Bijdrage oordeels­vorming Omge­vings­visie


18 november 2021

Bufferzone Delfgauw

Allereerst de bufferzone Delfgauw. We kunnen leven met alleen het tuincentrum als transformatiegebied. De wethouder heeft aangegeven dat deze m.u.v. het tuincentrum groen blijft en het zou worden gewijzigd in de Omgevingsvisie en het Participatieverslag. Veel is nog niet aangepast. In de Omgevingsvisie is alleen pag. 23 aangepast.

Kaarten:

Pag. 9: niet gewijzigd: staat onder woonkernen, binnen rode contouren
Pag. 23: is aangepast
Pag. 30: niet aangepast! Staat nog vermeld als uitbreiding van de woningvoorraad in een passend woonmilieu op locaties binnen de kernen
Pag. 35: niet aangepast: kleinschalig gemengde werklocatie
Pag. 44: niet aangepast: rustige woonwijken
Pag. 66: niet aangepast: de hele bufferzone: gemengde bestemming: wonen, bedrijf, recreatie
Pag. 67: niet aangepast!

Tekst pag. 28 is niet aangepast.

“In Emerald wordt een onderzoeksgebied aangewezen. Dat betekent dat er wordt onderzocht of er op een deel van deze locatie (het meest noordelijke, rond het de huidige locatie van het tuincentrum) mogelijkheden zijn voor het toevoegen van woningen voor doelgroepen, waarbij rekening wordt gehouden met de algemene waardering voor het groen en de mede daaruit voortvloeiende waarde die het gebied ten zuiden van het tuincentrum nu heeft voor ontmoeten, bewegen, honden uitlaten, wandelen en spelen (het meest zuidelijke deel). De relatie met de A13, in de vorm van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder, moet deel uit maken van het onderzoek.“

We hebben een amendement in voorbereiding.

Participatieverslag Bufferzone Delfgauw

Ook het participatieverslag wordt 25 november door de Raad vastgesteld, maar ook hier klopt nog een aantal dingen niet.

Pag.84, nr.23

Kaart: wijzigen onderzoeksgebied Gronddepot. Op deze kaart komt het onderzoeksgebied en transformatiegebied niet meer terug. Er wordt wel aangegeven wat de relatie van dit gebied is met het groene buitengebied, door middel van een pijl. Maar op de kaarten van de Omgevingsvisie is het nog wel aangegeven als onderzoeksgebied. Dit komt dus niet overeen. Graag een reactie.

Pag.85, nr.28:

Er staat nog steeds: “In Emerald wordt een onderzoeksgebied aangewezen. Dat betekent dat er wordt onderzocht of er op een deel van deze locatie (het meest noordelijke, rond het tuincentrum) mogelijkheden zijn voor het toevoegen van woningen voor doelgroepen, waarbij rekening wordt gehouden met de algemene waardering voor het groen en de mede daaruit voortvloeiende waarde die het gebied nu heeft voor ontmoeten, bewegen, honden uitlaten, wandelen en spelen (het meest zuidelijke deel). De relatie met de A13, in de vorm van bijvoorbeeld luchtkwaliteit en geluidshinder, moet deel uit maken van het onderzoek.”

Pag.85, nr.30:

Het gehele gebied wordt aangeduid als onderzoeksgebied, maar alleen het noordelijk deel wordt gearceerd vanwege onderzoek naar een mogelijke functieverandering. De legenda wordt hierop aangepast

Zo niet, dan dienen we ook hiervoor een amendement in!

Pag.86, nr.44:

Kaart gebiedsprofielen: Wijzigen onderzoeksgebied Emerald Aansluitend op de kaart op pagina 30 heeft dit gebied een aparte aanduiding gekregen (onderzoekslocatie, functieverandering). De legenda wordt hierop aangepast. 44 Kaart gebiedsprofielen: Wijzigen onderzoeksgebied Gronddepot Aansluitend op de kaart op pagina 30 heeft dit gebied een aparte aanduiding gekregen (onderzoekslocatie, functieverandering). De legenda wordt hierop aangepast. Wijzigen in geen onderzoekslocatie!

Groene Wijdte gronddepot

We zijn van mening dat de onderzoekslocatie Groene Wijdte (gronddepot) uit de Omgevingsvisie gehaald moet worden. We vinden dat dit moet worden toegevoegd aan het recreatiegebied of hooguit uitbreiding van sportgebieden. De nieuwe functie moet groen en recreatie worden in het belang van onze inwoners! Het gebied grenst direct aan de Balij en biedt veel kansen voor versterking van de biodiversiteit. Het ligt midden in een groen en buitensportgebied zonder woningbouw! Wij zijn voornemens om hiervoor een amendement in te dienen!

Circulair en natuurinclusief bouwen

De definities circulair en natuurinclusief bouwen (pag. 86 participatieverslag) worden meegenomen bij de monitoring en evaluatie. We zien graag eerder een duidelijke omschrijving hiervan!

Groene contouren, natuur, recreatie

Goed dat er een vaste groene contour wordt vastgelegd in de Omgevingsvisie! Maar daarmee zijn we er niet! (Pag.26 Participatieverslag) en ook dat de ecologische zones nu beter zijn weergegeven!

De PvdD vindt met een indiener van een zienswijze (pag. 66) dat bij het inrichten en gebruiken van energienetwerken als randvoorwaarde natuur- en landschapsinclusief gehandeld moet worden bij zowel het bepalen van de plek als het inrichten en gebruiken van energienetwerken.

De toenemende druk op natuur- en recreatiegebieden wordt beschreven. Goed dat er aan aanvulling komt over de zonering van recreatie en we gaan er vanuit dat in de Omgevingprogramma’s kwetsbare gebieden beter beschermd gaan worden. Overigens is de PvdD helemaal geen voorstander van evenementen in de natuur- en recreatiegebieden. Dat kan ook prima elders (pag.33 participatieverslag)!

Goed dat er ecologische dooradering komt in de glastuinbouwgebieden. We gaan er vanuit dat dit nader wordt uitgewerkt in de Omgevingsplannen en functionele biodiversiteit daarin wordt opgenomen! Het aanvullende ecologisch advies van Tauw geeft ook aan dat in alle gebieden, ook bedrijventerreinen, woongebieden en glastuinbouwgebieden de natuur en biodiversiteit versterkt kan en moet worden.

Graag zien we dat in de omgevingsprogramma’s nadere eisen worden gesteld aan de hoeveelheid en kwaliteit groen in nieuwbouwgebieden.

Natuurbegraafplaats

De PvdD ziet in tegenstelling tot het college geen mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats in Ruyven, ook niet onder voorwaarden! Wij willen dat het gebied bestemd wordt als recreatiegebied Het ligt nu tussen het bedrijventerrein en recreatiegebied. Het is een natte krekenstructuur, dus überhaupt ongeschikt voor een natuurbegraafplaats!

Fietsroutes

Er staat (pag. 41 participatieverslag) dat fietsroutes kunnen bijdragen aan de beleving van inwoners van de glastuinbouwgebieden. Heb ik dit goed gelezen? Fietsen in monotone glastuinbouwgebieden, omdat bewoners dit een mooie beleving vinden? De PvdD denkt dat deze gebieden niet veel recreanten trekken en dat onze inwoners behoefte hebben te fietsen in de mooie groene buitengebieden in plaats van tussen de kassen (pag.58 participatieverslag)

Ruimte voor Ruimteregeling

Er worden nu nog nieuwe gebieden aangewezen, die in aanmerking komen voor de Ruimte voor Ruimteregeling. De PvdD vind dat er een einde moet komen aan deze regeling (amendement)? (pag.23 kaart Omgevingsvisie) (Pag.32 participatieverslag) De ruimtelijke kwaliteit wordt lang niet altijd verbeterd! (wat betekenen de symbolen op de kaart?).

Assimilatieverlichting

We vinden het noodzakelijk dat in het Omgevingsprogramma nadere regels worden gesteld om assimilatieverlichting aan banden te leggen in het belang van de gezondheid van mens en dier. De lichtoverlast rondom de kassen is nu te groot. Het aanvullend ecologisch advies van Tauw geeft daarnaast het ecologisch belang van donkerte aan. Er is nog geen gemeentelijk lichtbeleid ontwikkeld en we zijn blij dat de wethouder heeft aangegeven dat dit wordt opgenomen in het omgevingsprogramma omgevingskwaliteit. Donkerte mag in meer gebieden dan het Bieslandgebied en de Zuidpolder. We zien graag dat ook de Groenzoom, Buytenhout en Ruyven worden toegevoegd als donkergebied. Graag een reactie van het college.

Woningen Vrijenban II

Ook willen we niet dat Vrijenban II wordt aangelegd, omdat dit ten koste gaat van de open en groene ruimte.

Energie

De PvdD is geen voorstander van de regionale warmterotonde en zon op veld in de glastuinbouwgebieden. Dat lichten we nader toe bij de bespreking van de energietransitie.

Advies Commissie MER

Het Plan MER adviseert om ‘functionele biodiversiteit’ in glastuinbouwgebieden toe te passen. We zijn blij dat het college dit gaat opnemen in het Programma groen.

De Commissie MER beveelt aan om in de aanvulling op het MER duidelijke kaders aan te geven waarmee het belang van omgevingskwaliteiten waarbij in elk geval landschap, cultuurhistorie en biodiversiteit in de vervolgbesluitvorming wordt geborgd. Graag een reactie van het college (motie?)

De Commissie MER adviseert om in een aanvulling op het MER en voorafgaand aan de besluitvorming het aspect klimaat integraal te onderzoeken en hierbij in ieder geval het bodem- en watersysteem te betrekken, waarbij wordt ingegaan op de omgang met water(overlast), het klimaatrobuust maken van bebouwing, het vrijkomen van CO2 door verdroging van veengronden en het sluiten van kringlopen bij grondstoffen als zand. (motie)

Glastuinbouwgebieden

Goed dat de lichtdoorlatende zonnepanelen op kassen worden benoemd als innovatieve optie voor energievoorziening in kassen. De techniek ontwikkelt zich inderdaad razendsnel en het is een belangrijke optie om energieneutrale kassen te ontwikkelen, omdat 70 procent van de energie in onze gemeente wordt verbruikt door de glastuinbouw (Pag.67 participatieverslag)

We moeten toewerken naar glastuinbouwgebieden die energieneutraal kunnen functioneren, op vollegrond, zonder gifgebruik en inspelen op de eiwittransitie door duurzaam voedsel te produceren voor Nederland en de teelt van (exotische) bloemen en planten uit faseren. Dat kost tijd!

Wonen

Er is strijdigheid tussen woningbouw en natuurdoelen. Er moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. De woonambities hebben waarschijnlijk een negatief effect op de biodiversiteit! 4000 woningen is te veel! Tast een gezonde leefomgeving van onze inwoners te veel aan! Omdat het college tijdens de beeldvormende vergadering heeft aangegeven alleen te willen bouwen voor eigen inwoners en niet voor de regio. Is echt gezegd door de wethouder in de beeldvormende vergadering. Daar zijn wij blij mee! ! Tijdens de bespreking van de woonvisie bleek dat het gaat om de bouw van maximaal 2000 woningen en daar zijn we blij mee.

Ecologische verbindingen binnen natuurgebieden Krijgen we nog van René Veger. Buytenhout Oost flessenhals door spoorlijn: Amendement!! Met vraag aan de heer Veger waar precies: ecologische verbindingen binnen natuurgebieden

Aanvullend ecologisch advies Tauw

We zijn van plan het als bijlage 3 aan de Omgevingsvisie toe te voegen. Graag een reactie van het college op het advies en het toevoegen van het advies als bijlage 3 van de Omgevingsvisie. Dit was het voor de eerste termijn.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2022

Lees verder

Bijdrage besluitvorming Omgevingsvisie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!