Schrif­te­lijke vragen publieke samen­werking Avalex en HVC


Indiendatum: 1 feb. 2021

p.14. Ik lees dat HVC zich bezig houdt met de productie van duurzame energie uit zon, wind, biomassa en aardwarmte.

1. Hoe produceert HVC energie uit biomassa?

2. Wat is de omvang van deze biomassa energieproductie?

3. Zijn deze activiteiten ondergebracht in dezelfde N.V. als de afvalwerking? Zo ja, worden we dan ook aandeelhouder (incl. garantstellingsplicht) van dit bedrijfsonderdeel?

p.14. Er wordt gesproken over ‘energiecredits’?

4. Hebben we nu al zulke energiecredits?

5. Heeft dit een directe relatie met de RES?

p.18. Ik lees dat de installatie in Alkmaar beter presteert dan die in Dordrecht qua emissie.

6. Voor wanneer zijn aanpassingen gepland om de installatie in Dordrecht beter te laten presteren?

p.18. “ HVC draagt voorts bij aan reductie van CO2 door kleinschalige afvang (pilot) van CO2 uit de biogasinstallatie en de AEC in Alkmaar.”

7. Hoeveel procent van de totale CO2 uitstoot betreft de afvang nu en wordt voorzien dat dit uitgebreid gaat worden in de toekomst? Zo ja, welke concrete plannen zijn er al?

p.21. De uitvoering van de overslag wordt naar verwachting nog een discussiepunt in de onderhandelingen.

8. Hoe groot is de kans dat de onderhandeling hierop stuk loopt?

p.26. De uittredingsprocedure uit HVC is niet vastgelegd. Dit omvat dus een onzekerheid.

9. Is het mogelijk deze procedure (op hoofdlijnen) in een sideletter specifiek voor Avalex vast te leggen als onderdeel van de onderhandelingen?

p.29. “Het doel is dat de garantstellingen van de gemeenten in de toekomst een vrije keuze wordt voor de garantstellers/aandeelhouders. “

10. Is deze voorziene keuze collectief of individueel (per gemeente) beoogd?

p.33. “Dit kan de gemeente gebruiken bij de doorberekening van de doorwerking van de tarieven in de afvalstoffenheffing.”

11. Ik sluit me aan bij de vraag van GB of we dit ook daadwerkelijk gaan doorberekenen in de tarieven en tot welke netto tarieven dit zou leiden?

p.42. “Het garantstellingsbedrag moet wel worden meegenomen bij de bepaling van het weerstandsvermogen van de gemeente en opgenomen in de risicoparagraaf van de programmabegroting.”

12. Wat is het verwachte effect op het weerstandsvermogen van onze gemeente hiervan (in cijfers, hoeveel kleiner wordt die)? En wat kan dit in het algemeen betekenen voor andere toekomstige financiële beslissingen (zoals grote investeringen)?

p.51. De vraag “Welke (vervangings-)investeringen verwacht HVC in de komende 4 jaar te moeten doen? Gespecificeerd per investering soort (duurzaamheid, vervangingen, ect) en de te verwachten doorberekening in de tarieven.” is nog niet volledig beantwoord. [Overigens is deze vraag onvolledig overgenomen in de aanbiedingsnota van het college, maar staat wel volledig in het rapport van KplusV.] Die informatie lijkt er wel te zijn gezien deze teksten in het rapport:

p.30 “welke innovaties en investeringen staan er op de planning. Bij HVC zien we ook aandacht voor juist deze zaken.“

p.35. “Tegelijkertijd is HVC voornemens te investeren in nieuwe verwerkingstechnologieën om grotere energie- en duurzaamheidsprestaties te leveren en om een grotere diversiteit aan activiteiten te ondernemen.”

14. Kunt u alsnog de gevraagde lijst met de verwachte investeringen door HVC in de komende 4 jaar aanleveren?

Overige vragen

15. In hoeverre volgt uit deze activiteiten als afvalverwerker een VpB plicht en wie betaalt die belasting?

16. Een GR in een GR: Hoeveel invloed heb je nog als gemeente op de keuzes binnen HVC als Avalex zelf de aandeelhouder wordt? Hoe gaat de informatiestroom? Hoe kunnen we de kaders controleren? En hoe kunnen we bijsturen.

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 1 feb. 2021
Antwoorddatum: 2 feb. 2021

Klik voor de antwoorden.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen privacy schending GGD-gegevens

Lees verder

Wensen en bedenkingen Regionale Energie Strategie Pijnacker-Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!