Schrif­te­lijke vragen bescherming dieren bij slopen natuur­ge­biedje Centrumlijn Pijnacker-Zuid


Indiendatum: 15 feb. 2021

Toelichting

Op 4 juli 2017 is door Van der Helm Milieubeheer BV een ecologische risico-inschatting gemaakt voor de Centrumlijn Pijnacker-Zuid in verband met geplande woningbouw1. Inmiddels vindt de bomenkap plaats.

Toelichting vraag 7

In het genoemde rapport staat onder andere het volgende vermeld: Individuen, voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen zijn beschermd middels artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. In lid 1 is opgenomen dat het verboden is om in vleermuizen in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen en onder lid 4 om voortplantings- of rustplaatsen van vleermuizen te beschadigen of te vernielen. De kap van bomen met daarin vleermuizen kan leiden tot het doden van vleermuizen en vernielen van voortplantings- en rustplaatsen, wat een overtreding van artikel 3.5 betreft. Om te bepalen of sprake is van een overtreding van artikel 3.5 dient in eerste aanleg te worden bepaald of voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen aanwezig zijn in de te kappen bomen. Voorts kan worden bepaald of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd onder een goedgekeurde gedragscode of dat een ontheffing op de Wet natuurbescherming noodzakelijk is. De bomen in het projectgebied functioneren mogelijk als foerageergebied/vliegroute voor verschillende soorten vleermuizen. Een foerageergebied/vliegroute van vleermuizen is essentieel wanneer geen alternatieven aanwezig zijn en zij gerekend worden tot de functionele leefomgeving van de voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen. Essentiële foerageergebieden cq vliegroutes zijn beschermd middels artikel 3.5, lid 4, van de Wet natuurbescherming. Het kappen van bomen die een essentieel foerageergebied/vliegroute van vleermuizen vormen betreft een overtreding van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming. Om te bepalen of sprake is van een overtreding van artikel 3.5 dient in eerste aanleg te worden bepaald of sprake is van foerageergebied/vliegroute. Voorts kan worden bepaald of de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door te werken onder een goedgekeurde gedragscode en het nemen van mitigerende maatregelen.

Naar aanleiding van de ecologische risico-inschatting en de aanvang van de bomenkap legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor:

Vragen

1) Kent u het bericht ‘Minibos al bijna tegen de vlakte’?2

2) a) Hoeveel bomen zijn er gekapt?
b) Vindt er herplanting plaats voor hetzelfde aantal bomen dat gekapt is?
c) Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar en wanneer?

3) In de ecologische risicoanalyse van de Centrumlijn3 staat dat er enkele zeer oude
kastanjes, elzen en populieren in het gebied staan. Zijn er bomen gespaard gebleven? Zo ja hoeveel en welke soorten?

4) Tot hoeveel stikstofemissie leidt het project Centrumlijn Pijnacker-Zuid en is dat onder de huidige omstandigheden toegestaan?

5) Zijn de effecten van en kansen op verstoring/vernietiging van het leefgebied van de kwalificerende soorten kleine zwaan en smient conform de risicoanalyse onderzocht? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst?

6) In de risicoanalyse staat dat indien jaarrond beschermde nesten van buizerd, sperwer en/of ransuil aanwezig zijn, deze door de renovatiewerkzaamheden zullen worden vernield, wat een overtreding van artikel 3.1 Wet Natuurbescherming betreft. Om te bepalen of sprake is van een overtreding van artikel 3.1 dient in eerste aanleg te worden bepaald of nesten van deze soorten aanwezig zijn. Zijn er nesten aangetroffen en zo ja, hoeveel en van welke soorten? Op welke wijze zijn beschermende maatregelen getroffen?

7) Hoe en door wie is wanneer bepaald of er voortplantings- en rustplaatsen van vleermuizen, dan wel fourageergebieden/aanvliegroutes van vleermuizen in het gebied aanwezig zijn? In de jaarstukken 2019 (besluitvorming 14 juni 2020) staat op blz. 25 (nummer 120) vermeld dat er inmiddels een ontheffing is verleend ingevolge artikel 3.5 van de Wet Natuurbescherming. Zijn er, voor zover bekend, dieren gedood? Zo ja, om hoeveel en welke dieren gaat het dan?

8) Op welke manier is voldaan aan de zorgplicht en geborgd dat dieren, zoals egels, bunzing, hermelijn en wezel en amfibieën niet de dupe worden van het verdwijnen van de bomen en het overige groen; welke maatregelen zijn hiervoor getroffen?

9) Zijn alle (overige) aanbevelingen van het rapport van v.d. Helm Milieubeheer overgenomen en uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer is dat gebeurd en door wie?

10)Wordt het gerooide hout hergebruikt of verbrand? Indien hergebruik, om welk hergebruik gaat het dan? Indien verbrand, waarom wordt het niet hergebruikt, aangezien dit duurzamer is?

11)Er zit asbest in de bodem in het betreffende gebied. Hoe wordt geborgd dat het gebied helemaal asbestvrij wordt gemaakt en wanneer wordt het asbest gesaneerd?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

1 https://www.planviewer.nl/im...

2 https://pijnacker-nootdorp-act...

3 https://www.planviewer.nl/im...

Indiendatum: 15 feb. 2021
Antwoorddatum: 18 mrt. 2021

Klik hier voor de antwoorden. En 1 2 3 4 voor de bijlagen.

Interessant voor jou

Wensen en bedenkingen Regionale Energie Strategie Pijnacker-Nootdorp

Lees verder

Schriftelijke vragen aanbod vegetarisch en plantaardig voedsel op de stembureaus van 15-17 maart 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!