Beleids- en beheerplan openbaar groen


12 oktober 2018

In het beleidsplan staat o.a. het volgende beschreven: “Een groene woonomgeving met bomen, bloemen en andere beplanting maakt de omgeving niet alleen aantrekkelijk en levendig. Het nodigt ook uit tot spelen, bewegen en sociaal contact. Groen in de woonomgeving bevordert het gevoel van welbevinden, het woonplezier, herstel van stress en mentale vermoeidheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich gezonder voelen en minder vaak naar de huisarts gaan met angststoornissen en depressies als er meer groen in de omgeving is.”We zijn het hier van harte mee eens en daarom blijft de inzet op verdere vergroening van groot belang!

Daarnaast is groen van groot economisch belang en van belang voor het economische vestigingsklimaat en een hogere waarde van huizen. Nu is het percentage groen per inwoner in onze gemeente 30m2. Is het college bereid om dit te verhogen, gezien het brede belang van een groene leefomgeving?

Maaibeleid

Dan het maaibeleid van de gemeente. Wat ons betreft mogen de groenstroken minder gemaaid worden. Het gras krijgt nauwlijks kans om te groeien en al helemaal niet in warme en droge zomer, zoals dit jaar.

De PvdD vindt het maaibeleid langs sloten, zoals de Overgauwseweg, Niuwkoopseweg, Delftsestraatweg en de Zuid- en Noordeindseweg echt onvoldoende. Er wordt gemaaid in het broedseizoen, er wordt niet of onvoldoende geschouwd en niet gefaseerd gemaaid. Uit de antwoorden op onze technische vragen blijkt dat het Hoogheemraadschap het bestek maakt voor het maaibeleid en de gemeente verzorgt via Meersma de uitvoering. We vragen het college in overleg te treden met het Hoogheemraadschap om verandering aan te brengen om een zorgvuldiger, gefaseerd maaibeleid buiten het broedseizoen te laten uitvoeren en een veel zorgvuldiger schouw te laten plaatsvinden.

Ook het snoeibeleid van de gemeente moet wat ons betreft veel zorgvuldiger. Heggen en ook bomen worden in het broedseizoen gesnoeid. Het feit dat er op een willekeurig moment geen dieren te zien zijn, wil niet zeggen dat ze er niet leven. We roepen het college op om niet meer te snoeien en maaien in het broedseizoen, mogelijk alleen met uitzondering van gedeeltes bij gevaarlijke en onoverzichtelijke verkeerskruispunten.

Vergroening schoolpleinen

In het beleidsplan staat te lezen: “Uit onderzoek is ook gebleken dat in wijken waar meer groen aanwezig is kinderen tot 15% minder overgewicht hebben. Kinderen spelen namelijk graag buiten in het groen. Groen beïnvloedt ook indirect de gezondheid omdat het schaduw geeft, een isolerende werking heeft en windhinder tegengaat. Tevens kan groen een positief effect op het fijnstofgehalte in de lucht hebben.”

Uit de beantwoording op onze technische vragen blijkt dat het Hoogheemraadschap subsidie kan verlenen voor de vergroening van schoolpleinen. De PvdD vindt het van groot belang dat kinderen kunnen spelen op groene en gezonde schoolpleinen. Is het college bereid om deze mogelijkheid expliciet als bespreekonderwerp mee te nemen in de gesprekken die zij voert met schoolbesturen?

Vergroening vinexwijken

Uit de beantwoording van onze technische vragen blijkt dat er in de vinexwijk Keijzershof 100.000 beschikbaar komt voor vergroening. Dat vinden we heel mooi. Maar ook in Nootdorp zijn vinexwijken, waar heel weinig groen te bekennen is Wordt hier ook vergroend en zo nee, waarom niet?

Vergroening wijken en bedrijventerreinen

Verder vinden we dat ook de vergroening van bedrijventerreinen opgenomen moeten worden in het beleids- en beheerplan openbaar groen.

Motie Hier past een boom

We zijn blij dat er goed gebruik wordt gemaakt van de aanvragen om in diverse wijken bomen te planten. Het zou mooi zijn om dit nadrukkelijk onder de aandacht van onze inwoners te blijven brengen.

Bomenkap

De PvdD vindt dat bomen beter beschermd moeten worden en dat ze oud mogen worden. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van hittestress: één volwassen boom is te vergelijken met 10 airco’s, aan de opvang van water en het opnemen van CO2.

We vinden het een goede zaak dat er geen bomen worden gekapt i.v.m. hooikoortsklachten, omdat dit geen bijdrage levert aan de vermindering van deze klachten.

We zijn van mening dat er alleen bomen gekapt zouden moeten worden als ze een extreem gevaar opleveren voor de veiligheid of als de bomen niet meer te redden zijn, omdat ze ziek zijn. Het college wil ook meer bomen planten vanwege de klimaatverandering (opvang van water en tegengaan hittestress) en vanuit milieuoogpunt. Als je dan onnodig bomen gaat kappen, is het water naar de zee dragen. Als bomen al weg moeten, dan zou er gekozen moeten worden voor verplaatsingen niet voor kappen. We kunnen een win-win situatie bereiken door bomen te verplaatsen naar andere geschikte plekken in onze gemeente en weilanden, waar dieren beschutting kunnen vinden bij extreme weersomstandigheden. De weilanden in onze buitengebieden zijn vaak boomloos en zonder schaduw en beschutting. Tevens levert het winst op voor de aantrekkelijkheid van het landschap. Volwassen bomen kunnen dan weer dienst doen als verblijfplaats voor vele dieren. Is het college bereid om dit nader te onderzoeken?

Verhuur rotondes

De verhuur van rotondes blijkt succesvol te zijn. De PvdD vindt het een goede zaak om hiermee door te gaan. Mogelijk ook bij verkeerskruispunten….

In contact! Samen doen

We vinden het goed dat bij projecten bewoners worden betrokken hoe een wijk vergroend wordt en er maatwerk wordt toegepast. Hetzelfde geldt voor de inmiddels 29 locaties bewonersgroen, waardoor de sociale cohesie en de bewustwording over het belang van groen wordt benadrukt.

Snippergroen

De PvdD vindt dat de gemeente geen snippergroen meer moet verkopen, omdat is gebleken dat veel opgekocht snippergroen juist wordt verhard, terwijl we juist minder stenen en meer groen willen, ook gezien de opvang van water bij wateroverlast. Is het college dit met ons eens?

Tiny forest

Hoe kijkt het college aan tegen de realisatie van tiny forest zoals in diverse anderen gemeenten al wordt ontwikkeld?

Klepelen

Ook vraagt onze fractie expliciet aandacht voor het afbouwen van klepelen. Klepelen is desastreus voor de biodiversiteit, insectenpopulatie en vooral de bijen, die van levensbelang zijn voor de voedselproductie. Door klepelen is het overlevingspercentage aan insecten het laagst is vergeleken met ander maaimethoden. Het moet wat ons betreft helemaal worden afgeschaft. We hebben het onderzoek hiernaar nog niet ontvangen. Kunnen we alsnog d onderzoeksresultaten ontvangen? en zou geheel afgebouwd moeten worden.

Geen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

Onze fractie vindt het fantastisch dat onze gemeente al 20 jaar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt!

Ecologisch gemeentelijk beheer

50.000 euro voor ecologisch beheer. We zouden dit budget graag verhoogd zien tot minimaal 100.000 euro, waarbij dan ook het klepelen verder afgebouwd kan worden.

(Aankomende jaren de meeste aandacht. Op locaties binnen het natuurnetwerk wordt bijvoorbeeld ruig gras omgevormd naar kruidenrijke vegetatie. Het verlagen van de beheerfrequentie zal niet overal voldoende zijn. Op sommige locaties zullen juist meer maatregelen nodig zijn. Verder zullen er voldoende schuilmogelijkheden moeten worden gecreëerd zodat dieren ook veiligheid wordt geboden. Denk daarbij onder andere aan het creëren van ruimte voor spontane ontwikkelingen en het plaatsen van stobben, boomstammen en ander snoeihout. Prima inzet! Ook gefaseerd onderhoud is prima!)

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!