Vervolg­vragen kunstgras


Indiendatum: okt. 2018

Toelichting

Op 6 juli 2018 heeft de fractie van de Partij voor de Dieren het college schriftelijke vragen gesteld over de milieuaspecten van het gebruik van rubbergranulaat als infill voor kunstgras. Naar aanleiding van de beantwoording hiervan (18INT11340) heeft de PvdD de volgende vervolgvragen.

Vragen

  1. 1. Bent u bekend met de inbreng van de Unie van Waterschappen bij het AO Leefomgeving in de Tweede Kamer[1]?

2. Kunt u aangeven hoe uw reactie op vraag 2 (van 18INT11340) zich verhoudt tot de inbreng van de UVW en de aanbeveling van het RIVM[2]: “Om het milieu te beschermen, beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen (….) dat stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten.”?

3. Zijn de watergangen rondom kunstgrasvelden in de gemeente in de laatste 10 jaar gebaggerd? Zo ja, is hierbij conform Besluit Bodemkwaliteit waterbodemonderzoek gedaan? Zo nee, waarom niet?

4. Kunt u de resultaten van dit bodemonderzoek (met name de onderzoeksresultaten op het gebied van zink, cobalt, minerale oliën en PAK’s) aan de raad verstrekken? Zo nee, waarom niet?

De PvdD is verheugd dat er bij de vervanging van het kunstgrasveld van Oliveo is gekozen voor een infill met een milieuvriendelijk alternatief. De uitzending van Zembla op 12 september jl.[3]geeft wel aanleiding tot de volgende vragen.

5. Op welke wijze heeft de gemeente de recycling van het verwijderde kunstgrasveld bij Oliveo geborgd?

6. Ziet u mogelijkheden om bij toekomstige vervanging van kunstgrasvelden de eisen die de gemeente stelt aan de recycling van kunstgras aan te scherpen? Zo ja, op welke wijze?

7. Bent u bereid om dit in de toekomst toe te passen in de afspraken met aannemers? Zo nee, waarom niet?

Carla van Viegen

Fractievoorzitter Partij voor de Dieren

Gemeenteraad Pijnacker-Nootdorp

[1]https://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2018/09/Inbreng-AO-Leefomgeving-2018-1.pdf?x27930

[2]https://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rubbergranulaat/Milieu_onderzoek_rubbergranulaat_2018

[3]https://zembla.bnnvara.nl/nieuws/de-kunstgrasberg

Indiendatum: okt. 2018
Antwoorddatum: 6 nov. 2018

Klik hier voor de antwoorden.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Technische vragen verdwijnen zwanen

Lees verder

Verkeersveiligheid kruispunt De poort – Kruisweg Nootdorp

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!