Inbreng Oordeel­vor­mende Raads­ver­ga­dering 21 maart 2019


25 maart 2019

4a Gemeenschappelijke regeling samenwerking gemalen en persleidingen stedelijk afvalwater (in beeld en oordeelvorming)

Vorige week heb ik gevraagd om dit onderwerp ook voor vanavond op de agenda te zetten. De reden hiervoor is dat voorgesteld wordt een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in te stellen. Onze fractie is van mening dat zo’n besluit niet onbesproken door de Raad in stemming gebracht zou moeten worden, zelfs niet als het een zogenaamde lichte regeling als deze Centrumregeling betreft.

Gemeenschappelijke Regelingen herbergen vrijwel altijd een financieel risico en vaak maken ze een ongewenste inbreuk op het democratisch proces doordat belangrijke beslissingen en beleidsvorming buiten de directe invloedssfeer van ons College en onze Raad komen te liggen.

Om deze nieuwe Gemeenschappelijk Regeling goed te kunnen beoordelen op zijn voor- en nadelen, heeft onze fractie het bedrijfsplan opgevraagd. Dat dit document eigenlijk als onderlegger bij dit agendapunt had moeten zitten, blijkt uit paragraaf 1.1. Hierin staat “De doelgroep voor het bedrijfsplan is in eerste instantie de colleges van B&W van de drie gemeenten alsmede de afzonderlijke gemeenteraden.” Wij zouden straks graag van de wethouder horen wat de overweging was om het bedrijfsplan niet meteen al te verstrekken aan deze Gemeenteraad?

Dit bedrijfsplan is uitstekend geschreven en heeft elke vraag beantwoord die we binnen de fractie hadden. Zo wordt er uitgelegd dat Pijnacker-Nootdorp als Centrumgemeente is gekozen vanwege de centrale ligging en de aanwezige expertise, opgedaan dankzij de grote hoeveelheid glastuinbouw in deze gemeente.

Duidelijker dan in de regelingtekst zelf, staat in dit bedrijfsplan dat de uitvoering van de politiek belangrijke bevoegdheden, namelijk het bepalen van beleid en beslissingen over investeringen in kapitaalgoederen, bij de afzonderlijke gemeentes blijven.

Ook blijkt dat het hoofddoel van deze GR kwaliteitsverbetering van de uitvoering is en duidelijk niet financieel gewin. Ik kan niet in detail treden vanwege het vertrouwelijk karakter van het bedrijfsplan, maar krijg graag bevestigd van de wethouder dat dit beeld klopt.

Op basis van deze kennis kan onze fractie instemmen met de oprichting van deze nieuwe GR. Wel wil ik mijn mede-raadsleden nog meegeven dat in het bedrijfsplan de deur naar meer taken voor deze GR op een kier wordt gezet, dus we moeten hier wel scherp op blijven in de toekomst.

4b Verzamelplan 2018-2019

Vorige week heb ik al laten doorschemeren dat onze fractie niet blij is met het schrappen van 'en ganzen' in de staat van wijzingen in artikel 4.1 sub b onder 1. De wethouder heeft toen toegelicht dat het doorvoeren van deze wijziging niet gedaan is om 1 indiener tevreden te stellen, maar feitelijk het herstellen van een technisch mankement in de tekst in het plan is geweest. Betekent dit dat het College net als de indiener eenzijdig vindt, dat ganzen een sterk uit de hand lopend probleem zijn die alleen maar economische schade voor agrariërs geven en vliegtuigen in gevaar brengen? Ik hoop van niet. Zo wel, mag ik er dan op wijzen dat ganzen nog steeds beschermde dieren zijn ingevolge landelijke en internationale wetgeving.

In ons hoofdlijnenakkoord staat dat de Raad het belangrijk vindt dat iedereen respectvol omgaat met dieren. Dus ook met de wettelijk beschermde wilde ganzen. Het schrappen van ganzen in alle bestemmingsplannen die we hebben, vertegenwoordigd een verkapte beleidswijzing ten aanzien van de omgang met wilde ganzen in deze gemeente. Dus om te voorkomen dat we deze discussie elke keer gaan hebben als er weer ganzen geschrapt wordt uit een bestemmingsplan, wil ik nu graag van de wethouder horen hoe het College komende jaren met wilde ganzen om wil gaan in onze gemeente. Worden er bijvoorbeeld wel eens ganzen vergast of afgeschoten in opdracht van onze Gemeente? Alleen als de omgang met wilde ganzen naar onze mening voldoende respectvol is, kunnen we deze discussie afsluiten. Zo niet, dan willen we dit punt graag inbrengen tijdens de evaluatie van de Dierenwelzijnsnota komend najaar.

4f Verlenging Nota grondbeleid 2015-2019

Geen inbreng.

4g Nota misbruik en oneigenlijk gebruik gemeentelijke regelingen 2018-2021

Iedereen hier kent de mening van onze fractie over de Hondenbelasting dus die zal ik nu niet uitgebreid herhalen. Deze nota onderschrijft een van de belangrijke argumenten tegen de Hondenbelasting, namelijk dat echt goede handhaving erop een onmogelijke taak is. Uit de beantwoording van onze technische vragen volgt samengevat dat voor een gematigd M&O beleid is gekozen als kostentechnische optimum. Uit de beantwoording blijft ook dat deze belasting op grote schaal ontdoken wordt. Immers uit een steekproefsgewijze controle volgen al 200 gevallen per jaar waarbij onterecht geen belasting is betaald.

In de nota staat “Burgers en gemeentebestuur moeten er op kunnen vertrouwen dat overheidsbesluiten correct genomen en uitgevoerd worden en dat geen misbruik wordt gemaakt van gemeenschapsgelden. Misbruik of oneigenlijk gebruik van overheidsgeld leidt niet alleen tot financiële schade, maar levert ook een deuk op in het vertrouwen tussen overheid en burger.”

Dat ben ik met u eens. Maar hoe valt in dit opzicht te verdedigen dat bij de hondenbelasting voor een gematigd M&O beleid is gekozen? Naar de mening van onze fractie is dit alleen uit te leggen als de gemeente de hondenbelasting ziet als niets meer dan een ‘cash cow’? Ik hoor graag of het College dit anders ziet en zo ja hoe dan?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.