Nota Thema­tische struc­tuur­visie Duurzame energie en ener­gie­neu­tra­liteit


11 februari 2016

11 februari 2016 oordeelsvormende vergadering

De Partij voor de Dieren is blij met deze nota. Het is belangrijk dat het gebruik van fossiele brandstoffen wordt omgezet in duurzame energievormen als wind- water en zonne-energie. In het stuk staan veel goede voorstellen die hieraan bijdragen en daar zijn we heel blij mee.

Gemeente geeft het goede voorbeeld

Mooi dat de gemeente het goede voorbeeld wil geven, zoals zonnepanelen op de gemeentegebouwen en bij de openbare straatverlichting en het gebruik van LED verlichting. Energiebesparing is een eerste stap naar minder energiegebruik. Heel summier is het onderdeel energiebesparing door de gemeente genoemd, namelijk de pilot energiebesparing via ESCO constructie. Dit leidt totm inder energieverbruik, wat niet alleen energiebesparing oplevert, maar ook kostenbesparing. Bijvoorbeeld minder verlichting en energieverbruik door apparaten als computers, printers e.d. Kunnen we het evaluatierapport ontvangen, zodat gesproken kan worden of de pilot verder kan worden uitgebreid?

Glastuinbouw/Aardwarmtegebruik in de glastuinbouw

Op zich staat de Partij voor de Dieren positief tegenover de toepassing van aardwarmte als duurzame vorm van energievoorziening. Wel willen we er een aantal kanttekeningen bij plaatsen.

We weten niet wat de nadelige langetermijngevolgen van het gebruik van aardwarmte zijn. In Zwitserland zijn bijvoorbeeld kleine aardbevingen tengevolge van aardwarmtetoepassing. Ook is het gebruik van chemicaliën en het vrijkomen van geringe hoeveelheden radioactieve straling bij de boringen een punt van zorg. De wethouder heeft aangegeven om dit punt mee te nemen in de bodemvisie die nog wordt gemaakt. We gaan ervan uit dat er dan meer duidelijkheid komt en dat de veiligheid van de leefomgeving en ons milieu goed is geborgd.

Energiebesparing bedrijven en winkels

In bedrijfs- en kantoorpanden is ’s-avonds en ’s-nachts vaak onnodig en veel verlichting ingeschakeld. Deze verlichting brengt onnodig energieverbruik met zich mee. Hetzelfde geldt voor lichtreclame zowel overdag als ’s-Nachts, het lichtgebruik in winkeletalages, openstaande winkeldeuren en terrasverwarmers. Dit vraagt veel extra energie.

We vinden dat hier kansen liggen om meer energie te besparen. Alhoewel de gemeente er niet zelf over gaat kan ze wel in de gesprekken met de bedrijven en de lokale middenstanders dit punt aan de orde stellen. Is de wethouder bereid om in gesprek te gaan met de ondernemers en MKB-ers om dit punt te bespreken?

Voorwaarden energiegebruik Vergunningverlening

We zijn blij met de toezegging van de wethouder om te bekijken of bij de voorwaarden voor de gemeentelijke vergunningverlening ook voorwaarden aan energiegebruik kunnen worden meegenomen.

Windmolenlocaties in onze gemeente

In het Hoofdlijnenakkoord staat: “Er moet nog veel gebeuren voor de verduurzaming van de glastuinbouw en het bereiken van energieneutraliteit op de bedrijventerreinen.” De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij het bedrijfsleven. De gemeente kan dit stimuleren door partijen bij elkaar te brengen.”

Bedrijven op het bedrijventerrein Heron, maar ook de glastuinbouw staan positief tegenover nader onderzoek naar windmolenlocaties in onze gemeente.

Bedrijfsterreinen en in dit geval Heron in Nootdorp en plaatsing langs snelwegen zijn voor ons voorkeurslocaties voor windmolens. Verder vinden we het van belang dat er mogelijkheden zijn voor kleinere windmolens, bijvoorbeeld via de oprichting van bewonerscollectieven die onderling opgewekte windenergie uitwisselen waarbij bewoners kunnen profiteren van het rendement. Hetzelfde zou moeten kunnen voor zonne-energie te realiseren. Hierdoor kunnen hele wijken selfsupporting energie opwekken en delen.

Verder geeft het Hoofdlijnenakkoord aan:

“De noodzaak om te werken aan energieneutraliteit geldt niet alleen bedrijven maar ook bewoners. Er is steeds meer maatschappelijk initiatief om te komen tot energieneutraal wonen. Vanuit de te ontwikkelen energievisie moedigt de gemeente dit initiatief aan. Bijvoorbeeld door energieprojecten van bewoners op straat- of buurtniveau te stimuleren en faciliteren. Het wijkgericht werken kan hierin een rol vervullen.” Einde citaat.

Kleinere windmolens waarbij inwoners betrokken worden en kunnen profiteren van het rendement kunnen bijdragen aan de invulling van dit punt uit het Hoofdlijnenakkoord.

De Partij voor de Dieren is voorstander van een bredere afweging van de plaatsing van windmolens. Deze visie geeft ruimte voor windmolens tot 60 meter. We zien met belangstelling het onderzoek hiernaar tegemoet. De PvdD is van mening dat er bij de plaatsing van windmolens rekening wordt gehouden met de vogeltrek en met de mogelijke aanwezigheid van vleermuiskolonies en dat deze niet worden geplaatst in natuurgebieden. Vanzelfsprekend wordt voorkomen dat omwonenden overlast ondervinden.

Duurzaam wonen

Ook vermindering van het energiegebruik van woningen dragen bij minder en ander energiegebruik. We vinden het goed dat de gemeente hiervoor aandacht heeft en vinden het een goede zaak dat alle nieuw te bouwen woningen ten minste energieneutraal zijn. Daarnaast kan ook worden gestimuleerd om bestaande woningen te verduurzamen, wat ook nog eens extra arbeid oplevert voor de bestaande woningbouwsector.

Kan de coördinator duurzame energie, die wordt aangesteld bewoners met raad en daad ondersteunen wanneer zij hun wijk willen verduurzamen?

Zonne-energie

Zonne-energie is een duurzaam en goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Langs wegen kunnen zonnepanelen worden aangelegd om duurzame energie op te wekken. Mooie voorstellen zijn projecten voor zonne-energie in schoolgebouwen, sportcomplexen en een zonnepaneelveld op braakliggend terrein in Nootdorp en zonne-energie langs de geluidswal in de wijk Keijzershof in Pijnacker. Wat betreft het zonnepaneelveld in Nootdorp sluitende fractie aan bij de opmerking van de VVD dat het ook interessant kan zijn op het braakliggende terrein Tuindershof in Pijnacker.

Welke mogelijkheden ziet het college buiten de genoemde projecten nog meer om zonne-energie verder te realiseren in onze gemeente?

Zonne-energie wordt nu nagenoeg niet toegepast in de glastuinbouw, terwijl de glastuinbouw 70 procent van het energieverbruik in onze gemeente voor zijn rekening neemt. Ziet het college mogelijkheden om bijvoorbeeld i.s.m. de TU Delft innovatieve mogelijkheden te verkennen voor meer zonne-energie in de glastuinbouw?

Ondernemen`

Een aantal oordeelsvormende vragen aan het College.

- Wat vindt het College ervan om een platform duurzaam ondernemen te faciliteren?

- Wat vindt het College van ons voorstel om bij de jaarlijkse ondernemersprijs duurzaamheid sterk te laten meewegen? En om het bijvoorbeeld om te vormen naar de duurzame ondernemersprijs?

- Is het college bereid om via haar communicatiekanalen bij te dragen aan het positieve imago van duurzame ondernemingen? Mooi voorbeeld is Van Gils. Dit zou met meer duurzame ondernemingen kunnen gebeuren?

Verbranden biomassa als duurzame energie

De Partij voor de Dieren vindt het verbranden van biomassa geen goede zaak, omdat het GFT materiaal niet wordt gerecycled maar verbrand. Nu krijgen kolencentrales veel subsidie voor de bijstook van dit soort materialen en dat is niet duurzaam. Daar zijn we dus geen voorstander van.

Onderzoek investeringsaftrek gemeentelijke bedrijven vpb plicht

Tot slot. Er zijn voor de gemeente mogelijkheden om in het kader van de Vpb plicht energie investeringsaftrek te krijgen voor de gemeentelijke ‘bedrijven’. Gelijkheid was de reden om de gemeentelijke bedrijven ook VpB te gaan laten betalen, dus het zou gek zijn als ze de EIA dan niet zouden mogen gebruiken. De gemeente kan dit belastingvoordeel weer investeren in het uitvoeringsprogramma voor duurzame energie. Is het college bereid om in het kader van de VpB plicht (vennootschapsbelasting) ook de mogelijkheid van de energie investeringsaftrek voor de gemeentelijke ‘bedrijven’ te onderzoeken?

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer