Schrif­te­lijke vragen Aanwijzing artikel 2 en 5 Wet Voor­keurs­recht Gemeenten


Indiendatum: mrt. 2020

In de raadscyclus van maart 2020 staat de ‘aanwijzing artikel 2 en 5 Wvg gebied’ voor vier

glastuinbouwgebieden op de agenda. In een poging om de vergaderingen efficiënter te laten

verlopen, legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen vooraf schriftelijk aan u voor.

Vragen

1a. Valt de onherroepelijke herbestemming van de vier gebieden naar woningen samen met

het vaststellen van het omgevingsplan? Zo nee, op welke termijn wordt deze herbestemming

dan verwacht?

2a. Zodra de grond onherroepelijk wordt herbestemd voor woningen, moeten de bedrijven

daar dan binnen een bepaalde tijd weg?

2b. Zo ja, hoe is dat wettelijk geregeld?

2c. Zo nee, het verloopt dat dan?

2d. Wie betaalt hun herlocatie en hoe wordt dat precies geregeld?

2e. Heeft dat effect op de prijs van de te realiseren woningen?

3a. Stel op een later moment krijgen kavels toch een andere bestemming, bijvoorbeeld

kavels direct grenzend aan de Dobbeplas worden tot natuur bestemd, moeten we dan

planschade betalen, omdat eerst woningen voorzien waren?

3b. En wie mag de anders (bijvoorbeeld als natuur) bestemde grond dan kopen?

3c. Als de WVG na een paar jaar weer wordt ingetrokken zonder andere herbestemming,

kan dit dan tot kosten leiden voor de gemeente (planschade e.d.)?

4a. Gebied Rijskade kent deels een bestemming ‘Agrarisch met waarden – landschaps- en

natuurwaarden’. Waar heeft dit betrekking op?

4b. Hoe gaat u deze waarden beschermen bij herbestemming?

5. Over gebied Overgauw staat geschreven “Op dit moment rust op de gronden in het gebied

op grond van het bestemmingsplan Duurzame Glastuinbouwgebieden (1e herziening)

hoofdzakelijk een agrarische bestemming.” Wat voor bestemmingen gelden er nog meer in

dit gebied?

6. Waarom is ervoor gekozen op gronden van de provincie Zuid-Holland geen WVG te

leggen en op de gronden van de politie en brandweer wel?

7. Is er al overleg met de provincie geweest over de plannen om glastuinbouw naar

woningen om te zetten in de 4 gebieden? Zo ja, wat is er uit dat overleg voortgekomen en

hoe staat de provincie hierin?

8. Kunt u inzicht geven in de plannen voor compensatie voor de glastuinbouwgebieden, die

worden omgevormd tot woningbouwgebieden, in onze gemeente? Specifiek willen we weten:

8a. Blijft het huidige netto areaal binnen de gemeentegrenzen minimaal gelijk of mag het ook

minder worden?

8b. Waar worden de kassen herplaatst? Is dit alleen (door herverkaveling) binnen de huidige

glastuinbouwgebieden Noukoop, Pijnacker-West en FES Oostland, of kan het ook op andere

plekken in de gemeente zijn, of kan het ook buiten onze gemeente zijn?

8c. Zijn er plannen/ideeën om de huidige glastuinbouwgebieden Noukoop, Pijnacker-West

en/of FES Oostland te laten groeien qua bruto areaal?

9. In de informatienota d.d. 28 februari 2020 geeft het college aan dat de in de Nota

Grondbeleid omschreven omstandigheden die een rol spelen bij het besluit om al dan niet

een actieve(re) rol te vervullen, als volgt zijn weergegeven:

• De gemeente wil met de aankoop een (publieke) doelstelling bereiken;

• De ontwikkeling heeft een hoge prioriteit;

• De ontwikkeling is maatschappelijk gezien wenselijk;

• De gemeente wenst regie te hebben op de ontwikkeling;

• De verdeling van de eigendommen in het betreffende gebied;

• De markt neemt geen initiatief; of

• De potentie van de betreffende ontwikkeling.

Bent u van mening dat meerdere van bovenstaande omstandigheden van toepassing zijn op

de voorgenomen plannen om van de vier glastuinbouwgebieden woonwijken te maken? Zo

ja welke en kunt u dit dan nader onderbouwen?

10. Met het bestendigen van de VWG op de vier gebieden leggen we feitelijk vast dat de

gemeente voornemens is om gronden te kopen. Dat is immers de primaire bedoeling van dit

instrument. Gezien de omvang van de gebieden gaat dit potentieel om veel gronden en dus

om substantiële geldbedragen.

10a. Kunt u aangeven wat de risico’s zijn die verbonden zijn aan het feit dat de gemeente

gaat speculeren als grondeigenaar?

10b. Is hier onderzoek naar gedaan en zijn de resultaten ervan uit het verleden, ook vanuit

andere gemeenten, geëvalueerd en zijn de leerpunten ervan meegenomen?

10c. Zo ja, waren deze leerpunten?

Indien u de volgende vragen nog niet kunt beantwoorden i.v.m. het lopende bezwaar,

kunnen ze voor nu vervallen:

11. Bezwaarschrift wijst op de lintenvisie. Blijft die in de toekomst in stand of ligt nu alles

open qua mogelijkheden?

12. Bezwaarschrift stelt “capaciteit ambtenarenapparaat is onvoldoende, zowel kwalitatief als

kwantitatief”. Is dat zo?

13. Bezwaarschrift stelt dat de bedrijven worden lam gelegd, investeringen kunnen niet

meer gedaan worden, fiscale voordelen worden onmogelijk. College stelt dat individueel

belang bij wet geregeld is. Bij verkoop is dat duidelijk, maar blijft concurrerend ondernemen

ook mogelijk ondanks de oplegging van de WVG?

Annemieke Hulsbergen

Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 10 mrt. 2020

Beantwoording vragen WvG

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.