Bijdrage Begroting 2022


4 november 2021

Ter bespreking de begroting 2022. Het is fijn dat de financiën op orde zijn en er sprake is van een sluitende begroting.

Dierenwelzijn

In 2020 is de nota dierenwelzijn 2016 verlengd tot en met 2022. In deze begroting wordt aangekondigd dat in 2023 een uitgebreide evaluatie wordt gehouden van het uitvoeringsplan Dierenwelzijn. Uit de beantwoording van technische vragen volgt dat het dan (in 2023) aan de Raad is om bij deze evaluatie opnieuw een afweging te maken over continuering van de jaarlijkse vergoedingen aan de wildopvangen in Delft en Den Haag en de hoogte van de bedragen. Er zullen altijd in het wild levende dieren zijn die door toedoen van de mens in de problemen komen en alleen wildopvangen met een ontheffing mogen deze dieren opnemen. De gemeenteraad heeft naar aanleiding van een rondetafelgesprek geconstateerd dat voor in het wild levende dieren een hiaat in de dierenwelzijnsketen dreigde te ontstaan, wanneer de wildopvangen om financiële redenen hun werkzaamheden zouden moeten staken en heeft om deze reden een structurele jaarlijkse vergoeding toegekend aan de wildopvangen in Delft en Den Haag. Deze structurele vergoeding is ook in de meerjarenbegroting opgenomen. De zorgelijke financiële situatie van de wildopvangen is niet veranderd is en het ook niet aannemelijk dat hier de komende jaren iets in zal veranderen. Het levert voor de wildopvangen in Delft en Den Haag een onzekere situatie op als zij voor 2023 en verder geen duidelijkheid hebben over continuering van de vergoeding. Het is mede in het belang van onze gemeente dat deze wildopvangen blijven bestaan. Daarom dienen we een motie in waarin we het college verzoeken om bij ongewijzigd beleid de huidige dienstverleningsovereenkomsten met twee jaar te verlengen en dit daarna te blijven doen, totdat de Raad tijdens een evaluatie anders besluit.

Groen en wonen

Onze inwoners kennen een grote waarde toe aan een groene leefomgeving en daar moeten we in blijven investeren! Het groene buitengebied is een kwaliteit, waarmee onze gemeente zich onderscheidt. Een waardevol landschap als drager voor natuur en recreatie, zo staat er! Maar…de druk op de natuur- en recreatiegebieden neemt toe, We vinden dat een zorgelijke ontwikkeling en we zijn het met het college eens dat recreatie daarbij in evenwicht moet blijven met natuur, milieu en landschapswaarden.

Per inwoner is er nu ongeveer 30 m2 openbaar groen beschikbaar. Maar er komen steeds meer nieuwbouwwijken bij, zoals Keijzershof, Tuindershof, De Scheg en de Centrumlijn. We maken ons zorgen over de toekomstige woningbouw in de WVG gebieden, omdat de druk op de groene gebieden daardoor steeds meer zal toenemen.

Gezien de toenemende woningbouw, maar ook de steeds urgenter wordende aanpak van de klimaatverandering dient de PvdD een motie in om ook in woongebieden te investeren in groen en klimaataanpak. De bestemmingsreserve ‘Hier past een boom’ is opgeheven, omdat er in de exploitatie al structureel geld beschikbaar is voor de aanplant van nieuwe bomen. Bomen hebben een zeer belangrijke en diverse functie in het belang van de klimaatverandering, zoals tegengaan wateroverlast, droogte, hittestress, opvangen van CO2 en dragen daarmee bij aan de gemeentelijke klimaatdoelstellingen; ze dragen bij aan het vergroten van de biodiversiteit, aan de groenbeleving en aan het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Uit meerdere enquêtes, inspraak, zienswijzen en andere vormen van participatie blijkt dat het merendeel van onze inwoners veel belang hecht aan een groene leefomgeving. Heldere afspraken over het aanplanten van nieuwe bomen draagt bij aan het benutten van elke kans om het aantal bomen in onze gemeente te vergroten en hiermee de bovengenoemde voordelen te behalen. Daarom verzoeken we het college om jaarlijks minimaal netto 500 nieuwe bomen aan te planten in bestaande en nieuwe wijken, te financieren vanuit het groenbudget en bij nieuwbouwprojecten standaard de mogelijkheden van de aanleg van Tiny Forests te onderzoeken.

Milieu

De PvdD vraagt aandacht voor peuken, die in ons milieu terecht komen. Peuken die achterblijven kunnen rechtstreeks of na een regenbui in rioolputten of ander water terechtkomen. De giftige stoffen in peuken komen dan via het rioolwater uit bij waterzuiveringsinstallaties. Hier remmen ze de groei van micro-organismen die het water juist moeten zuiveren. In rivieren en in de zee is een hoge concentratie van deze giftige stoffen zelfs dodelijk voor allerlei waterdieren, van watervlooien tot vissen. Ook op land zijn peuken schadelijk voor de natuur. Ze remmen de plantengroei en verhogen het nicotinegehalte van planten. Eén peuk per vierkante meter kan het nicotinegehalte van planten al verhogen tot boven de norm die geldt sinds het verbod op neonicotinoïden. De milieuschade door weggegooide peuken kan dus groot zijn. We vragen het college daarom te gaan investeren in peukenpalen in onze gemeente. Graag een reactie.

Jeugd

De jeugdoverlast is in 2020 toegenomen. De PvdD wil speciaal aandacht vragen voor de jeugd. We tekenen daarom van harte het amendement van de VVD mee om te investeren in voorzieningen voor de jeugd. Daarnaast willen we graag onderzoeken of er draagvlak is voor een kinderburgemeester in onze gemeente. Er zijn al 87 Nederlandse gemeenten met een kinderburgemeester, die als ambassadeur voor de kinderen in hun gemeente fungeert. En er bestaat al een Genootschap voor Kinderburgemeesters, waarbij aansluiting gezocht kan worden en die de gemeente op een goede manier kan ondersteunen bij de activiteiten van de kinderburgemeester. Een kinderburgemeester wordt gekozen uit kinderen in een gemeente hij/zij kan in haar/zijn rol als ambassadeur met de burgemeester mee naar bijzondere bijeenkomsten en bezoeken, zoals de intocht van Sinterklaas, koningsdag en de opening van een nieuwe school. Daarnaast voert de kinderburgemeester een eigen agenda uit namens en samen met de kinderen uit onze gemeente. Een kinderburgemeester kan een brug vormen tussen kinderen in de gemeente en de lokale politiek en kan een aanvullende adviesrol spelen op het gebied van voorzieningen voor de jeugd, spelen, maar ook andere thema’s die voor kinderen belangrijk zijn. Kinderen zijn onze toekomst en kunnen een bijdrage leveren aan hoe onze gemeente er in de toekomst zal uitzien. Daarom roepen we het college op om samen met scholen te inventariseren of er voldoende belangstelling bestaat voor het installeren van een kinderburgemeester en om voor 1 april 2022 middels een nota met een terugkoppeling ter bespreking bij de raad terug te komen en bij voldoende belangstelling met een voorstel te komen voor het instellen van een kinderburgemeester.

Energie

De PvdD vindt het zeer onwenselijk om te investeren in niet-duurzame restwarmte afkomstig van de fossiele industrie uit de Rotterdamse haven. Het is sowieso zeer discutabel nu de gemeente Rotterdam zich heeft teruggetrokken uit dit project.

Economie

De PvdD vindt het van groot belang dat er een duidelijke en transparante definitie komt voor circulair ondernemen, want als mensen daar verschillende dingen onder verstaan (en dat is echt zo), dan leidt dat op termijn tot problemen in de uitvoering.

Huisvesting asielzoekers

Fijn dat de in 2021 extra aangestelde klantmanager met expertise op het gebied van statushouders behouden blijft. Wel vindt de PvdD het zeer teleurstellend dat het college niet wil investeren in beperkte opvang van Afghaanse vluchtelingen, terwijl het Rijk en de provincie daar nadrukkelijk om hebben gevraagd!

Carla van Viegen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming Financiële Verordening

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!