Wijziging WMO regels


13 september 2018

We vinden een goede afstemming tussen college, ambtenaren en uitvoerende organisaties van goot belang. Daar kan het behoorlijk mis gaan als de afstemming en informatievoorzienng onvoldoende is. Hoe borgt het college dit, omdat zij altijd wel verantwoordelijk zijn.

Vaststellen hoogte persoonsgebonden budget door college: kaderstellend!

Ik heb nog een aanvullende technische vraag. Waar volgt de gemeente het landelijk gemeentemodel VNG gemeentelijke verordening WMO en waar wijkt het af? Bent u bereid dit voortaan helder kenbaar te maken aan de gemeenteraad?

We vinden dat het PGB niet alleen in uitzonderingsgevallen moet worden besteed aan iemand uit het eigen sociale netwerk (zeker wanneer dit een zware inspanning betreft). Het kan voor iemand die zorg nodig heeft heel fijn zijn om een vertrouwd iemand om zich heen te hebben.

Sinds 2015 is het gebruik van pgb's in onze gemeente zeer sterk afgenomen. De bijlage maakt dit duidelijk met de bedragen die zijn beschikt en besteed. Ook het aantal cliënten loopt enorm terug. Er wordt onderzoek naar gedaan en we zijn erg benieuwd naar de uitkomsten ervan en willen die graag met u bespreken. Kunt u aangeven wanner we dit onderzoek kunnen ontvangen?

In de brief van het college als reactie op het advies van de WMO raad wordt gesproken over verboden delegatie. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

Deen standpunt PPN over bandbreedte schoonmaakvergoeding….

Verhoging schoonmaakvergoeding (CAO) hoe hoog is nu het vergoedingsbedrag?

Er wordt telkens gesproken over de bevoegdheid en werk van het College:

 • melding voor een hulpvraag,
 • spoedeisende gevallen,
 • beschikbaarheid cliëntondersteuning,
 • afzien van vooronderzoek,
 • betrokkenheid college bij onderzoek naar juiste hulpverlening,
 • bepaling vorm van maatschappelijke ondersteuning,
 • hulpvraag beschermd wonen,
 • coördinatie en aanbieden samenhangend pakket aan zorg,
 • hoogte van de eigen bijdrage bij hulpverlening,
 • betrekken persoonlijk plan cliënt,
 • cliënt informeren over procedure,
 • toestemming gebruik persoonsgegevens,
 • verstrekken schriftelijk verslag onderzoek,
 • beslissing nemen op aanvraag,
 • maatwerkvoorziening (in natura) ,
 • beoordeling zelfredzaamheid,
 • mantelzorg en zorg voor mantelzorgers,
 • verhuizing van de cliënt in relatie tot voorzieningen,
 • woonvoorzieningen,
 • vrouwen/meisjesopvang en beschermde opvang,
 • cliëntenvervoer (scootmobiel),
 • bepaling persoonsgebonden budget,
 • ander besluit bij nieuwe omstandigheden,
 • vaststellen verhouding prijs/kwaliteit,
 • verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over het gevoerde WMO beleid

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!