Beleids- en beheersplan openbaar groen


4 oktober 2018


Vergroening wijken en bedrijventerreinen

Hoe worden bedrijventerreinen verder vergroend? Worden deze opgenomen in het beleids- en beheerplan? En zo ja hoe?

Wordt er extra aandacht besteed aan de vergroening van vinexwijken in Nootdorp?

Heggen Marga Klompéplein Klapwijk

Onze fractie heeft klachten gekregen over het snoeien van heggen bij het Marga Klompéplein in Klapwijk in mei midden in het broedseizoen. Veel broedende dieren en dieren met jongen werden ruw verstoord. Is dit volgens het gangbare beleid gebeurd en zo nee, wat wordt er gedaan om dit in de toekomst te voorkomen?

Maaibeleid

We vragen expliciet aandacht voor een veel zorgvuldiger maaibeleid. Het bedrijf Meersma voert dit voor de gemeente uit. Alleen al de schouw wordt zeer onzorgvuldig gedaan en ook het maaien zelf verstoort op een grove manier waterdieren, den dat nota bene in het broedseizoen. We vinden dat dit echt anders moet. We hebben er veel klachten over gekregen en we vinden dat dit echt zorgvuldiger moet gebeuren en ook dit zou gefaseerd moeten worden, waarbij de berm niet in één keer kaal gemaaid wordt langs de sloten. Is het college bereid om dit beleid aan te scherpen?

Maaibeleid bermen langs sloten in buitengebieden

Overgauwseweg, Zuideindseweg, Noordeindseweg Delftsestraatweg: in beheer bij Meersma, Veel te rigoureus! Veel klachten!

Oordeel:

Mooi resultaat van de bomenmotie. 20 aanvragen.

Bomenkap

De PvdD vindt dat bomen beter beschermd moeten worden en dat ze oud mogen worden.

De Partij voor de Dieren is van mening dat er alleen bomen gekapt zouden moeten worden als ze een gevaar opleveren voor de veiligheid of als de bomen niet meer te redden zijn, omdat ze ziek zijn. Het college wil meer bomen planten vanwege de klimaatverandering (opvang van water en tegengaan hittestress) en vanuit milieuoogpunt, de opvang van CO2. Als je dan onnodig bomen gaat kappen is het water naar de zee dragen. Als bomen al weg moeten, dan zou er gekozen moeten worden voor verplaatsing en niet voor kappen. We kunnen een win-win situati bereiken door bomen te verplaatsen naar weilanden, waar dieren beschutting kunnen vinden bij extreme weersomstandigheden. De weilanden in onze buitengebieden zijn vaak boomloos en zonder schaduw en beschutting. Tevens levert het winst op voor de aantrekkelijkheid van het landschap. Volwassen bomen kunnen dan weer dienst doen als verblijfplaats voor vele dieren.

Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het verminderen van hittestress: één volwassen boom is te vergelijken met 10 airco’s

Tegengaan verstening en vergroening oppakken in de gemeente: onderzoeken waar dit kan.

Goede zaak dat er geen bomen worden gekapt i.v.m. hooikoortsklachten, omdat dit geen bijdrage levert aan de vermindering van deze klachten.

Groen en gezondheid en welzijn

Een groene woonomgeving met bomen, bloemen en andere beplanting maakt de omgeving niet alleen aantrekkelijk en levendig. Het nodigt ook uit tot spelen, bewegen en sociaal contact. Groen in de woonomgeving bevordert het gevoel van welbevinden, het woonplezier, herstel van stress en mentale vermoeidheid. Uit onderzoek blijkt dat mensen zich gezonder voelen en minder vaak naar de huisarts gaan met angststoornissen en depressies als er meer groen in de omgeving is.

Uit onderzoek is ook gebleken dat in wijken waar meer groen aanwezig is kinderen tot 15% minder overgewicht hebben. Kinderen spelen namelijk graag buiten in het groen. Groen beïnvloedt ook indirect de gezondheid omdat het schaduw geeft, een isolerende werking heeft en windhinder tegengaat. Tevens kan groen een positief effect op het fijnstofgehalte in de lucht hebben.

Economische waarde van groen

Uit empirisch onderzoek is gebleken dat groen een waardevermeerderend effect heeft op woningen. Een hogere woningwaarde betekent ook een hogere OZB-waarde en dus meer inkomsten voor de gemeente. Een andere manier waarop groen een economische waarde levert is het feit dat een groene omgeving uitnodigt tot recreëren en op die manier gezondheidskosten terugdringt. Ook de opvang van fijnstof en schadelijke uitlaatgassen waar het groen een rol inspeelt zou in economische begrippen te duiden zijn. Mooi

De verhuur van rotondes blijkt succesvol te zijn. De PvdD vindt het een goede zaak om hiermee door te gaan. Mogelijk ook bij verkeerskruispunten….

In contact! Samen doen

Vanuit de gemeentelijke ambitie om in contact samen met inwoners tot plannen te komen is in een aantal projecten gekozen voor een andere aanpak.. Vanuit de verschillende (herinrichtings)projecten zijn ervaringen opgedaan. Het betrekken van bewoners blijkt maatwerk. Per project wordt bekeken hoe dit kan worden georganiseerd. Mooi resultaat!

Bewonersgroen

Bewonersgroen is het vrijwillig adopteren van een stukje openbaar groen door meerdere bewoners. Bewoners kunnen er ook voor kiezen om bijvoorbeeld gezamenlijk een buurttuin te realiseren. Deze mogelijkheid is niet ingezet als kostenbesparing, omdat oppervlaktes te beperkt zijn en de afstemming tussen de bewoners en de gemeente arbeidsintensief is. Het doel van bewonersgroen is om bewoners de gelegenheid te geven om zelf een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van hun directe leefomgeving. Dit kan tevens een positieve invloed hebben op de sociale cohesie in de buurt en betrokkenheid bij de openbare ruimte. Inmiddels zijn er door heel de gemeente 29 locaties met bewonersgroen met een totaal oppervlakte van 2216 m2. Mooi resultaat!

Is het college bereid om ook geveltuintjes te stimuleren, daar war er geen voortuinen zijn.

Hier past een boom motie

Als blijkt dat dit mogelijk is wordt daadwerkelijk tot aanplant overgegaan. Inmiddels zijn er al meerdere bomen aangeplant vanuit dit budget. In totaal zijn er al meer dan 20 aanvragen gedaan voor de aanplant van één of meerdere bomen. Welk budget!

Snippergroen

De PvdD vindt dat de gemeente geen snippergroen meer moet verkopen, omdat is gebleken dat veel opgekocht snippergroen juist wordt verhard, terwijl we juist minder stenen en meer groen willen, ook gezien de opvang van water bij wateroverlast.

Leefbaarheidsmonitor en meldpunt leefomgeving

Is de gemeente bereid onderzoek te doen naar de leefbaarheidswaardering van inwoners in de wijk Koningshof? Deze groene wijk scoort relatief laag met een 6.

De resultaten uit de bovenstaande (technische) beleidsschouw hoeven niet overeen te komen met de wijze waarop inwoners het groen waarderen. Daarom wordt om de twee jaar een leefbaarheidsmonitor uitgevoerd.

Meldpunt leefomgeving beter communiceren naar inwoners.

Aandacht voor periodiek onderhoud. Meer geld nodig?

Tiny forest

Hoe kijkt het college aan tegen de realisatie van tiny forest?

Klepelen

Ook vraagt onze fractie expliciet aandacht voor het afbouwen van klepelen. Klepelen is desastreus voor de biodiversiteit en zou geheel afgebouwd moetn worden.

Bomenlijst

Ter advisering naar Raad voordat het College een besluit hierover neemt!

Bosgebied Koningshof

In Koningshof wordt groot onderhoud gepleegd waarbij bomen worden gekapt, gesnoeid

Hoe gecommuniceerd en wordt het gefaseerd?

Hoe zorgvuldig wordt het snoeiwerk gedaan? Niet te rigoureus.

Meer vaste planten

Mooi dat het aantal vaste planten in het openbaar groen wordt uitgebreid. Het heeft een hoge waardering van onze inwoners, het verfraait het straatbeeld en bevordert de biodiversiteit. Budget van 50.000 euro naar 100.000 euro? Biodiversiteitsplanten

Geen gebruik chemische bestrijdingsmiddelen

Onze fractie vindt het positief dat de gemeente al 20 jaar geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruikt!

Ecologisch gemeentelijk beheer

50.000 euro voor ecologisch beheer. Verhogen?

Aankomende jaren de meeste aandacht. Op locaties binnen het natuurnetwerk wordt bijvoorbeeld ruig gras omgevormd naar kruidenrijke vegetatie. Het verlagen van de beheerfrequentie zal niet overal voldoende zijn. Op sommige locaties zullen juist meer maatregelen nodig zijn. Verder zullen er voldoende schuilmogelijkheden moeten worden gecreëerd zodat dieren ook veiligheid wordt geboden. Denk daarbij onder andere aan het creëren van ruimte voor spontane ontwikkelingen en het plaatsen van stobben, boomstammen en ander snoeihout. Prima inzet! Ook gefaseerd onderhoud is prima!

Aanpak invasieve exoten

Japanse Duizendknoop en eikenprocessierups op een natuurlijke manier bestreden met aaltjes.

Aandacht voor vergroening schoolpleinen:

Aanrijdingen met dieren

Mooi dat de gemeente inventariseert op de N470 en welke andere gemeentelijke wegen veel dieren worden aangereden. Op deze locaties worden indien mogelijk faunavoorzieningen aangelegd, zoals faunarasters of ecoduikers. Kunnen we een terugkoppeling krijgen van deze inventarisatie?

75m groen per inwoner

Nu 45m naar 75m. Is het college bereid om dit uit te breiden?

Inheemse biologische bloemen

De gemeente gebruikt alleen inheemse biologische bloemen en planten en beheert het openbaar groen ecologisch

Meer natuur in de straat

Mensen met natuur in hun directe omgeving voelen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met hun buurt. De aanwezigheid van bijen, hommels en vlinders is een indicatie van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt Pijnacker-Nootdorp een groenere en prettiger plek om te wonen, te werken en te recreëren. • In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten, vinexwijken en andere nieuwbouwwijken in Pijnacker-Nootdorp. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom. • Groenambassadeurs stimuleren en ondersteunen bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten en groene initiatieven van bewoners. • Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor onder andere door verlaging van de onroerendezaakbelasting bij een natuurlijke tuininrichting. • De gemeente bevordert de aanleg van geveltuintjes door wijkbewoners. • Braakliggende terreinen zijn bij uitstek geschikt voor kleinschalige bewonersinitiatieven. Zij worden ter beschikking gesteld voor stadslandbouw, natuurontwikkeling en collectief beheerde parken en natuurspeelplaatsen. Kleinere en tijdelijk braakliggende terreinen worden ingericht als bijenveld, kinderspeelplaats, sportvoorziening of hondenuitlaatplek.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer