Bijdrage begroting 2017 gemeen­teraad Pijnacker-Nootdorp


14 november 2016

1e blok Economie

Het traditionele economische denken gaat er nog steeds vanuit dat er eerst geld verdiend moet worden, voordat we serieuze aandacht kunnen geven aan zaken die echt van groot belang zijn. Zoals mensen- en dierenrechten, het behoud van natuur en het milieu. De kernvoorwaarden voor ons bestaan worden gezien als luxe. Geld zijn we gaan zien als doel op zich. De huidige economie is er vooral op gericht om alles wat onze planeet te bieden heeft zo snel mogelijk te gelde te maken. Wij willen een economie die ten dienste staat van alles wat het leven de moeite waard maakt. Zoals de bestrijding van armoede, de bevordering van gelijkheid, veiligheid en de leefbaarheid van de aarde.

2e blok Armoede

Ook in onze gemeente leven er mensen in armoede. De gemeente kan met een laagdrempelige schuldhulpverlening eraan bijdragen dat armoede in onze gemeente wordt verminderd en de hulpverlening aan kwetsbare groepen mensen wordt verbeterd.

Daarom tekenen we graag de wijzigingsvoorstellen van D66 mee om de situatie van kwetsbare groepen die te maken hebben met de WMO te verbeteren. Ook het voorstel van het kindpakket van de PvdA steunen we van harte.

3e blok Veligheid/milieu: verminderen vuurwerkoverlast

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil een verbod op consumentenvuurwerk. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft onlangs een onderzoek laten uitvoeren door TNS NIPO, wat heeft geleid tot rapport ‘Vuurwerk - Discussie in beweging’, waaruit blijkt dat bijna 70 procent voorstander is van maatregelen rond uitbreiding van de gemeentelijke vuurwerkvrije zones en een meerderheid vindt dat de overheid meer moet doen om de overlast door illegaal vuurwerk terug te dringen. In Nederland is duidelijk een trend waarneembaar om op een andere wijze vorm te geven aan oud-en-nieuw en niet meer overal vuurwerk af te steken. In onze gemeente is er al een vuurwerkverbod binnen een straal van 100 meter rond kerken, verzorgingshuizen en de metrostations Nootdorp, Pijnacker Centrum en Pijnacker Zuid (aanwijzingsbesluiten 2013 en 2015). In onze gemeente zijn er verschillende kwetsbare groepen mensen en dieren die veel hinder van en angst voor vuurwerk ondervinden. De ervaring in andere gemeenten met vuurwerkvrije zones leert dat het succes van deze zones niet afhankelijk is van de handhaving in deze gebieden, maar dat het succes vooral afhangt van de preventieve werking die uitgaat van het verbod. Ik dien een motie in waarbij het College wordt verzocht om vuurwerkvrije zones in te stellen in de volgende publieke ruimten: fietstunnels, in recreatiegebied de Dobbeplas (gebied hondenbos), binnen een straal van 50 meter van verblijven en dierenweides waar landbouwhuisdieren zijn gehuisvest.

En om het toezicht en de handhaving te regelen via het reguliere toezicht door politie en BOA’s en door een beroep te doen op burgerparticipatie en samen te werken met onze inwoners, (bijvoorbeeld in samenwerking met buurttoezicht, de whatsapp groep buurtpreventie en wijkverenigingen: samen doen!); om de inwoners op een adequate wijze te informeren over de vuurwerkvrije zones en de uitvoering hiervan nader te laten bepalen door het College en om de instelling van alle vuurwerkvrije zones in 2017 mee te nemen in de jaarlijkse evaluatie jaarwisseling en te bespreken met de Gemeenteraad.

Ik wil besluiten met een citaat van Jane Goodall die zei: “You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do makes the difference and you have to decide what kind of difference you want to make.” Dank u wel.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer