Motie sociaal medisch urgenten


4 maart 2019

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

in vergadering bijeen op donderdag 21 februari 2019;

gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016;

gelezen het voorstel over het gevraagde besluit om de ontwerp-Huisvestingsverordening Pijnacker-Nootdorp 2019 (kenmerk 18INT21932) vast te stellen en deze vrij te geven voor de inspraak;

constaterende dat:

- in deze ontwerp-Huisvestingsverordening als wijziging ten opzichte van het bestaand beleid is opgenomen dat een sociaal-medische urgentieverklaring gelijk wordt gesteld met een herstructureringsurgentieverklaring. Dit ter vervanging van het huidige beleid waarbij een sociaal-medisch urgente kandidaat altijd voorrang krijgt;

- als reden hiervoor is aangegeven dat in het verleden gebleken is dat bouwprojecten van woningbouwcoöperaties pas later gerealiseerd konden worden, omdat herstructureringsurgenten later aan de beurt kwamen;

  overwegende dat:

  - een sociaal-medische urgentieverklaring alleen wordt afgegeven in gevallen waarin er sprake is van levensgevaar of volledige ontwrichting;

  - op een sociaal-medische urgentieverklaring alleen de meest sobere woonvariant voor de betreffende situatie kan worden verkregen.

   van mening dat:

   - mensen met een sociaal-medische urgentieverklaring gezien de kritieke situatie waarin zij verkeren, de hoogste urgentie zouden moeten blijven behouden in de nieuwe huisvestingsverordening.

    verzoekt het college:

    - zich optimaal in te spannen om met de overige gemeentes een akkoord te bereiken dat de sociaal-medische urgentieverklaring voorrang blijft houden op de herstructureringsurgentieverklaring en dit als zodanig vast te leggen in de definitief vast te stellen Huisvestingsverordening 2019.

    En gaat over tot de orde van de dag.

    Naam: Annemieke Hulsbergen

    Fractie: Partij voor de Dieren


    Status

    Ingediend

    Voor

    Tegen

    Wij staan voor:

    Help mee aan een betere wereld

        Word lid Doneer

    Betrokken persoon

    Annemieke Hulsbergen

    Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.