Bijdrage Kadernota 2016


1 juli 2016

We spreken over de Kadernota 2016 en de besteding van veel geld. Echter alles wat echt van waarde is, is vaak niet in geld uit te drukken.

De Partij voor de Dieren wil zich in de Raad inzetten voor de verbetering van dierenwelzijn, natuur en milieu en voor groepen in onze samenleving die steun nodig hebben. Het gaat wat ons betreft niet om het recht van de sterkste, maar oog hebben voor het belang van de zwaksten. In september gaan we praten over de nota aanbevelingen dierenwelzijn, dus dan kom ik zeker terug op het onderwerp dierenwelzijn.

Natuur en bijen

De natuur heeft het zwaar te verduren in Nederland. Het gaat slecht met de weidevogels en ook de bijen. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Nederland voorkomen worden in hun voortbestaan bedreigd (de rode lijst, die door het Rijk wordt bijgehouden, bevat inmiddels bijna 190 soorten). bijen zijn ontzettend belangrijk voor ons ecosysteem, maar ook voor de bestuiving in de landbouw. We zijn ervan afhankelijk voor ons voedsel en de bij kan wel wat hulp gebruiken. Het stedelijk gebied wordt steeds belangrijker voor de instandhouding van bijen

En ook onze gemeente kan een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de bijenstand.

Daarom verzoek onze fractie het College om:

- het aanbod en de aanwezigheid van pollen voor bijen in het openbaar groen te vergroten door gemeentetuinen, bermen, groenstroken en parken extra in te zaaien met voedingrijke bloemen;
- waar mogelijk bijenlinten aan te leggen en bijenhotels te plaatsen;
- in het kader van ‘samen doen’ actief samen te werken met onze inwoners door hen te betrekken bij het bijvriendelijk vergroenen van onze gemeente;
- dit te bekostigen vanuit het beschikbare groenbudget.

Ik houd hiervoor een motie achter de hand.

Duurzaamheid

De bewustwording van verduurzaming van onze samenleving groeit. Niet alleen bij ondernemers, zoals in de glastuinbouw, maar ook bij de inwoners. Het gebruik van duurzame energie en vermindering van energiegebruik, minder afval en bewuster consumeren zijn voorbeelden hiervan. Mensen die initiatieven ontplooien op het gebied van duurzaamheid krijgen soms te maken met regels die de initiatieven belemmeren, maar zoeken lang niet altijd contact met de gemeente.

Het coalitieakkoord stelt onder andere dat “Inwoners en ondernemers komen steeds meer met initiatieven om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. We willen daarin een positieve rol vervullen die niet direct investeringen van de gemeente vraagt, maar wel meer capaciteit en een werkbudget voor facilitering en ondersteuning. Prioriteit voor het begin van de raadsperiode is om een visie te vormen hoe we in Pijnacker-Nootdorp samen niet meer energie verbruiken dan we opwekken (energieneutraal) en welke inzet dat van wie vergt. Er zijn verschillende aangrijpingspunten voor deze inzet”; De Partij voor de Dieren vindt het wenselijk dat er een verbinding wordt gelegd tussen enerzijds duurzame initiatieven in onze gemeente en het programma, de capaciteit en werkbudget voor facilitering en ondersteuning dat de gemeente beschikbaar heeft voor duurzame initiatieven. Daarom verzoekt onze fractie het College:

in het belang van duurzame ontwikkeling voor 2017 te onderzoeken hoe de regeldruk voor duurzame initiatieven van de gemeente verminderd kan worden;
voor 2017 met concrete voorstellen te komen om beter in contact te komen met ondernemende inwoners van Pijnacker-Nootdorp die duurzame initiatieven hebben;
initiatiefnemers op het gebied van duurzame ontwikkeling te ondersteunen bij de toepassing van overheidsregels;

Ik houd ook hiervoor een motie achter de hand.

Omkering ontvangst ongeadresseerd reclamedrukwerk

Er wordt veel ongelezen reclamedrukwerk weggegooid. Net als met de omgekeerde afvalinzameling kan ook het ontvangen van reclamedrukwerk worden omgedraaid doordat alleen mensen, die uitdrukkelijk aangeven dat zij reclamefolders willen ontvangen, deze nog krijgen, Zij hebben in dat geval een Ja-ja sticker op hun brievenbus.

Minder papier draagt bij aan een duurzamere samenleving en minder afval. Bovendien vermindert de milieudruk, doordat er minder folders gemaakt hoeven te worden en er daarvoor minder bomen gekapt hoeven te worden, er minder CO2 uitstoot is en er minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Al met al draagt het bij aan de energieneutrale gemeente die we in 2050 willen zijn. Daarom verzoekt onze fractie om de omgekeerde ontvangst van reclamemateriaal te onderzoeken voor december 2016 met als doel informatie te verkrijgen voor de mogelijkheden dat alleen huishoudens met een ja-ja sticker op de voordeur in Pijnacker-Nootdorp nog ongeadresseerd reclamedrukwerk ontvangen.

Alles van waarde is weerloos. Laten we ons inzetten om de weerbaarheid van wat echt van waarde is te vergroten. Dank u wel

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer