Schrif­te­lijke vragen welzijn dieren van eigenaren in crisis­opvang en detentie


Indiendatum: okt. 2018

Toelichting

De gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van de opvang van dieren in het asiel wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek, waarbij als regel geldt dat de gemeente voor ten minste twee weken eigenaar wordt van een dier dat wordt gevonden of in beslag wordt genomen. Dit zijn dieren zonder eigenaar of waarvan de eigenaar niet bekend is bij het bevoegd gezag.

De huidige regeling biedt geen soelaas voor dieren waarvan de eigenaar bekend is, maar waarbij niet de nodige zorg wordt geboden, omdat de eigenaar/houder niet in staat is voor hun dier te zorgen. Deze problemen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als een houder wordt opgenomen in een gesloten zorginstelling, in hechtenis gaat of in het geval van huiselijk geweld uit huis wordt geplaatst. Wat vervolgens kan gebeuren, is dat dieren van deze houders weliswaar tijdelijk in een dierenopvangcentrum belanden, maar dat dit ongewensteen permanent karakter krijgt. Dit leidt tot een uitzichtloze situatie voor de dieren in kwestie, aangezien zij namelijk zonder succes wachten op de terugkeer van de houder/eigenaar. Een lang verblijf in een dierenopvangcentrum komt het welzijn van een huisdier niet ten goede. Plaatsing in een pleeggezin kan hierbij uitkomst bieden, omdat eigenaren in veel gevallen geen afstand willen of kunnen doen van hun huisdier.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil graag weten of deze problemen zich ook in onze gemeente voordoen. Langdurige uitzichtloze opvang laat zich namelijk slecht in beeld brengen, gegeven de tegenstrijdigheid van de wens tot tijdelijke crisisopvang enerzijds en de langdurige uitzichtloze situatie van opvang anderzijds als de eigenaar en tevens houder niet bij machte is zich te kwijten van haar of zijn taak.

Toelichting vraag 4

Het eigenaarschap, bezit en het houden van dieren wordt geregeld in de wet. De gemeente kan een ondersteunende rol spelen in het borgen van dierenwelzijn als een eigenaar geen afstand van een dier wil of kan doen als de noodzakelijke zorg voor het dier in het geding is. De gemeente kan in samenwerking met de dierenopvang en het sociale team van een eigenaar/houder beëindiging van het eigenaarschap bespreekbaar maken. Het is wenselijk dat huisdieren zo kort mogelijk in een dierenopvangcentrum zitten en weer zo snel mogelijk herplaatst worden of worden ondergebracht in een pleeggezin. De gemeente kan hierbij in samenwerking met andere betrokken organisaties een belangrijke rol spelen.

Naar aanleiding van de toelichting legt de Partij voor de Dieren de volgende vragen aan u voor.

Vragen

  • 1) Bent u bekend met de hierboven geschetste problematiek?
  • 2) Speelt de hierboven geschetste problematiek ook in Pijnacker-Nootdorp en zo ja, op

welke wijze wordt er zorg gedragen voor de huisdieren waarvan de eigenaar is opgenomen, dan wel gedetineerd? En zo ja, om hoeveel dieren gaat het dan per jaar, toegespitst naar soort?

  • 3) Is u bekend of er behalve de hierboven geschetste problematiek nog soortgelijke problemen zijn met betrekking tot het eigenaarschap van dieren die leiden tot langdurige uitzichtloze opvang? Zo ja, welke problemen?
  • 4) Bent u bereid om in samenwerking met de dierenopvangcentra en de gemeentelijke sociale teams (sociaal domein) inzet te plegen, dat er afstand wordt gedaan van huisdieren, die noodgedwongen langdurig in een dierenopvangcentrum moeten verblijven, dan wel dat zij worden opgevangen in pleeggezinnen, waardoor het welzijn van deze dieren verbetert (of wordt dit misschien al gedaan)? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 4 dec. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Verkeersveiligheid kruispunt De poort – Kruisweg Nootdorp

Lees verder

Technische vraag actieplan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!