Ziens­wijze bredere afweging wind­mo­len­lo­caties Pijnacker Nootdorp


11 januari 2016

Betreft: Zienswijze onderzoek windturbinelocatie

Datum: 11 januari 2016

Geacht college,

Graag willen wij, de fracties van de PvdA, GroenLinks en de Partij voor de Dieren in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een zienswijze indienen betreffende het startdocument planMER partiële herziening VRM windenergie.

Inleiding

De provincie Zuid-Holland staat voor de opgave om de van haar gevraagde hoeveelheid vermogen aan windenergie te realiseren. Wij onderschrijven deze ambitie en willen, evenals u, onder andere via windenergie de benodigde energietransitie naar duurzame energie en een verminderde CO2 reductie graag realiseren. Wij hebben echter zorgen over de ruimtelijke inpassing van windenergie op de door u voorgestelde locatie in het recreatiegebied de Balij langs de A12 (nummer 45) vanwege de aantasting van een intensief benut recreatiegebied en mogelijke routes van trekvogels. Een goede afweging met een vroegtijdige betrokkenheid van omwonenden en gebruikers van groot belang. Wij vertrouwen erop, dat het proces van dit planMER daartoe een goede basis biedt. Wij verzoeken u om in uw afweging ten minste de volgende aspecten mee te nemen: visuele hinder, geluid en slagschaduw en routes van vogels en vleermuizen.

Brede afweging

Wij pleiten voor een brede afweging van potentiële locaties voor het realiseren van windenergie, zoals ook in de Rotterdamse regio heeft plaatsgevonden, samen met de gemeenten en de inwoners. Nu lijkt alleen gekeken te zijn naar locaties, waarvoor zich een initiatiefnemer heeft gemeld. Dat hoeft niet te leiden tot de meest geschikte locaties. Wij vragen u daarom het locatieonderzoek uit te breiden tot heel Zuid Holland. Volgens ons zijn geconcentreerde locaties op bedrijventerreinen en langs snelwegen het meest geschikt, waarbij vogeltrekgebieden vermeden worden en waarbij er geen overlast is voor mens en dier.

Binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp willen wij u vragen om de locatie bedrijventerrein Heron oostpunt nader te onderzoeken als windmolenlocatie, gezien de actuele situatie en

ontwikkelingen aldaar. Wij zijn benieuwd of deze locatie geschikter is dan die in de Balij. Daarnaast vragen we u om het plaatsen van kleinere windmolens mee te nemen in uw onderzoek.

Samen met betrokkenen

Wij vinden het van groot belang dat omwonenden vroegtijdig worden betrokken bij het proces en de procedures van plaatsing van windmolens en dat er sprake is van een zorgvuldige en goede communicatie en informatievoorziening. Tevens willen wij u meegeven om in samenwerking met bewoners en/of bedrijven ook te kijken naar kleinere initiatieven, waarbij bewoners en/of bedrijven in de nabije omgeving kunnen meeprofiteren van het rendement van de windmolens. In Zeeland zijn hier al succesvolle voorbeelden van. Hierdoor kan het draagvlak in de samenleving voor de plaatsing van windmolens worden vergroot.

Tot slot

Wij hopen dat onze zienswijze een bijdrage levert aan een betere inpassing van de benodigde windenergie in onze gemeente en in de provincie, aan de kwaliteit van de leefomgeving en ruimtelijke inrichting van ons landschap. Wij verzoeken u rekening te houden met hetgeen in deze zienswijze naar voren is gebracht. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet en vertrouwen erop dat u ons, onze inwoners en andere betrokkenen goed betrekt bij en informeert over dit proces.

Hoogachtend,

Gemeenteraadsfracties gemeente Pijnacker-Nootdorp:

GroenLinks, fractievoorzitter W. ’t Hart

Partij van de Arbeid, fractievoorzitter M. van Bijnen

Partij voor de Dieren, fractievoorzitter A.H.K. van Viegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer