Motie dieren­welzijn integraal opnemen in gemeen­telijk beleid


27 juni 2014

MOTIE

Agendapunt : 3C
Onderwerp : Kadernota 2014

=====================================================================

Gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 26 juni 2014 ter behandeling van bovenvermeld agendapunt,

Constaterende dat:

- in de kadernota 2015-2018 wordt aangegeven dat het gaat om ongewijzigd beleid,

Overwegende dat:

- goede nota is genomen van het voorliggende kadernota;

- het belang van dierenwelzijn onderdeel behoort te zijn van een integrale belangenafweging op de beleidsterreinen, waar dierenwelzijn in het geding is en voor zover er een gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt;

Dragen het College van Burgemeester en Wethouders op:

- in beleidsvoorstellen op terreinen waar dierenwelzijn in het geding is, dierenwelzijn mee te nemen in de belangenafweging die ten grondslag ligt aan de beleidsadvisering en gevraagde besluitvorming aangaande de Kadernota 2014;

- in deze beleidsvoorstellen expliciet aan te geven wat het effect van het voorgenomen beleid is of kan zijn op het welzijn van dieren, op welke wijze negatieve effecten worden voorkomen of zoveel mogelijk beperkt en welke belangenafweging geleid heeft tot het voorgenomen beleid, dan wel de voorgestelde besluitvorming;

en gaan over tot de orde van de dag!

Carla van Viegen Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDierenEewrlijkAlternatief

Tegen

VVD, CDA, D66, Gemeentebelangen, CU/SGP, PvdAGL, GroepNoordziju, LeefbaarPijnacker-Nootdorp, Trots

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer