Bijdrage oordeels­vor­mende raad Aard­gasvrij Klapwijk en Mobi­li­tyhub centrumlijn Noord


13 april 2023

4a. Aardgasvrij Klapwijk, voorstel inzet PAW-gelden

Eerder heeft onze fractie ingestemd met dit ontwikkelproject. Toen bestond het project uit een duurzame lokale aardwarmtebron die aangeboord zou worden en de wijk zou gaan verwarmen via een lokaal warmtenet. Nu is bekend geworden dat deze bron niet langer een optie is en moet de warmte van verder komen. Dat vinden wij een slecht idee. De financiële kosten voor infrastructuur zijn aanzienlijk hoger, evenals de ecologische kosten voor het aanleggen van de warmtelekkende pijpen in de grond. Daarbij blijkt ook restwarmte uit fossiele bronnen ook een serieuze optie voor voeden van dit net te worden. Naar onze mening draagt het kiezen voor zulke restwarmte zonder concreet transitieplan naar werkelijk duurzame warmte niet bij aan de energietransitie en niet aan een fossielvrij Klapwijk. Keer op keer krijgen we te horen dat het Havengebied gaat verduurzamen in de toekomst. Keer op keer kan niemand vertellen hoe dan. Zolang onze economie gericht blijft op groei, hebben wij er - in tegenstelling tot het college - geen vertrouwen in dat het vanzelf wel goed komt. De afhankelijkheid van fossiele bronnen wordt door het gebruik van dergelijke restwarmte in stand gehouden. Maar horen we dan altijd, het is toch zonde om deze restwarmte niet te gebruiken en zomaar de lucht in de sturen? Dat is natuurlijk een drogreden. Zonde is het dat we nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken en onze aarde daarmee om zeep helpen! Die restwarmte zou er überhaupt niet meer moeten zijn! De infrastructuur die nodig is voor het gebruik van deze restwarmte moet over vele jaren terugverdiend worden. Het is daarom ook niet mogelijk om 'eventjes' restwarmte te gebruiken in afwachting van iets anders. Kortom, het oorspronkelijk idee achter het aardwarmte project in Klapwijk is ver te zoeken en wij zullen volgende week uit principe tegen dit voorstel stemmen.

De raad heeft via een motie aangegeven om "Het college opdracht te geven tevens te onderzoeken om -in dezelfde samenstelling van bedrijven - een direct aandeelhouderschap van de gemeente op te nemen." Dit onderzoek lijkt bestaan te hebben uit een benen op tafel sessie van het college zonder externe partijen, waarbij eenzijdig besloten is dit niet te doen. Er lijkt niet eens met HVC over gesproken te zijn en zowel dan is de inhoud van dat gesprek niet met de raad gedeeld. Wat ons betreft is de motie niet uitgevoerd zoals bedoeld. [Met de motie zelf gaan we nu niets meer doen, want we stemmen toch tegen]. In algemene zin is dit een onwenselijk situatie wat ons betreft, die in de toekomst voorkomen moet worden. Moties moeten gewoon gedegen uitgevoerd worden. Graag de mening van de andere fracties hierover.

Daar komt nog bij dat als je subsidiegeld ontvangt en uitgeeft, loop je altijd het risico dit te moeten terugbetalen, omdat niet aan bepaalde voorwaarden uit de subsidiebeschikking wordt voldaan. Dit duurt totdat de subsidie aan het eind van het project is vastgesteld. In die zin loopt de gemeente wel een financieel risico met dit project, ook al wil het college dit niet toegeven.

Ten slotte. De concept SOK is nog sterk voor verbetering vatbaar. We verwijzen hiervoor naar onze schriftelijke vragen tijdens de beeldvorming.

4b. Mobilityhub Centrumlijn Noord

Wat onze fractie betreft is dit een prima voorstel dat we zullen steunen volgende week. Efficiënt ruimtegebruik en een beweging naar duurzame mobiliteit gaan hier hand in hand. Daarnaast loopt de realisatie van sociale huurwoningen gevaar als we het niet doen. Wat ons betreft allemaal goede redenen om als raad unaniem voor te stemmen.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Zienswijze Strategische agenda MRDH 2023-2026

Lees verder

Bijdrage Reactie op motie vreemd aan de agenda over verruiming winkelsluitingstijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!