Bijdrage en indiening amen­de­menten besluit­vor­mende verga­dering gemeen­teraad 29 mei 2019


31 mei 2019

Strategisch marketingplan Pijnacker Centrum

De totale kosten voor het strategisch Marketingplan Pijnacker Centrum en investering fysieke aanpassingen Raadhuisplein zijn € 525.228,-- plus éénmalig € 87.538,-- voor het definitieve inrichtingsplan. Slechts 8 procent (€ 36.690,--) van het budget is gereserveerd voor vergroening, terwijl uit een gehouden enquête is gebleken dat 89 % van de ondervraagden behoefte heeft aan veel meer groen in het centrum. Meer groen in het centrum is een uitdrukkelijke wens van veel inwoners. Deze wens zien we onvoldoende terug in het plan en het budgetbedrag. Bovendien draagt vergroening positief bij aan gezondheid, milieu en klimaatadaptatie. Het amendement dat we indienen besteedt meer geld voor vergroening. Het bedrag voor het waterelement wordt daarom met 50.000 verlaagd en het bedrag voor vergroening met 50.000 verhoogd.

Zienswijze concept-begroting 2020 Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

De ODH kan via toezicht en handhaving van de gemeentelijke verantwoordelijkheden op het gebied van de Wet Milieubeheer (en Activiteitbesluit) een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen, die we als gemeenteraad in het Hoofdlijnenakkoord hebben gesteld, zoals de ambitie van energieneutraliteit van onze gemeente in 2050. De ODH heeft een aantal rijkstaken overgedragen gekregen om te gaan uitvoeren voor gemeenten, zoals toezicht en handhaving op energiebesparing bij bedrijven en andere duurzaamheidsregels. De ODH heeft aangegeven dat de overgedragen taken meer eisen dan dat bleek bij de overdracht van de taken. Hierdoor kan het gebeuren dat deze taken in de knel komen en niet naar behoren kunnen worden uitgevoerd. Gelet op de geschetste ambities is het van belang dat de gemeenteraad tijdig en actief hiervan op de hoogte wordt gesteld, zodat indien nodig tijdig maatregelen getroffen kunnen worden. We dienen hiervoor een amendement in.

De auditcommissie heeft aanbevolen om bij alle zienswijzen een schriftelijke terugkoppeling te vragen op hoe de zienswijze is verwerkt in de begroting. In deze zienswijze is het verzoek om de schriftelijke terugkoppeling niet opgenomen. We vinden deze aanbeveling belangrijk, vandaar dat we een amendement indienen.

ZIenswijze concept-begroting 20202 Reinigingsbedrijf Avalex

De auditcommissie heeft aanbevolen om bij alle zienswijzen een schriftelijke terugkoppeling te vragen op hoe de zienswijze is verwerkt in de begroting. In deze zienswijze is het verzoek om de schriftelijke terugkoppeling niet opgenomen. We vinden deze aanbeveling belangrijk, vandaar dat we een amendement indienen.

De auditcommissie heeft tevens aanbevolen om de toegerekende kosten in verhouding te brengen tot de feitelijke kosten bij de begroting van Avalex. Ook deze aanbeveling vinden deze aanbeveling belangrijk, vandaar dit amendement.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!