Inbreng raads­ver­ga­dering 20 juni 2019


24 juni 2019

4b Ontwerpbestemmingsplan Tuindershof

Bedankt voor de antwoorden van eerder vandaag op mijn twee mondeling technische vragen over de waterparagraaf. We gaan ze bestuderen en komen er indien nodig bij de volgende versie van dit bestemmingsplan op terug.

Onze fractie zal instemmen met het vrijgeven van het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuindershof 2019’ en het vaststellen van de Nota van beantwoording. Wij vinden dat met het plan voor Tuindershof een goede stap wordt gezet in het realiseren van meer sociale huurwoningen in onze gemeente. Ook zijn we blij met de geplande grote ecologische zone in de wijk.

4c Ontwerpbestemmingsplannen Ypenburg-Nieuw Veen

Ik wil het eerst even kort hebben over de inspraakreactie over de bestemming van het groen rondom de kerk. U beantwoordt deze door aan te geven dat een deel van het groen vervangen gaat worden door een parkeerplaats. Ook geeft u aan dat het onwenselijk is om de bestemming van de tuin te beperken. Het zou misschien beter zijn geweest als de reactie van de gemeente wat meer uitleg had bevat. Zoals de onderbouwing waarom die parkeerplaats daar moet komen en waarom een beperking van de bestemming onwenselijk is. Door dergelijke transparantie en uitleg voelen indieners zich meer serieus genomen en zijn eerder geneigd het te accepteren. Zou het college dit willen overwegen voor de volgende keer?

Mijn tweede punt heeft betrekking op de vooroverlegreactie van het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp. Het MPN verwijst in haar reactie op het voorontwerpbestemmingsplan naar een motie met betrekking tot luchtkwaliteitsmetingen die na 21 maart 2017 in de vergetelheid lijkt te zijn geraakt. In de reactie van de gemeente kunnen we lezen dat gebruik wordt gemaakt voor uitkomsten van een rekenmodel van het NSL. Een model zal altijd een benadering van de werkelijkheid blijven. De echte meetdata waar dit model aan getoetst wordt, komt van het RIVM, valt te lezen. Ik heb de meetkaart van het RIVM bekeken en er zit geen enkele luchtkwaliteitsmeter in onze gemeente.

Vervolgens heb ik de nota van de gemeente van 21 maart 2017 opgezocht. In de betreffende offerte wordt gesproken over 3 permanente meetstations van € 30.000 per jaar per station. Ik kan me voorstellen dat de raad dat in 2017, en ook nu nog, te duur vond. Minder dure alternatieven zijn toen echter niet onderzocht. We zijn nu ruim 2 jaar verder, wellicht zijn er nu minder dure technieken waarmee hetzelfde kan. Het MPN noemt in haar reactie bijvoorbeeld ook een aantal bewonersinitiatieven, waarbij aanzienlijk minder dure apparatuur gebruikt wordt en ‘vrijwilligers’ de metingen doen. Ik hoor graag van het college of zij of zijn bereid zijn deze door het MPN aangedragen, minder dure opties te onderzoeken of dat zij liever blijven vertrouwen op de papieren werkelijkheid van een rekenmodel?

4e Zienswijze Governance Avalex (beeld- en oordeelvormend)

Technische vragen:

  • Is in het nieuwe BV model geborgd dat de salarissen aan de Balkenende norm blijven voldoen?
  • Heeft deze BV een winstoogmerk? Zo ja, hoe wordt geborgd dat dit niet ten koste gaat van de kwaliteit van dienstverlening, milieu en klimaat?

Oordeel:

Onze fractie is geen voorstander van gemeenschappelijke regelingen zoals Avalex, omdat deze vaak nadelig zijn voor het democratisch proces. Het liefst zouden we zien dat Avalex volledig geprivatiseerd wordt en een opdrachtnemer van de gemeente wordt. Het voorliggende governance voorstel lijkt een stap in de goede richting, maar dan moet wel zeker zijn dat we niet in dit model blijven hangen en het echt alleen een tussenstap is. De consequenties en risico’s zijn niet goed te overzien. Dat vindt ons college ook gezien de zeer kritische concept zienswijze die opgesteld is. Vooralsnog kan onze fractie instemmen met deze zienswijze, maar voor we ons definitieve besluit volgende week nemen, willen we de bespreking van dit onderwerp in de raad vandaag afwachten.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.