Motie: Struc­turele finan­ciële onder­steuning Wildopvang


4 november 2021

De Raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;
in vergadering bijeen op 4 november 2021;
gelet op artikel 44 van het Reglement van Orde van de Raad van Pijnacker- Nootdorp 2016 ;
gelezen het voorstel over de Programmabegroting 2021;

constaterende dat:

- In deze begroting wordt aangekondigd dat in 2023 een uitgebreide evaluatie wordt gehouden van het uitvoeringsplan Dierenwelzijn;

- Uit de beantwoording van technische vragen volgt dat het dan (in 2023) aan de Raad is om bij deze evaluatie opnieuw een afweging te maken over continuering van de jaarlijkse vergoedingen aan de wildopvangen in Delft en Den Haag en de hoogte van de bedragen.

overwegende dat:

- Er altijd in het wild levende dieren zullen zijn die door toedoen van de mens in de problemen komen (aanrijdingen, botsingen met gebouwen, verstoring door bouwwerkzaamheden, etc.)

- Wettelijk gezien alleen wildopvangen met een ontheffing op de Wet Natuurbescherming deze dieren mogen opvangen, verzorgen, revalideren en terugplaatsen in de natuur;

- De Raad naar aanleiding van een rondetafelgesprek geconstateerd heeft dat voor in het wild levende dieren een hiaat in de dierenwelzijnsketen dreigde te ontstaan, wanneer de wildopvangen om financiële redenen hun werkzaamheden zouden moeten staken;

- De Raad om deze reden een structurele jaarlijkse vergoeding voor de opvang van hulpbehoevende in het wild levende dieren heeft toegekend aan de wildopvangen in Delft en Den Haag en deze structurele vergoeding ook in de meerjarenbegroting is opgenomen;

- De financiële situatie van de wildopvangen niet veranderd is en het ook niet aannemelijk is dat hier de komende jaren iets in zal veranderen;

van mening dat:

- Het voor de wildopvangen in Delft en Den Haag een onzekere situatie oplevert als zij voor 2023 en verder geen duidelijkheid hebben over continuering van de vergoeding;

- Het mede in het belang van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp is dat deze wildopvangen blijven bestaan;

verzoekt het college:

- Bij ongewijzigd beleid de huidige dienstverleningsovereenkomsten met twee jaar te verlengen en dit daarna te blijven doen, totdat de Raad tijdens een evaluatie anders besluit.

En gaat over tot de orde van de dag.

Annemieke Hulsbergen Bart van Straten Sylvia Markerink Ina Mantjes
Partij voor de Dieren VVD D66 GBPN

Saskia Kleewein Harald van Zielst Nita Graafland Janno Meijer
PPN Trots Pijnacker-Nootdorp EA CDA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie: Financiën onderhoud recreatiegebied De Balij

Lees verder

Motie: Boomaanplant

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.