Bijdrage Visie en Uitvoe­ringsplan Duurzame Mobi­liteit


23 september 2016

Visie Duurzame Mobiliteit

Schoon en duurzame mobiliteit is van groot belang vanuit diverse invalshoeken bekeken: energie, luchtkwaliteit, leefbaarheid en geluidsoverlast. De Visie die voorligt werkt deze punten nader uit en dat vinden we een goede zaak. De Visie vormt wat ons betreft een goede opmaat voor het toewerken naar schone en duurzame mobiliteit.

De Partij voor de Dieren pleit hierbij voor het terugdringen van woon-werkverkeer en het stimuleren van flex- en thuiswerken. De gemeente heeft wat ons betreft ook een taak, om in overleg met de Rijksoverheid, ondernemers en andere werkgevers flex- en thuiswerken te stimuleren

Het openbaar vervoer, moet , ook in de buitengebieden betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking. De Partij voor de Dieren wil nie meer asfalt in onze gemeente.

De volgende passage uit de visie duurzame Mobiliteit is me uit het hart gegrepen:

“Ga a.u.b. niet verder met plannen van nieuwe wegen. Sinds de realisatie van de volledige N-470 is de verkeersdrukte in Pijnacker zichtbaar afgenomen. Het groen is inmiddels voldoende opgeofferd aan wegen en woningbouw, dus laten we onze nog groene gemeente met elkaar koesteren.”

Uitvoeringsplan Duurzame Mobiliteit

Dat brengt me bij het uitvoeringsplan. Zoals inmiddels wel algemeen bekend is: de PvdD is geen voorstander van de aanleg van de Oostelijke Randweg en de Verlengde Komkommerweg. We gebruiken dit geld liever voor verdere vergroening van onze gemeente.

We willen een adequate aanpak van brommers en scooters met een vervuilende uitstoot en geluidsoverlast. Voor veel inwoners is dit een grote bron van ergernis. Vermindering helpt ook de luchtkwaliteit te verbeteren in onze gemeente, want bromfietsen zijn vaak grote luchtvervuilers.

De fractie stelt daarom voor om het gebruik van de Ebike onder jongeren te stimuleren en overweegt hiervoor een amendement in te dienen.

Zoals in het Uitvoeringsplan beschreven staat is de tweede verbindingsweg Pijnacker/Nootdorp een mooi voorbeeld van hoe er anders naar knelpunten gekeken kan worden. Is een nieuwe weg wel nodig, omdat er slechts bij afsluiting van één van de huidige twee verbindingswegen sprake is van een knelpunt. Nieuwe technologische ontwikkelingen en een goed verkeersinformatiesysteem kunnen helpen bij adequate oplossingen van een knelpunt onder dat er een dure investering van een nieuwe weg nodig is. Bovendien tast een nieuwe weg de kwaliteit van ons landschap aan.

Wat ik zelf als een knelpunt ervaar is de zichtbaarheid van fietsers en vooral snelle bromfietsers op rotondes. In de avond zijn ze vaak slecht zichtbaar.

Vooral de pizzabrommers vormen een probleem. Ze rijden erg hard en je ziet ze op rotondes ineens in een flits aankomen. Je weet niet of ze niet met de klok mee of tegen de klok in het fietspad gaan volgen, rijden dan weer op de weg en dan weer op het fietspad. Mogelijk kan een gesprek met de betrokken pizzeria’s en de betrokken brommerrijders helpen om ongelukken te voorkomen. Deze week nog was ik getuige van een bijna aanrijding.

De geplande investeringen in nieuwe fietspaden vinden we een goede zaak en juichen we toe. Door goede fietsverbindingen zal mogelijk het E-bike verkeer toenemen, ook onder jongeren.

Tot zover mijn bijdrage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer