Motie hier past een boom

Onderwerp       : Kadernota 2017

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 29 juni 2017 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

Gelet op artikel 36 van het Reglement van Orde van de Raad;

constaterende dat:

klimaatadaptie vraag om gerichte maatregelen, die eraan bijdragen om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden in het kader van de veiligheid van onze inwoners;
bomen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving;
uit informatie van de gemeente is gebleken dat het planten van één boom (inclusief alle onderzoeks- en communicatiekosten wordt geschat op 500 euro;

overwegende dat:

het planten van bomen naadloost past in het vastgestelde Waterklimaatplan Pijnacker-Nootdorp 2017-2020;
bomen bijdragen aan  het verminderen van hittestress, het opvangen van water via de wortels bij extreme regenval en het opvangen van CO2;
bomen bijdragen aan het groene imago van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (‘Natuurlijk Pijnacker-Nootdorp’);
bomen bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor mens en dier;
een groene omgeving bijdraagt aan het economisch vestigingsklimaat;
onze inwoners via een uitnodigingsstrategie een bijdrage kunnen leveren waar zij graag bomen willen in het kader van ‘Samen doen’ en burgerparticipatie en op deze manier zelf bijdragen aan de vergroening van hun omgeving;
onze inwoners hun omgeving kennen en plekken weten waar bomen gewenst zijn;

verzoekt het College:

bij wijze van proef inwoners in de gelegenheid stellen om met voorstellen te komen waar in hun omgeving zij graag één of meerder bomen geplant zien;
aan deze voorstellen te voldoen indien dat mogelijk is (rekening houdend met de beperking vanwege kabels, riolering e.d.);
in overleg met inwoners en wijkverenigingen alternatieve locaties voor bomenplant voor te leggen indien het op de gewenste plek niet mogelijk is;
aan dit plan bekendheid te geven (o.a. website, sociale media e.d.) en zorg te dragen voor een goede communicatie met de inwoners;
hiervoor een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2018 volgens de Kadernota;

                                                                                                                                    

en gaat over tot de orde van de dag.

Carla van Viegen Partij voor de Dieren                        

Marieke van Bijnen Partij van de Arbeid

Wineke ’t Hart GroenLinks

Jolanda van Leeuwen Eerlijk Alternatief

Peter Hennevanger D66

 

Status:
Voor:
Tegen: