Motie verduurzaming (winkel)centrum Pijnacker

Onderwerp    : Kadernota 2017

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp, in vergadering bijeen op 29 juni 2017 ter behandeling van bovengenoemd onderwerp;

constaterende dat:

In de kadernota wordt voorgesteld om vanaf 2018 voor een periode van drie jaar € 20.000 ter beschikking te stellen voor de inzet van een centrummanager;
de centrummanager een functie krijgt als actiehouder voor thema’s met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid zoals de thema’s marketing en economie/branchering;

overwegende dat:

ook duurzaamheid onderdeel uitmaakt van thema’s met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid;
daar waar duurzame woningen en kantoren al actief zijn op het gebied van verduurzaming van vastgoed er in de winkelmarkt nog veel te winnen valt;
de ‘toolkit duurzame winkelcentra’[1] een bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van het winkelvastgoed in het centrum van Pijnacker en gemeenten, beleggers, retailers, ontwikkelaars en bouwondernemingen de mogelijkheid biedt  om vanuit een gezamenlijke visie op duurzaamheid structureel te gaan werken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzaam winkelvastgoed;
verduurzaming van het winkelvastgoed een financiële meerwaarde oplevert van dit vastgoed;
verduurzaming van het winkelcentrum Pijnacker bijdraagt aan een duurzame economische ontwikkeling en de doelstelling van energieneutraliteit van Pijnacker-Nootdorp in 2050;

verzoekt het College:

als onderdeel van de acties van de centrummanager (thema’s met een duidelijke gedeelde verantwoordelijkheid zoals de thema’s marketing en economie/branchering) verduurzaming van het (winkel)centrum van Pijnacker als thema toe te voegen;

hierbij de ‘toolkit duurzame winkelcentra’ nadrukkelijk onder de aandacht te brengen van de ondernemers van het winkelcentrum;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Carla van Viegen Partij voor de Dieren

Wineke ’t Hart GroenLinks

Marieke van Bijnen Partij van de Arbeid

Ilona Hense VVD

 

 

 

[1] http://www.am.nl/marktpartijen-introduceren-toolkit-duurzame-winkelcentra/

Status:
Voor:
Tegen: