Bijdrage Oordeels­vorming Regio­visie Jeugdzorg


7 oktober 2021

Het is fijn dat de visie goed en helder is opgeschreven!

Het begint bij het begin: een veilige en geborgen thuishaven, een ‘warm nest’ waarin jongeren kunnen opgroeien. Bij kinderen die bij de jeugdzorg belanden ontbreekt dit vaak. Vroegtijdige signalering via de school en naaste omgeving kan helpen voorkomen dat het escaleert. Daar zou heel nadrukkelijk op moeten worden ingezet.

Huisdieren zijn belangrijk voor kwetsbare kinderen. De wethouder heeft aangegeven dat er nu niet echt bijzondere aandacht aan wordt gegeven. We vragen het college om dit wel te gaan doen, omdat kinderen veel baat kunnen hebben en het een positieve impact heeft als zij niet gescheiden worden van een huisdier wat vaak zeer dierbaar is voor een kind.

De samenwerking met huisartsen lijkt vruchten af te werpen en dat is een goede ontwikkeling, die wat ons betreft moet worden voortgezet.

Het kijken naar de bredere context van hulpvraag en het gezin en mogelijk nog breder betrekken lijkt ons een goede ontwikkeling.

Hoe kijkt het college naar de toenemende tekorten en hoe wil het college hiermee omgaan? Op een gegeven moment zal de rek er namelijk uit zijn, zeker als de vraag naar jeugdzorg weer toeneemt. Meer effectiviteit en geldbesparing mag niet leiden tot mindere zorg. Hoe gaat het college dit borgen?

De kenmerken ‘rekening houden met de menselijke maat, passend bij wat nodig is (niet meer en niet minder), resultaatgericht, duurzaam effectief en blijvend betaalbaar’ zijn mogelijk niet haalbaar….

Goed dat de overeenkomsten met de jeugdzorgaanbieders tussentijds door individuele gemeenten kan worden aangepast (herzieningsprocedure). Dat kan helpen de bureaucratie te verminderen, alhoewel dit ook weer tot meer rompslomp kan leiden. Het blijft lastig…

De ‘Big Five’ van ‘Jong doet mee’ is een mooi uitgangspunt voor het verbeteren van welzijn en vermindering van kosten, maar zal nog de nodige inspanningen vergen denken wij. Het welzijn van het kind moet altijd centraal blijven staan en niet het systeem!

Mooi om te zien dat onze gemeente sterker gaat inzetten op samenwerking met scholen en leerkrachten. Daar heeft de PvdD eerder al op aangedrongen!

Een groeiend probleem is eenzaamheid en vaak als gevolg depressiviteit onder jongeren. We vragen het college hier extra aandacht aan te besteden! Naast specifieke hulp kan een groene omgeving, ook in de omgeving van de school, met veel bewegings- en sportmogelijkheden eraan bijdragen dit te verminderen! Ook hierop moeten we inzetten!

Ten slotte. Het college wil toe naar nul uithuisplaatsingen en heeft tegelijkertijd de wens uitgesproken dat jongeren meer in pleeggezinnen en gezinshuizen worden geplaatst. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar en wat heeft dan de voorkeur van het college?

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Oordeelsvorming Beleidsplan Schuldhulpverlening

Lees verder

Bijdrage oordeelsvorming Beleidsplan Bodemkwaliteitskaart en Ontwerpnota Bodembeheer

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!