Vast­stelling Beeld­kwa­li­teitsplan ‘Centrum Pijn­acker’ 20 juni 2019


25 juni 2019

De PvdD wil allereerst het college een compliment geven over het Beeldkwaliteitsplan (BKP). In dit plan worden werkelijk richtlijnen gesteld waaraan nieuw te ontwikkelen gebouwen of verbouwingen aan moeten voldoen wat betreft het uiterlijk van die gebouwen. Het plan gaat uit van een groei naar beheer en van kwantiteit naar kwaliteit. De aansluiting tussen oud en vernieuwd dorp is nog niet goed, er is leegstand in de aanloopgebieden. Dit plan beoogt daar wat aan te doen. Het (ver)bouwen in het oude dorp moet het dorp herkenbaar houden en mogelijk zelfs verbeteren.

Verduurzaming

Het beeldkwaliteitsplan biedt kansen voor duurzaam bouwen en de toepassing van allerlei andere aspecten die duurzaamheid raken, bijvoorbeeld natuur-aanpasbaar bouwen. Daar waar de gemeente partij is, kunnen eisen gesteld worden, maar in de meeste gevallen betreft het particuliere ontwikkelingen waarbij ten aanzien van het stellen van dergelijke eisen terughoudendheid dient te worden betracht. Ook wordt er in het kopje duurzaamheid in de nota gesproken over ‘natuur-aanpasbaar bouwen’. Maar in het BKP vind ik hier niets over terug. We vragen het college waar mogelijk natuur-aanpasbaar bouwen te realiseren en ook op te nemen in het Beeldkwaliteitsplan.

Diamant

Het gebouw de Diamant valt buiten het BKP maar ik wil er toch iets over zeggen. De Diamant is in onze ogen beeldbepalend, dan wel beeldondersteunend. Het is een kwestie van smaak of je het wel of niet mooi vindt, maar het is een karakteristiek pand, dat wat ons betreft behouden moet blijven.

Westlaan 1-27 kleurstelling

Dit betreft een zienswijze over een samenhangend blok woningen Westlaan 1-27 en gaat over kleurstelling gebouw. Aangezien dit blok niet is aangemerkt als beeldbepalend, doet Beeldkwaliteitsplan hier geen uitspraak over. Het is aan bewoner zelf de kleur uit te kiezen. De gemeente kan alleen optreden in het geval van keuze voor ‘caraibische’ kleurenpracht. We adviseren het college om voldoende duidelijkheid te verschaffen aan de betrokkenen en de kaders aan te geven bij het gebruik van extremen in kleur.

Vergroening

Wat ons wel opvalt is dat de richtlijnen voor het (ver)bouwen in het oude dorp als uitgangspunt traditioneel en eigentijds dorp hebben, waarbij in de dorpse openbare ruimte gebruik wordt gemaakt van straatklinkers en veel groen/bomen. Er wordt in het BKP ook gewezen op de stenigheid van het vernieuwde dorp, inderdaad het Raadhuisplein, weer! Het BKP stelt dat het groen in de openbare ruimte beperkt is tot enkele bomen!

In het BKP wordt gesproken over het gebrek aan groen in het centrum van Pijnacker. In het BKP wordt niet gesproken over verbetering ervan. We vinden dat ook vergroening opgenomen moet worden in het BKP en overwegen een amendement hiervoor in te dienen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!