Inbreng oordeel­vor­mende raads­ver­ga­dering 16 mei 2019


19 mei 2019

4a. Rekenkamerrapport Subsidiebeleid (in beeld- en oordeelvorming)

Het rapport van de Rekenkamer is een duidelijk verhaal waaraan een gedegen onderzoek ten grondslag ligt. Onze fractie is ervoor om alle aanbevelingen aan de raad en het college over te nemen.

Ik heb er nog wel een vraag over, namelijk of de verhouding tussen administratieve belasting van de aanvrager, en daarmee ook van de gemeente, en het subsidiebedrag, bij de lage bedragen, alleen in geval van de Drumfanfare niet in balans was (wegens de bezwaarprocedure) of dat het vaker voorkomt? En in geval van het laatste of daar wat aan te doen is in het kader van efficiënte inzet van middelen?

Naschrift: uit de beantwoording bleek dat de administratieve belasting wel in verhouding staat tot de inkomsten.

4b Brief van rekenkamercommissie en verzoek om extra budget (in beeld- en oordeelvorming)

De rekenkamer verzoekt om meer budget. Het is mij alleen niet duidelijk waarom. Ze blijven tot nu toe elk jaar (ruim) binnen hun budget en er blijven ook geen belangrijke onderwerpen liggen, heb ik het idee. Het enige argument is dat ze dan meer kunnen doen, maar wat dan en is dat echt nodig? Ook wordt er betoogd dat in andere gemeentes meer wordt besteed aan de rekenkamer, maar dat vind ik op zich geen goed argument, want elke gemeente is anders. Dus tenzij er nieuwe goede argumenten genoemd worden, die verklaren waarom er meer budget nodig is, ziet onze fractie geen grond om dit verzoek in te willigen.

Naschrift: er zijn geen nieuwe goede argumenten genoemd.

4c Ontwerpbestemmingsplan partiële herziening agrarische glastuinbouwgebieden

Wij zullen instemmen met dit plan. Wat ons betreft mogen houtstookovens helemaal worden verboden in Pijnacker-Nootdorp. Het verstoken van biomassa is per definitie niet duurzaam en zal dat ook nooit worden en is volgens het RIVM niet goed voor de volksgezondheid. Het CO2 probleem wordt er niet door opgelost, er komt veel ongezond fijnstof door vrij en het beperkte grondoppervlak in de wereld kan beter voor plantaardige voedselproductie ingezet worden dan voor boomkap voor biomassa.

4d Strategisch Marketingplan Pijnacker Centrum en investering fysieke aanpassingen Raadhuisplein

In aanloop naar dit plan is een enquête gehouden. Maar liefst 89 % van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan meer groen in het centrum. Vergroening van het centrum is een uitdrukkelijke wens van de bewoners. En ook van onze fractie! Dat zien we onvoldoende terug in het plan. De enige verwijzing naar duurzaamheid is de algemene stelling dat er gestreefd wordt naar een duurzame invulling van het plein. Er worden geen maatregelen voorgesteld ter verduurzaming, vergroening en het klimaatbestendig maken. Het college kan die ook nog niet noemen blijkt. Het moet nog nader uitgewerkt worden werd vorige week gezegd. En dan lees ik vandaag in de beantwoording door het college ‘het centrum heeft geen voortrekkersrol voor wat betreft klimaatadaptatie’. Oftewel dit aspect is onbelangrijk in het voorliggende plan vindt het college.

Dat heeft tot gevolg dat we nu ja moeten zeggen tegen een plan, waar we het bij de nadere uitwerking zeer waarschijnlijk niet mee eens zijn, maar op dat moment niets meer aan kunnen doen als raad. Waarom denk ik dit? In het budget is slechts € 36.690 begroot voor groen. Dit is slechts 8% van het totale budget, terwijl voor bijvoorbeeld straatmeubilair en verlichting 62% is begroot. Aangezien er nog niet concreet kan worden verteld door het college waar het budget voor groen aan besteed zal worden, neem ik aan dat het een standaard budget percentage is van 8% voor groen in een winkelgebied, bedoeld om hier en daar een boompje of plantenbak neer te zetten. Als groene gemeente zouden we een hoger ambitieniveau moeten hebben dan dat!

In het kader van duurzaamheid wil ik ook nog een opmerking maken over terrassen. Op zich zorgen meer terrassen op het plein voor meer sfeer en bieden ruimte aan een sociale functie en daar zijn wij helemaal voor. Maar waar we niet voor zijn, zijn terrasverwarmers, omdat dit onnodige energieslurpers zijn. Een goed alternatief hierbij is het aanbieden van warme plaids.

Tot slot zou het helemaal mooi zijn als de herinrichting van het plein ook iets kan bijdragen aan een duurzamer consumentengedrag. Vorige week is toegelicht dat het hoofddoel is om de verblijftijd in het winkelcentrum te verlengen. Een duurzame streekmarkt of een kringloopwinkel kunnen hier ook heel goed aan bijdragen en hebben waarschijnlijk zelfs een aantrekkende werking. Dit soort duurzame initiatieven vormen een win-win situatie voor planeet en consument.

Kortom we zouden meer kaders willen meegeven aan dit plan om te borgen dat er straks een groen, duurzaam en klimaatadaptief plein ligt waar iedere inwoner van Pijnacker-Nootdorp zo gelukkig van wordt en dat hij zijn hele dag er wel wil doorbrengen. Onze fractie overweegt een motie of amendement.

4e Vermindering druk in de spits (agendering door D66/EA)

Je kunt pas een keuze uit de voorgelegde opties maken als er enig inzicht is in het mogelijke effect van die opties. Dat is er nu niet. Concreet is wat we nodig hebben inzicht in hoeveel procent van de reizigers een vrije keuze hebben om wel of niet in de spits te reizen. Pas als we dat weten, is het zinvol om deze discussie te voeren.

Ter achtergrond:

Voorgelegde opties zijn:

1. Het reizen in de spits moet ontmoedigd worden door verhoging van de kilometerprijs in de spits.

2. Het reizen in de spits moet ontmoedigd worden door verhoging van de kilometerprijs voor afstanden tot 15 kilometer tijdens de spits.

3. Het reizen buiten de spits moet aangemoedigd worden door het invoeren van een algemeen dalurentarief voor het reizen buiten de spits.

4. Het reizen buiten de spits moet aangemoedigd worden door het invoeren van een dalurentarief voor bepaalde doelgroepen voor het reizen buiten de spits.

5. Het reizen op de momenten dat het heel rustig is moet automatisch goedkoper worden, het reizen op momenten dat het heel druk is, bijvoorbeeld tijdens feestdagen en/of evenementen zou duurder mogen zijn.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.