Begroting en uitvoe­rings­agenda 2019-2022


7 november 2018

Hoofdlijnenakkoord - uitvoeringsagenda

We hebben het Hoofdlijnenakkoord en de uitvoeringsagenda naast elkaar gelegd en vergeleken. Daarbij valt ons een aantal dingen op.

We betreuren het dat de uitvoering van de evaluatie via een maatschappelijke dialoog over de Nota Dierenwelzijn niet in de uitvoeringsagenda is opgenomen. Wij vragen ons af waarom niet, dus graag een reactie van het college.

Verder vinden we een aantal andere onderwerpen, die in het Hoofdlijnenakkoord afgesproken zijn, niet terug in de uitvoeringsagenda, zoals het tegengaan van discriminatie, mantelzorgondersteuning, inzicht in huidige normen en wachttijden WMO en verminderen van regels. Hoe wordt geborgd dat hier uitvoering aan wordt gegeven? Graag een reactie van het college.

Wildopvang gemeente

De Wildopvang in Delft vangt jaarlijks ruim 300 gewonde en zieke, in het wild levende dieren op uit onze gemeente. Dat is tien procent van het totaal aantal dieren dat de wildopvang jaarlijks opvangt. Hiermee geeft de wildopvang voor de samenleving invulling aan de wettelijke algemene zorgplicht voor in het wild levende dieren binnen onze gemeente (conform artikel 1.11 van de Wet Natuurbescherming)

De Wildopvang heeft aangegeven in financiële moeilijkheden te verkeren en daardoor in 2019 genoodzaakt te zijn de deuren te sluiten. De opvang kan deze taak dus niet meer verlenen als er geen financiële oplossing komt. In de regio zijn er onvoldoende alternatieve wildopvang locaties vanwege het stoppen van diverse andere wildopvangen. De gemeente heeft er belang bij om gebruik te kunnen blijven maken van de wildopvang in Delft,zowel vanuit het oogpunt van diervriendelijk beleid als vanuit het oogpunt van continuering van de dienstverlening aan haar burgers en de wettelijke verplichting aan een ieder om zorg te verlenen aan een dier in nood. (artikel 2.1 lid 6 Wet Dieren). Daarom dienen we een amendement in om jaarlijks € 15.000 ter beschikking te stellen als financiële vergoeding voor wildopvang in Delft en dit bedrag ten laste te brengen van het positieve begrotingssaldo.

Recreatiegebied Ruyven-Noord

Het inrichtingsplan recreatiegebied Ruyven-Noord wordt in 2019 uitgevoerd. In de programmabegroting valt te lezen dat het gaat hier om nieuwe inrichting van het bestaande recreatiegebied. Hier horen ook maatregelen bij tegen de huidige overlast in het gebied. De provincie Zuid-Holland heeft 150.000 euro ter beschikking gesteld voor de ontmanteling van de Homo-Ontmoetingsplaats en de gemeente heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Door de gemeente worden inrichtingsmaatregelen, mogelijke juridische procedures en een handhavingsplan voorbereid. Wij willen weten hoe die 150.000 euro wordt besteed en of hierover ook overleg wordt gevoerd met de Stichting Keelbos. Graag horen we een reactie van het college hierop.

Aanvraag subsidie verbetering ruiterpaden in PN

De provincie Zuid-Holland stelt in totaal 3 miljoen euro subsidie ter beschikking om de kwaliteit van ruiterpaden te verbeteren en betere verbindingen te realiseren. Tijdens een dit jaar door de gemeente georganiseerde bijeenkomst met pension- en manegehouders in onze gemeente is gebleken dat er veel behoefte is aan veilige en kwalitatief goede ruiterpaden en ruiterpadverbindingen vanaf pensionstallen/maneges naar de ruiterroutes, Daarbij wordt in overweging genomen dat kwalitatief goede ruiterpaden de veiligheid en het welzijn van mens en dier vergroten; voldoende goede en veilige ruiterpaden dragen bij aan de verbetering van de infrastructuur door gescheiden verkeersstromen en daarmee wordt de overlast tussen verkeersdeelnemers cq recreanten verminderd. We dienen hiervoor een motie in waarin we het college oproepen om een goed onderbouwde subsidieaanvraag in te dienen bij de provincie Zuid-Holland voor verbetering van de ruiterpaden en ruiterpadverbindingen.

Energietransitie

De klimaatverandering is een wereldwijd probleem en ook onze gemeente wil een bijdrage leveren aan het Klimaatakkoord van Parijs. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de doelen te halen.

70 procent van de energie in onze gemeente wordt verbruikt door de glastuinbouw. In eerste instantie is de glastuinbouw de motor van de lokale en regionale energietransitie in het stedelijk gebied en speelt hier dus een zeer belangrijke rol in, zo staat te lezen in de programmabegroting. Er wordt al ingezet op aardwarmte.

Lichtdoorlatende zonnepanelen op kassen zijn innovatief en worden al gebruikt op kassen. De provincie heeft veel geld beschikbaar voor innovatie op het gebied van de energietransitie en dat biedt mogelijkheden voor onze gemeente. We vragen het college om een gesprek te voeren samen met de provincie, LTO Glaskracht, ondernemers, en deskundigen op het gebied van lichtdoorlatende zonnepanelen om de mogelijkheid van een proef met lichtdoorlatende zonnepanelen op kassen in onze gemeente te bespreken. We dienen hiervoor een motie in.

Hondenbelasting

De VVD dient een motie in, waarin het college gevraagd wordt om met voorstellen voor lastenverlichting te komen, waarbij de nadrukkelijke voorkeur uitgaat naar de afschaffing van de hondenbelasting. De PvdD is altijd al tegen de heffing van hondenbelasting geweest. Het heffen van hondenbelasting stamt uit de middeleeuwen en had tot doel het aantal honden in een gemeente terug te dringen en zo de overlast van met name van zwerfhonden te beperken en de verspreiding van hondsdolheid tegen te gaan. Deze belasting is niet meer van deze tijd. Bovendien vloeit het geld naar de algemene middelen en niet ten gunste van hondenbezitters. Hierdoor ontstaat ongelijkheid tussen burgers m.b.t. het innen van gemeentelijke belasting. De PvdD heeft al eerder een motie ingediend om de hondenbelasting af te schaffen, die toen alleen werd gesteund door Leefbaar Pijnacker-Nootdorp. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat nu ook andere fracties tot voortschrijdend inzicht zijn gekomen.

Natuur en biodiversiteit

Het beheer van openbaar groen is in oktober uitgebreid besproken in het inmiddels vastgestelde beheerplan groen. Deze maand nog werd bekend dat wereldwijd populaties wilde dieren sinds 1970 met 60 procent is afgenomen. Het sein staat op roos. We doen een dringend beroep op het college om hoge prioriteit te geven aan versterking van de natuur en biodiversiteit in alle facetten.

WMO

We zien met belangstelling de vooruitstrevende plannen van het college tegemoet op het gebied van de WMO. De wethouder heeft aangegeven dat we hierbij koploper in Nederland gaan worden. We hopen dat hiermee dat de gezondheid, het welzijn en de positie in de samenleving van zwakkere groepen, zoals ouderen, minder validen, kinderen in de jeugdzorg en zieke mensen wordt verbeterd. Het gaat ons niet om het recht van de sterksten, maar om het belang van de zwaksten.

Onderwijs

We zijn verheugd dat het college veel aandacht besteed aan optimaal onderwijsaanbod, integrale kindcentra en dat daarbij ook veel aandacht is voor het speciaal (basis) onderwijs en het voortgezet onderwijs, zodat onderwijs dicht bij huis voor alle kinderen mogelijk wordt in de toekomst. We zullen deze ontwikkeling met belangstelling blijven volgen.

Dank u wel.

================================================================

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!