Bijdrage oordeels­vor­mende verga­dering Woningbouw Korteweg Kerkweg


18 maart 2021

Woningbouw Korteweg/Kerkweg

De PvdD is geen voorstander van bouwen in de groene ruimte, en onder voorwaarden zeker voorstander van inbreiden; we vinden het van groot belang dat bij inbreiding een groene en natuurinclusieve inpassing wordt toegepast. Dus ook hier een groene inpassing van de woningen op de voormalige garagelocatie.

Onze gemeente heeft behoefte aan vooral starterswoningen, woningen voor ouderen en sociale huurwoningen. Daarom wil de gemeente in dit bestemmingsplan toestaan dat er nieuwe woningen komen aan de Korteweg en de Kerkweg, die passen bij de vraag vanuit de samenleving. We begrijpen dat omwonenden niet altijd blij zijn hiermee en we vinden dat in elk geval inkijk in de bestaande woningen vanuit de nieuwe appartementen voorkomen moet worden. We hebben nog niet goed helder welke mogelijkheden er zijn om de inkijk vanuit de nieuwe appartementen naar de bestaande woningen te voorkomen. Kunnen we goed op de hoogte gehouden worden van de voortgang? Ook vinden we dat er nog eens kritisch gekeken moet worden naar de bouwlagen. Zijn minder bouwlagen mogelijk met een max hoogte van 9 meter?

Ook de getaxeerde planschade moet volledig vergoed worden door de projectontwikkelaar.

Participatie omwonenden

Ook vragen we aandacht voor voldoende participatie van omwonenden door de projectontwikkelaar en dat er vervolgens ook wat wordt gedaan met deze participatie. We vragen het college om de druk erop te houden! Hoe beoordeelt het college het participatietraject van de projectontwikkelaar? Is dat voldoende geweest naar het oordeel van het college?

Verder vragen we het college nog eens goed te kijken naar de stijl van de oude Kerkweg en de beeldkwaliteit met de nieuwe woningen. We zijn dan ook benieuwd naar de reactie op de welstandseisen door de commissie ruimtelijke kwaliteit en naar het vervolg van het nog lopende participatietraject met de omwonenden over onder andere de materialisering, kleurstelling en nadere uitwerking op het gebied van architectuur. Graag zien we de uitkomsten hiervan tegemoet!

Schaduwvorming

Ook vragen we aandacht voor de extra schaduwvorming door de bouw van de appartementen. Insprekers hebben daarvoor aanpassingen voor verminderde schaduwvorming aangedragen, waarbij we de projectontwikkelaar vragen dit goed te bestuderen.

Tweede termijn

Samenvattend, met een aantal genoemde randvoorwaarden kunnen we instemmen met het voorstel!

Bijdrage reconstructie fietspad Hazepad

De Partij voor de Dieren kan hier kort over zijn. We betreuren ten zeerste dat voor de reconstructie van het Hazepad waardevolle bomen gekapt gaan worden. Er kan voor gekozen worden om de bomen te herplaatsen, maar dat gaat te veel geld kosten. En dat is een politieke keuze. We vragen het college om hier nog eens goed te kijken naar andere opties dan het kappen van de bomen.

Verder vinden we het van groot belang dat als er al bomen gekapt moeten worden het hout niet wordt gebruikt voor biomassa, maar wordt hergebruikt. Kan de wethouder dit toezeggen?

In het kader van de veiligheid onderschrijven we de noodzaak van de reconstructie en het aanleggen van een nieuw fietspad. En we kunnen instemmen met het voorstel, al gaat het om veel geld.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!