Amen­dement even­wich­tiger verdeling financiële middelen mobi­liteit en Groen, water en recreatie


27 juni 2014

Gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:

Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerp-raadsbesluit als volgt te wijzigen:

In onderdeel 1 van het ontwerpbesluit wordt na “……de Kadernota 2014 en de geactualiseerde investeringsplanning vast te stellen”, gevolgd door de volgende tekst:

“”“met dien verstande dat op bladzijde 12 van de Kadernota 2014 onder 2.3

De volgende tabellen:

2014 2015 2016 2017

3. Mobiliteit -5.059 -5.059 -7.354 -4.738

4 Groen, water -1.091 -427 -446 -471

& recreatie

Worden gewijzigd in:

“2014 2015 2016 2017

3. Mobiliteit 5.059 -4.354 -2.738 -2.861

4 Groen, water -1.091 -3.427 -2.446 -2.471””

& recreatie

en de Kadernota 2014 hiermee in overeenstemming te brengen.

Toelichting

Het behoud en verbetering van groen, water en recreatie, inclusief biodiversiteit is een gemeentelijke taak en draagt bij aan het gemeentelijk belang van een gezonde leefomgeving en de gezondheid van mens en dier. De overweging is dat de investeringen op het gebied van mobiliteit niet in verhouding zijn met de investeringen in Groen, water en recreatie. Dit amendement heeft tot doel deze investeringen in evenwicht te brengen.

Carla van Viegen

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, EerlijkAlternatief

Tegen

VVD, CDA, D66, Gemeentebelangen, CU.SGP, PvdA, GL, LeefbaarPijnacker-Nootdorp, Tros, GroepNoordzij

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer