Bijdrage Oordeels­vor­mende verga­dering begroting 2024


31 oktober 2023

Allereerst veel dank voor de heldere begroting en de beantwoording van onze vragen.

Wij kunnen hier nog een begroting bespreken en in alle vrijheid leven. Laten we dat koesteren en ons hiervoor blijven inzetten, gezien het vele geweld in de wereld.

Dierenwelzijn

We zijn blij dat de wethouder ons heeft verzekerd dat er voldoende budget is om de wildopvang die dieren uit onze gemeente opvangt, een voldoende vergoeding te geven hiervoor.

We zijn benieuwd naar de kaderstelling voor schuilmogelijkheden voor weidedieren die in het Omgevingsprogramma wordt opgenomen.

Natuur

De natuur en waterkwaliteit staan onder druk en meer natuur en een goede kwaliteit ervan is van levensbelang. Het is van groot belang om de biodiversiteit in onze gemeente te vergroten, en dan niet alleen in de Zuidpolder en de Groenzoom, maar overal en bij alle thema’s natuurinclusief te denken en doen. De provincie gaat bijvoorbeeld werken aan een integrale agenda natuurinclusief, waar bij alle thema’s natuur en biodiversiteit wordt meegenomen.

We zullen er kritisch op zijn bij toekomstige nieuwbouwplannen. Eerst groen en dan pas bouwen is ons motto.

Pijnacker-Nootdorp heeft nog steeds geen volledig ecologisch bermbeheer, terwijl duurzaamheid en ecologie hoog in het vaandel staan. De provincie Zuid-Holland voert al volledig ecologisch bermbeheer uit en ook in een aantal gemeenten, waaronder Gouda, wordt al volledig ecologisch bermbeheer succesvol toegepast. In het belang van de biodiversiteit en versterking van de natuur is het belangrijk om ecologisch bermbeheer in onze gemeente verder uit te breiden. De provincie, de gemeente Gouda en ook de Vlinderstichting hebben veel kennis in huis over ecologisch bermbeheer. Is het college bereid om in overleg te gaan met de provincie, de gemeente Gouda en de Vlinderstichting over de toepassing van gemeentelijk ecologisch bermbeheer? Graag een reactie.

De Partij voor De Dieren wil dat het aantal m2 groen per inwoner wordt verhoogd. Uit de leefbaarheidsmonitor blijkt dat een groene leefomgeving ontzettend belangrijk wordt gevonden. Daar zullen we bij nieuwbouwprojecten, maar ook in bestaande wijken aandacht aan moeten besteden. We komen er bij het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen op terug.

In de beeldvormende vergadering heb ik meerdere vragen gesteld over de monitoring natuur en biodiversiteit in onze gemeente.

Het antwoord op onze technische vraag over monitoring en nulmeting natuur en biodiversiteit was: ‘De omgang met monitoring van biodiversiteit wordt afgewogen bij het Omgevingsprogramma Groen in en om de kernen, inclusief de financiële gevolgen daarvan.’ We hebben de vraag al vaker gesteld om de natuur en biodiversiteit te monitoren. De wethouder antwoordde in de beeldvormende vergadering op vervolgvragen dat er alleen gemonitord wordt in de Groenzoom, de Groene Keizer, het weidevogelgebied Zuidpolder en de Ackerdijkse Plassen. Verder wordt er niet gemonitord. Ook binnen de woonkernen ontwikkelen de natuur en biodiversiteit zich en het is belangrijk om daar zicht op te krijgen en ook hier de natuur en biodiversiteit te vergroten, bijvoorbeeld via de groene vingers van de kernen naar de groene gebieden. Er zijn namelijk zoveel diverse data al beschikbaar waar gebruik van gemaakt kan worden. De wethouder heeft aangegeven dat er monitorrapportages naar de Raad worden gestuurd. Op zich is dat natuurlijk mooi, maar het is belangrijker om te weten wat er mee wordt gedaan, dat er evaluaties plaatsvinden en waar nodig bijsturing. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Het lastige voor onze fractie is dat het Omgevingsprogramma een collegebevoegdheid is. Kan de wethouder aangeven wanneer de toegezegde bespreking met de Raad over het Omgevingsprogramma plaatsvindt en of er dan ook nog bijsturingsmogelijkheden zijn voor de Raad?

Sociaal Domein, WMO

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijkste dat de systemen worden aangepast aan de menselijke behoefte en niet andersom. Ik heb in de beeldvormende vergadering al vragen gesteld over het maatwerkbudget. Ik begrijp dat niet altijd alles kan, maar toen ik na de vergadering met de wethouder daar over doorsprak, noemde zij al mooie voorbeelden van hoe het kan, zoals bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met een ziek kind, die eigenlijk geholpen was met goed vervoer, waar zij met haar zieke kind veel gemakkelijker naar het ziekenhuis kon. De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om kritisch te blijven kijken naar de belemmeringen van bestaande systemen en het denken en doen te kantelen naar het belang van de menselijke behoefte van een kwetsbare groep mensen.

Jongeren

De Partij voor de Dieren blijft aandacht vragen voor de kwetsbare groepen in onze gemeente: de LHBTQ+, ouderen, maar ook jongeren. Graag zien we dat het project ‘Jouw ingebrachte Mentor’ (JIM) verder wordt uitgebreid. Is het mogelijk om de effecten van deze aanpak in beeld te krijgen en kunnen we deze ontvangen. Graag een reactie. En we zijn heel blij met de komst van een kinderburgemeester binnenkort, waarbij onze motie wordt uitgevoerd!

Tot zover mijn eerste termijn, dank u wel.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Reactie op motie vreemd aan de agenda over verruiming winkelsluitingstijden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!