Schrif­te­lijke vragen biomas­sa­cen­trale Pijnacker


Indiendatum: apr. 2018

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Aan : College van B & W van de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Datum : 4 april 2018

Onderwerp : Biomassacentrale Pijnacker

Toelichting

Via de media heeft onze fractie vernomen dat het College een besluit heeft genomen voor de komst van een biomassacentrale in Pijnacker. Er kleven veel gevaren aan biomassaverbranding en onduidelijkheid over de herkomst ervan, zoals:

- de nadelige effecten op het klimaat, de biodiversiteit en de voedselvoorziening;bij de verbranding van biomassa komen schadelijke stoffen v rij, zoals CO2, maar ook schadelijke stoffen als roet, fijnstof, kwik en dioxines;

- de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) stelt in haar visiedocument t.a.v. biomassa o.a. dat biomassa leidt tot grootschalige ontbossing en enorme CO2 uitstoot, maar niet tot klimaatwinst.[1]

- de teelt van biomassa kan wereldwijd de biodiversiteit en voedselproductie bedreigen, zoals grootschalige houtkap elders in de wereld voor ‘duurzame productie’ hier;
- er zijn mogelijk negatieve sociale gevolgen van bio-energie waar massale teelt van bio-energiegewassen kleinschalige landbouw mogelijk wegconcurreert.

Verbranding van biobrandstoffen is niet duurzaam en de klimaatwinst van biomassa in de energieproductie te verwaarlozen, blijkt uit onderzoek.[2]

Naar aanleiding van deze toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

1) Volgens onze informatie heeft het College op 1 maart jl. het besluit genomen voor de komst van een biomassacentrale in Pijnacker aan de Molenlaan (gepubliceerd op 9 maart, dossiernummer 017-0675). Waarom heeft het College bij een dergelijke omvangrijke beslissing de gemeenteraad vooraf hierover niet actief geïnformeerd?

2) Kunt u aangeven welke stoffen allemaal mogen worden verbrand?


3) Wat zijn volgens u de nadelige gevolgen voor omwonenden, dieren en het milieu, zoals de luchtkwaliteit?

4) Wordt hiervoor een milieueffectrapportage opgesteld en zo ja, kan de gemeenteraad die ontvangen? Zo nee, waarom niet?

5) Wat zijn de gevolgen voor de vervoersbewegingen door de komst van een biomassacentrale op de Molenlaan, zoals vele vrachtwagens, die af en aan gaan rijden voor bevoorrading?

A.H.K. van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1] https://www.knaw.nl/nl/actueel/publicaties/visiedocument-biobrandstof

[2] themasites.pbl.nl/biomassa/

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer