Bijdrage 15 november 2018


18 november 2018

Bijdrage agendapunt 4a. Onderzoeksrapport rekenkamercommissie Privacybeleid

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt waarborgen van de privacy van een ieder heel erg belangrijk. Het onderzoek van de rekenkamer laat zien dat onze gemeente haar zaken juridisch weliswaar op orde heeft in beleidsdocumenten, maar dat de praktische uitwerking nog knelpunten en hiaten kent. Met name de kennelijk gebrekkige invulling van de actieve informatieplicht jegens betrokkene over de gegevensverwerking baart ons zorgen. De signalen die de Adviesraad Sociaal Domein daarover ontvangt (p. 10) tonen duidelijk dat hier op korte termijn verbetering noodzakelijk is om de positie van de burger te verbeteren. Ook het beperken van het aantal ambtenaren dat inzicht heeft in persoonsgegevens dient wat ons betreft op korte termijn te gebeuren om de kans op schending van privacy te verkleinen. Kortom aanbevelingen 2, 3 en 5 dienen wat ons betreft de hoogste prioriteit te krijgen. De overige aanbevelingen uit het rapport nemen we overigens ook graag over. Wij zullen volgende week dan ook instemmen met punt 1 van het voorliggende besluit. Wat betreft punt 2 van het besluit lijkt het ons verstandig de Raad niet eenmaal in Q1 2019, maar periodiek te informeren over de voortgang. Dit in het licht van aanbeveling 8. Tenzij het college verwacht dat alle knelpunten en hiaten al in Q1 2019 zijn opgelost?

Bijdrage agendapunt 4d. Belastingtarieven

De fractie van de Partij voor de Dieren is het grotendeels eens met de voorliggende tarieven, maar is niet akkoord met de voorgestelde tarieven voor de Hondenbelasting. Die zouden volgens ons op nul moeten staan ofwel niet in deze tarievenlijst moeten voorkomen. Tijdens de behandeling van de begroting hebben we opnieuw meerdere fracties horen zeggen dat ze voor het behoud van de Hondenbelasting zijn. Wij snappen dit niet. Deze belasting is niet meer van deze tijd. De oorspronkelijke doelen zoals de overlast van zwerfhonden beperken, de verspreiding van hondsdolheid tegengaan en transportbelasting op de hondenkar zijn allang achterhaald! Het enige resterende doel is het spekken van de gemeentekas over de rug van hondenbezitters. Het geld wordt immers niet gebruikt om faciliteiten voor honden te realiseren of om hondenpoep op te ruimen. Kortom de hondenbezitters krijgen er niets voor terug. Daar komt bij dat heffing van belasting op het houden van andere huisdieren volgens het College wettelijk gezien niet is toegestaan, waardoor ongelijkheid ontstaat tussen burgers ten aanzien van het innen van de gemeentelijke belasting. Waarom zou je dat willen? Als laatste argument kan ik nog aanvoeren dat de handhavingskosten voor Hondenbelasting relatief hoog zijn en de Hondenbelasting in veel andere gemeentes al is afgeschaft wegens deze hoge handhavingskosten. Het enige argument om de Hondenbelasting in stand te houden, lijkt het kale feit te zijn dat het geld oplevert. Als er toch andere argumenten zijn om deze belasting in stand te houden, hoor ik ze graag.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.