Bijdrage besluit­vor­mende verga­dering Nota Dieren­welzijn 27 oktober 2016


27 oktober 2016

De Partij voor de Dieren is van mening dat een afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord. niet wordt nagekomen. Hierin is het volgende afgesproken: “Uitzoeken hoe het staat met het welzijn van dieren binnen onze gemeente en een visie op dierenwelzijn presenteren, inclusief voorstellen ter verbetering.” Aan deze afspraak wordt niet voldaan. Het document getuigt wat ons betreft aan een gebrek aan ambitie, omdat er geen verbetervoorstellen zijn opgenomen, terwijl gefaseerd zeker verbeteringen op de diverse beleidsterreinen kunnen worden uitgevoerd. Dierenwelzijn is per definitie een integraal beleidsonderwerp. De fractie zal tegen het voorstel stemmen vanwege de zojuist genoemde redenen en zal een aantal moties indienen die voorstellen doen voor verbetering van dierenwelzijn. Ik zal ze kort toelichten.

Ruimtelijk beleid en dierenwelzijn

Beleidskader schuilstallen

Diverse gemeenten hebben een beleidskader voor schuilstallen opgesteld. Gezien het feit dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een groot buitengebied heeft, is het belangrijk om in dit gebied oog te hebben voor dierenwelzijn van weidedieren en een gemeentelijk beleidskader voor de mogelijkheid van schuilstallen op te stellen. Ik dien hiervoor een motie in.

Beleidskader diervriendelijke aanpak dieren die overlast geven

In antwoord op onze beeldvormende vraag waarom er geen beleidskader is voor een diervriendelijke aanpak van wilde dieren die overlast geven, geeft het College slechts aan dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan en het uitvoerend van aard is. De Partij voor de Dieren is het hiermee niet eens en vindt dat er voor deze aanpak wel degelijk een beleidskader moet komen en dat dit helder wordt vastgelegd. Ik dien hiervoor een motie in.

Toezicht op brandveiligheid stallen

Het toezicht op de naleving van de wettelijke eisen ten aanzien van de brandveiligheid is in handen van de brandweer. In antwoord op onze beeldvormende vraag over toezicht op brandveiligheid in stallen wordt aangegeven dat de brandweer voor dit jaar in Pijnacker-Nootdorp werkt qua toezicht op basis van het Uitvoeringsprogramma Toezicht Pijnacker-Nootdorp 2016. Hierin is niet opgenomen dat de brandweer toezicht houdt op stallen. Het lijkt me toch heel simpel om dit voor 2017 wel op te nemen. Dit komt niet alleen de veiligheid van dieren, maar zeker ook van mensen ten goede, omdat stallen meestal gelegen zijn naast woningen. Ik dien hiervoor een motie in.

Maatschappelijke dialoog over dierenwelzijn

Het Hoofdlijnenakkoord van de gemeente Pijnacker-Nootdorp 2014-2018 ‘Samen doen’ geeft aan het belangrijk te vinden om in contact te staan met onze inwoners en dat de gemeente zich als partner van onze inwoners wil opstellen. Daarnaast heeft wethouder Minderhoud aangegeven om de Nota Dierenwelzijn te zien als een startdocument. In de motie wordt de Gemeenteraad omgeroepen om voorr het zomerreces in 2017 een maatschappelijke dialoog met inwoners, betrokken maatschappelijke organisaties, het (basis)onderwijs, verenigingen en ondernemingen van Pijnacker-Nootdorp te organiseren met als doel het inventariseren van aandachtspunten van inwoners op het gebied van dierenwelzijn en deze aandachtspunten, daar waar het gemeentelijke taken betreft, mee te nemen in het geldende dierenwelzijnsbeleid.

Dit was mijn bijdrage als toelichting op de moties in eerste termijn.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer