Bijdrage oordeels­vorming Beleidsplan Bodem­kwa­li­teits­kaart en Ontwerpnota Bodem­beheer


7 oktober 2021

Onze fractie heeft een aantal beeldvormende vragen:

 1. Is het niet zo dat bij grondverzet buiten de genoemde uitzonderingen altijd een onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van vervuilende stoffen als PFOA en PFAS?
 2. De initiatiefnemers van grondverzet moeten de kwaliteit van de grond voor PFAS-verbindingen inzichtelijk maken in te verzetten grond en baggerspecie, die op of in de landbodem of in het oppervlaktewater wordt toegepast. Hoe vaak komt dit voor in onze gemeente?
 3. Met baggeren mag toch ook niet zomaar de bagger langs de kant van de sloten worden gedumpt? Wanneer mag dit nu wel en wanneer niet? Dat is ons nog niet duidelijk.
 4. Hoe vaak wordt er gekeurde grond van buiten de gemeente in onze gemeente geplaatst en waar is dat dan?
 5. Welk effect hebben kassen nu op de bodemkwaliteit. Kan dit wat meer worden toegelicht?
 6. De eerder vastgestelde bodemfunctieklassenkaart[1] is aangepast. Onder ‘wonen' wordt begrepen: (Toekomstige) Percelen in het buitengebied met de bestemming ‘Wonen’. Hoezo toekomstig in het buitengebied? Waar moeten we dan aan denken?
 7. Waarom zijn de bijgaande locaties uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart? Aangewezen gemeentelijke wegen: Langelandseweg, Nieuwkoopseweg, Laakweg, Overgauwseweg, Zuideindseweg, Oude Leedeweg, Wilgenweg, Verlengde Komkommerweg (tussen N470 en Delftsestraatweg) en Zijdeweg? Dat is ons niet geheel duidelijk.
 8. Welke locaties in onze gemeente vallen onder locaties met, of die verdacht zijn voor, een lokale, sterke bodemverontreiniging, inclusief locaties waar vanwege (bedrijfs)activiteiten PFAS-verbindingen in verhoogde gehalten in de bodem kunnen voorkomen (PFAS producerende2 en verwerkende bedrijven3 ) , inzet blusschuim4 en secundaire bronnen5 ) én locaties die verdacht zijn op het diffuus voorkomen van bestrijdingsmiddelen.
 9. De bodemlaag dieper dan 1 meter is vooralsnog niet verdacht voor PFAS-verbindingen. Waarom niet? Uit onderzoek is nl gebleken dat er dan wel degelijk PFAS aanwezig kan zijn, zelfs tot het grondwaterniveau. Als in de bovengrond geen PFAS wordt aangetoond is dat geen absolute garantie dat in de onderliggende lagen ook geen PFAS aanwezig is. Zeker bij locaties waar grondverzet of ophoging heeft plaatsgevonden is het goed mogelijk dat de ondergrond wel PFAS bevat terwijl dit niet in de bovengrond aanwezig is. Kan dit nader worden uitgelegd?
 10. Waarom wordt de aanwezigheid van GenX niet meegenomen bij de beoordeling van chemische middelen in de bodem of hebben wij dat verkeerd begrepen?
 11. De gemeente stelt dat bij graafwerkzaamheden, het (tijdelijk) opslaan van grond en toepassen van grond aandacht moet worden besteed aan het (eventueel) voor komen van invasieve exoten (flora). Er wordt een voorbeeld gegeven, maar wat zijn nu de voorwaarden, die hierbij gesteld worden en om welke aandacht gaat het dan precies?

Oordeel

Het was best een lastig en zeer technisch stuk om te lezen.

Voor de Partij voor de Dieren is de aanwezigheid van PFOA en PFAS een belangrijk aandachtspunt, waar scherp op moet worden toegezien dat initiatiefnemers van grondverzet de kwaliteit van de grond voor PFAS-verbindingen inzichtelijk maken in te verzetten grond en baggerspecie, die op of in de landbodem of in het oppervlaktewater wordt toegepast. Want bijna overal worden deze stoffen in de bodem aangetroffen en de max. hoeveelheid in de bodem is al omhoog geschroefd.

Goed dat er bij grondverzet aandacht wordt besteed een de verspreiding van invasieve flora als de Japanse Duizendknoop en de Reuzeberenklauw.

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Oordeelsvorming Regiovisie Jeugdzorg

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming Financiële Verordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!