Bijdrage Nota Dieren­welzijn Oordeels­vor­mende verga­dering


15 september 2016

Ik zal beginnen met de positieve aspecten van de Nota. We zijn blij dat er in elk geval een Nota Dierenwelzijn is gemaakt en vinden dat de gemeente op een goede manier voldoet aan haar wettelijke verplichting om gevonden dieren en zwerfdieren op te vangen en te vervoeren. We er erg blij mee dat de gemeente een ecoloog in dienst heeft die deskundig advies kan geven. Zo neemt de gemeente maatregelen om de paddentrek te begeleiden en te beschermen, worden ecologische zones met schuilplekken ingericht en worden er nestvoorzieningen en verblijfplaatsen voor vleermuizen aangebracht. Het College geeft aan dat ze hiermee wel klaar is met dierenwelzijn en de verbeteringen op dit gebied. De Partij voor de Dieren is van mening dat dit zeker niet het geval is en vindt deze houding van het College getuigen van een groot tekort aan ambitie en het niet nakomen van een afspraak uit het Hoofdlijnenakkoord. Hierin is het volgende afgesproken: “Uitzoeken hoe het staat met het welzijn van dieren binnen onze gemeente en een visie op dierenwelzijn presenteren, inclusief voorstellen ter verbetering.” Aan deze afspraak wordt niet voldaan. Er moet me van het hart dat we veel moeite hebben moeten doen om de nodige informatie over gemeentelijk dierenwelzijn op tafel te krijgen.

Volgens de Nota voldoet de gemeente grotendeels aan de wettelijke kaders qua dierenwelzijn. Een aantal zijn niet benoemd. Ik kom daar zo nog op terug. Verbeteringen van dierenwelzijn en het vergroten van de bewustwording hiervan zijn hard nodig! De gemeente kan beleidskaders stellen en kan een groot aantal acties uitvoeren om het gemeentelijke dierenwelzijn te verbeteren, zelfs zonder dat aanvullende regelgeving of extra budget is vereist.

Er zijn drie opties/varianten te onderscheiden, namelijk:

I) De gemeente voldoet aan de wettelijk gestelde verplichtingen.
II) De gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen en voert maatregelen en beleid uit met extra gemeentelijk budget.
III) De gemeente voldoet aan de wettelijke verplichtingen en voert maatregelen en beleid uit zonder extra budget hiervoor vrij te maken.

We zouden heel graag in deze oordeelsvormende vergadering van de andere fracties vernemen aan welke variant zij de voorkeur geven!

I) Wettelijke verplichtingen

Ons valt op dat niet alle wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn in de Nota Dierenwelzijn zijn benoemd, zoals:

- de verplichting tot het treffen van de nodige maatregelen voor een hulpbehoevend dier ingevolge de Wet Dieren;
- de handhaving door de burgemeester van fokvoorschriften en houdverboden ingevolge de Wet Dieren;
- de verplichting tot verzorging van dieren die moeten worden meegevoerd en verzorgd bij de toepassing van bestuursdwang ingevolge de Algemene Wet Bestuursrecht.

Graag een reactie van de wethouder hierop.

II) Wettelijke verplichtingen en maatregelen en beleid die extra budget vergen

Verstrekking van bijzondere bijstand voor dierenartskosten ingevolge de Participatiewet.
Ecologische investeringen in de gemeente
Subsidieverlening aan dierenwelzijnsorganisaties.

Hier heb ik nog een aanvullende vraag over naar aanleiding van de beantwoording van onze beeldvormende vragen. Waarom is er geen contact geweest met de Wildopvang in Delft, waar jaarlijks meer dan 300 wilde dieren uit onze gemeente naar toe worden gebracht. Het gaat hier in een aantal gevallen om mishandelde dieren. Is de wethouder bereid om dit alsnog te gaan doen?

II) Wettelijke verplichtingen en maatregelen en beleid die geen extra budget vergen

Dit wordt echter door het College in het voorliggende voorstel niet gedaan. De Partij voor de Dieren ziet wel degelijk mogelijkheden voor verbetering zelfs zonder dat dit extra budget vergt. Er zijn er vele, maar ik zal me beperken tot een aantal belangrijke, waarvan we vinden dat die minimaal uitgevoerd moeten worden. Ik zal deze mogelijkheden benoemen en nader toelichten.

Ruimtelijk beleid en dierenwelzijn

1) Beleidskader schuilstallen

Diverse gemeenten hebben een beleidskader voor schuilstallen opgesteld. Gezien het feit dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp een groot buitengebied heeft, is het belangrijk om in dit gebied oog te hebben voor dierenwelzijn van weidedieren en een gemeentelijk beleidskader voor de mogelijkheid van schuilstallen op te stellen.

2) Beleidskader diervriendelijke aanpak dieren die overlast geven

In antwoord op onze beeldvormende vraag waarom er geen beleidskader is voor een diervriendelijke aanpak van wilde dieren die overlast geven, geeft het College slechts aan dat hiermee pragmatisch wordt omgegaan en het uitvoerend van aard is. De Partij voor de Dieren is het hiermee niet eens en vindt dat er voor deze aanpak wel degelijk een beleidskader moet komen en dat dit helder wordt vastgelegd.

3) Voorlichting door de gemeente

Burgers, bedrijven en overheid hebben allen een verantwoordelijkheid op het gebied van dierenwelzijn. Een ieder is ingevolge de Wet Dieren verplicht om aan een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen (artikel 2.1 lid 6 Wet Dieren). De rol van de gemeente ligt vooral in de voorwaardenscheppende sfeer. De gemeente moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat burgers de weg kunnen vinden op het gebied van dierenwelzijn, hoe te handelen om de nodige zorg te verlenen aan een hulpbehoevend dier (voorlichting) en dat ondersteunende organisaties goed kunnen functioneren (bijvoorbeeld de wildopvang in Delft, waar veel dieren vanuit onze gemeente naar toe worden gebracht). Van belang is de informatievoorziening aan burgers over het diervriendelijk houden van hobbydieren, de (zorg voor) fauna binnen de gemeentegrenzen en het stimuleren van het chippen en castreren van katten. Dit vergroot niet alleen het dierenwelzijn, maar draagt ook bij aan de vermindering van de gemeentelijke vervoers- en opvangkosten.

Het is nodig dat er een overzichtelijke gemeentelijke internetpagina komt, waarop voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp alle relevante informatie over dieren is gebundeld (zoals huisdieren, tegengaan impulsaankopen, chippen en castratie van katten, hondenbeleid, uitrengebieden voor honden, het diervriendelijk houden van overige hobbydieren, landbouwhuisdieren en regelgeving hierover, schuilstallen en opvangmogelijkheden voor wilde dieren, zoals egels en vogels e.d.), waarbij toepasselijke links over wettelijke kaders, opvangplicht, opvangcentra, e.d. worden weergegeven.

4) Gemeentelijk platform dierenwelzijn

De PvdD wil dat er een gemeentelijk platform dierenwelzijn wordt ingesteld, waarbij er periodieke en regelmatige informatie-uitwisseling plaatsvindt tussen gemeenteambtenaren en organisaties die te maken hebben met dierenwelzijn (NVWA, politie, dierenartsen, dierenbescherming e.d.), zodat zij hun taken beter kunnen uitvoeren en waardoor er efficiënter en met minder budget gewerkt kan worden aan de gemeentelijke dierenwelzijnstaken.

5) Toezicht op brandveiligheid

Het toezicht op de naleving van de wettelijke eisen ten aanzien van de brandveiligheid is in handen van de brandweer. In antwoord op onze beeldvormende vraag over toezicht op brandveiligheid in stallen wordt aangegeven dat de brandweer voor dit jaar in Pijnacker-Nootdorp werkt qua toezicht op basis van het Uitvoeringsprogramma Toezicht Pijnacker-Nootdorp 2016. Hierin is niet opgenomen dat de brandweer toezicht houdt op stallen. Het lijkt me toch heel simpel om dit voor 2017 wel op te nemen. Is het College bereid om dit te gaan doen?

6) Interne beleidstoetsing

De gemeente kan zorgen voor een integraal dierenwelzijnsbeleid, waarbij de beleidsvoornemens op de diverse beleidsterreinen van de gemeente intern getoetst worden op dierenwelzijnsaspecten,

Wat is erop tegen om de zojuist genoemde maatregelen uit te voeren? Deze maatregelen kunnen verwezenlijkt worden met een relatief beperkte inspanning zonder extra budget en zelfs besparing van kosten voor de gemeente.

Ik wil besluiten met een uitspraak van Ghandi die zei dat de beschaving van een land, dus ook onze gemeente, valt af te meten aan de manier waarop er met dieren wordt omgegaan. Het is onze morele plicht om goed om te gaan met dieren en als mens onze verantwoordelijkheid te nemen om goed te zorgen voor onze medeschepselen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer