoen indien dat mogelijk is (rekening houdend met de beperking vanwege kabels, riolering e.d.);
in overleg met inwoners en wijkverenigingen alternatieve locaties voor bomenplant voor te leggen indien het op de gewenste plek niet mogelijk is;
aan dit plan bekendheid te geven (o.a. website, sociale media e.d.) en zorg te dragen voor een goede communicatie met de inwoners;
hiervoor een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2018 volgens de Kadernota;

Centrummanager Pijnacker centrum

De Raad heeft ingestemd met het aanstellen van een centrummanager voor het centrum en winkelcentrum van Pijnacker. In de kadernota wordt voorgesteld om vanaf 2018 voor een periode van drie jaar € 20.000 ter beschikking te stellen voor de inzet van een centrummanager. De centrummanager krijgt een functie als actiehouder voor thema’s met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid zoals de thema’s marketing en economie/branchering. Ook duurzaamheid maakt onderdeel uit van thema’s met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid. Daar waar duurzame woningen en kantoren al actief zijn op het gebied van verduurzaming van vastgoed valt er in de winkelmarkt nog veel te winnen. Er is een ‘toolkit duurzame winkelcentra’ ontwikkeld, die een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van het winkelvastgoed in het centrum van Pijnacker. Het biedt de gemeente, beleggers, retailers, ontwikkelaars en bouwondernemingen de mogelijkheid om vanuit een gezamenlijke visie op duurzaamheid structureel te gaan werken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzaam winkelvastgoed. Daarnaast levert verduurzaming van het winkelvastgoed een financiële meerwaarde op van dit vastgoed. Ook draagt verduurzaming bij aan de doelstelling van de gemeente om in 2050 energieneutraal te zijn.

Ik dien hiervoor mede namens de VVD, CU/SGP, PvdA en GroenLinks een motie in met als dictum:

verzoekt het College:

als onderdeel van de acties van de centrummanager (thema’s met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid zoals de thema’s marketing en economie/branchering) verduurzaming van het (winkel)centrum van Pijnacker als thema toe te voegen;

hierbij de ‘toolkit duurzame winkelcentra’ nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de ondernemers van het winkelcentrum.

 Intensivering handhaving

In aanvulling op de afhandeling van de reguliere taken is er behoefte aan extra middelen (€ 50.000 structureel) om op projectbasis of gebiedsgericht in regie handhavingsacties te kunnen uitvoeren die in korte tijd veel capaciteit vergen. In 2017 wordt onder meer een gericht handhavingsproject voor de controle op de drank- en horecawet uitgevoerd. In 2018 zullen ook aanvullende gebiedsgerichte handhavingsacties worden ingepland voor parkeeroverlast (bij winkelcentra) en zwerfvuil (bijplaatsingen bij ondergrondse containers).

De PvdD kan zich vinden in deze extra investering voor de intensivering van de handhaving. We verzoeken het college om hierbij ook de lokale groen- en milieuhandhaving in mee te nemen, zoals het illegaal kappen van bomen en het dumpen van afval op straat en in de natuur. Graag een reactie van het College hierop.

Herinvoering Monumentensubsidie

De PvdD vindt cultureel erfgoed van groot belang. Belangrijke historische panden in onze gemeente moeten beschermd en bewaard blijven. Het is een belangrijke beeldbepalende factor van onze gemeente van onze gemeente. En het draagt bij een het historisch besef van de inwoners en van de geschiedenis van onze gemeente. De PvdD kan instemmen met deze investering.

9. 1n 10. IKC Ackerswoude en Mariaschool en verhuizing de Regenboog

De PvdD kan zich vinden in het investeringsvoorstel voor het IKC Ackerswoude, de Mariaschool en de verhuizing van de Regenboog. Een goede huisvesting voor kinderen is belangrijk en ook eisen stellen aan duurzaamheid vinden we positief!

Lastenverlichting (OZB)

Voor de verlaging van de OZB opbrengsten worden financiën ingezet om de gemeentelijke lasten neerwaarts bij te stellen. De PvdD is van mening dat de lastenverlichting OZB niet nodig is. Van ons hoeft het niet, maar we zullen er niet gaan voorliggen.

Sociaal Domein

De  PvdD kan zich vinden in de voorstellen op het gebied van het Sociaal Domein. We hebben er eerder al uitgebreid over gesproken en dat vertaalt zich nu in verder uitgewerkte plannen waar we eerder en ook nu mee kunnen instemmen. Ook kan de fractie zich vinden in de nieuwe voorstellen m.b.t. de jeugdzorg. Daarnaast is het ook belangrijk om te blijven investeren in goede mantelzorg, omdat dit steeds meer zal gaan plaatsvinden en mantelzorgers vaak een zware taak hebben.