Bijdrage Regionaal Inves­te­ringsplan MRDH


23 september 2016

Allereerst wil ik een paar algemene opmerkingen maken over het regionale investeringsplan.

Op zich is het knap dat deze samenwerking en overeenstemming tot stand is gekomen.

Samenwerking MRDH

Dan de samenwerking in MRDH en regionaal verband. De PvdD heeft moeite met samenwerkingsverbanden als de MRDH, omdat deze niet direct democratisch gekozen zijn en er wel belangrijk politieke besluiten worden genomen. Ik maak me zorgen of een goede democratische kaderstelling en toetsing door onze gemeenteraad met deze werkwijze nog goed mogelijk is.

In de Zienswijze wordt aangegeven: het is onduidelijk welke bronnen aangeboord moeten worden om ook de financiële haalbaarheid van de projecten te waarborgen en de processen die daarvoor moeten worden doorlopen. Ik kan deze zienswijze van harte ondersteunen.

Kan het College een inschatting geven van de kosten die voor de uitwerking van de projecten nodig zijn? En is er bijvoorbeeld extra mankracht nodig voor de uitvoering?

In het Raadsvoorstel staat dat duurzaamheid niet van toepassing is. Dit lijkt me onjuist.

Niet meer asfalt en geen warmterotonde

De PvdD is geen voorstander van de voorstellen voor investeringen in meer asfalt.

En ook niet van de warmterotonde Concreet zijn we geen voorstander van uitbreiding HVC Warmtenet Dordrecht naar Papendrecht, zoals wordt voorgesteld. Warmte voor de warmterotonde komt oa van de kolencentrales en de PvdD is er geen voorstander van om op welke wijze dan ook deze in stand te houden.

Ook de bio-energie zoals bioraffinages dragen niet bij een werkelijke verduurzaming, omdat hier geen sprake is van hernieuwbare energievoorziening.

Health & Life Sciences

De PvdD is geen voorstander van de ondersteuning en stimulering van de Health & Life Sciences. We hebben grote moeite met de vele en intensief dierproeven, die daar worden gedaan. We vinden dat ook daar de 3 V’s veel meer moeten worden toegepast: vervangen, verminderen en verfijnen. Dit gebeurt nu te weinig en er worden nog veel te veel onnodig dierproeven uitgevoerd.

Zero Emissie Openbaar Vervoer en zonne-energie voor tram en metro, verduurzaming van woningen

Er zijn ook goede projectvoorstellen, zoals Zero emissie openbaar vervoer en Zonne?energie voor tram en metro en de verduurzaming van woningen.

Aangegeven wordt dat voor het sterker maken van de regio er vernieuwd moet worden in viervoud op het gebied van economie, energie, en de stad-land verbinding, We vinden het een gemis dat erg wordt gefocust op werkgelegenheid en een gezamenlijke economische ontwikkeling,

Het is nodig om verandering te brengen van een economie die focust op groei en op waarden van geld naar een focus van een economie van duurzame economische ontwikkeling en van niet-materiële waarden. Immateriële waarden, zoals een schone en aangename leefomgeving, groen, rust en stilte en onthaasting zijn economische randvoorwaarden voor een duurzame en bestendige economische ontwikkeling. En die komen in deze visie onvoldoende tot zijn recht,

We zouden graag een passage opgenomen zien in de zienswijze, die het belang aangeeft van een duurzame economische ontwikkeling, die aandacht heeft voor de genoemde niet-materiële waarden Tot zover mijn bijdrage.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer