Amen­dement: ziens­wijze Servi­ce­bureau


27 mei 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 27 mei 2021;
gelet op artikel 43 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;
gelezen het voorstel over de Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden;

Besluit:

Boven het kopje ‘Schriftelijke reactie’ de volgende tekst aan de zienswijze toe te voegen:

“Risicoparagraaf

De risicoparagraaf in uw ontwerpbegroting is evenals vorig jaar gering onderbouwd. U heeft aangegeven vanwege de corona pandemie over onvoldoende capaciteit te hebben beschikt om dit, ondanks uw eerdere toezegging, in deze begroting te realiseren. Wij verwachten dat uw begroting voor 2023 wel de door ons gewenste risico informatie zal bevatten.

Rechtmatigheidsverantwoording

Met ingang van het boekjaar 2021 verandert de werkwijze rondom de controle van de jaarrekening. De accountant toetst de rechtmatigheid niet meer en de gemeenschappelijk regeling dient zelf een rechtmatigheidsverklaring af te geven. Graag vernemen wij hoe u zich hierop voorbereidt, of hier extra kosten aan verbonden zijn en zo ja, of die al in deze ontwerp-begroting voor 2022 zijn opgenomen.”

Toelichting

Met deze wijziging van de tekst van de zienswijze wordt, conform het advies van de auditcommissie, opnieuw verzocht om een betere onderbouwing van de risicoparagraaf. Ook wordt er gevraagd hoe het servicebureau, dat over een kleine financiële afdeling beschikt, zich voorbereidt op de overgang van de rechtmatigheidsverantwoording van de accountant naar het bestuur. Dit laatste om niet pas in 2022 met eventuele onverwachtse kosten of problemen rondom dit onderwerp geconfronteerd te worden.

Annemieke Hulsbergen
PvdD
Sylvia Markerink
D66
Ido Haitsma
VVD
Marjan Schellingerhoudt
CDA
Jan-WillemMaas
PPN


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement: Zienswijze Avalex

Lees verder

Amendement: zienswijze GGD en VT

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.