Bijdrage oordeels­vorming Ener­gie­tran­si­tieplan


25 november 2021

Houtstook

Een grote verbetering ten opzichte van het concept-plan is de harde uitspraak ten aanzien van het niet duurzaam en niet wenselijk zijn van houtstook. Echter wat is deze uitspraak uiteindelijk waard als er geen concrete acties aan verbonden worden? Wat onze fractie betreft, mag hier wel een tandje bij. Ook het Rijk denkt hier zo over. Op 9 december 2020 is in de tweede kamer de motie van Esch van de PvdD aangenomen waarin gevraagd wordt er bij gemeentes op aan te dringen dat, via de ‘toolkit houtstook’ of op een andere manier, de meldingen van houtstookoverlast serieus opvolging krijgen. U heeft een eerste opzet voor een motie ontvangen. Graag hoor ik de reactie van het college de andere fracties hierop.

Oude brommers

In het energietransitieplan lezen we niets terug over terugdringen van fossiele brandstoffen in de mobiliteit, omdat dit in MRDH verband wordt belegd – zo blijkt uit het uitvoeringsplan. Een gemiste kans wat betreft onze fractie, want ook lokaal beleid kan hieraan bijdragen. Zo zijn er meerdere gemeentes, waaronder de gemeente Den Haag, die oude brommers niet meer toelaten binnen de gemeentegrenzen vanwege de grote uitstoot. We horen graag hoe het college en de andere fracties er tegenover staan om dit brommerverbod ook voor onze gemeente in te voeren en hebben hiertoe ook een eerste opzet voor een motie rondgestuurd.

Zon op land

Onze fractie is zeer kritisch op de mogelijkheid van zon op veld. Land is schaars en kan beter ingezet worden voor natuur en biodiversiteit vinden wij. Voor zonnecellen willen we in principe alleen dubbel gebruik toestaan, dus alleen bovenop gebouwen, waterbassins, parkeerplaatsen, en natuurlijk transparante zonnecellen op kassen. Wij zijn blij te lezen in de nota van de beantwoording op de zienswijzen dat het college ook voorstander van dit type zonnecellen is. Aangezien de glastuinbouw ruim vertegenwoordigd is in onze gemeente en verantwoordelijk is voor 70% van het totale energieverbruik, mag een dergelijke investering in zon op dak ook van ze gevraagd worden, vindt onze fractie.

CO2 boekhouding

En dan CO2. “De ambitie van de gemeente is om in 2030 50 % minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2018” staat in het plan. Als je daar alleen de CO2 uit fossiele brandstoffen mee bedoeld, en dat is zo hebben we vorige week gehoord, kun je op papier een fantastische CO2 reductie hebben en in praktijk nog steeds opwarming van de aarde door kap en verbranding van bossen, CO2 emissie van glastuinbouw die de ramen openzet, etc. Onze fractie is voorstander van rapporteren over de werkelijke CO2 boekhouding van deze gemeente. Graag een reactie van het college.

Regionaal restwarmtenetwerk

Tot slot het restwarmte netwerk, het hete hangijzer voor ons in dit plan: De wethouder gaf aan dat we daar vanavond niet over besluiten en dat klopt. Maar we besluiten wel over de strategie om veel restwarmte te gaan gebruiken en daar hoort zo’n netwerk automatisch bij. Vorige week heb ik gevraagd om harde garanties dat het aanleggen van regionale warmtenetwerken op termijn in 2050 geen perverse (financiële) prikkel oplevert om toch maar fossiele brandstoffen, biomassa en/of afval te blijven verbranden om dit soort netwerk te kunnen blijven voeden. De wethouder beschreef daarop verwachtingen en aannames, maar geen harde garantie. ​Ook de warmteverliezen die optreden bij de pijpleidingen van dit netwerk en die de bodem
ondergronds opwarmen, met alle nadelige gevolgen voor het ecosysteem, ziet onze fractie als groot
probleem. Zolang hier aan de voorkant geen oplossingen voor gevonden worden, kan onze fractie niet instemmen met de aanleg van dergelijke netwerken en dus ook niet met het voorliggend plan. Is het college bereid deze oplossingen te zoeken?

Annemieke Hulsbergen
Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage besluitvorming Omgevingsvisie

Lees verder

Beeldvorming decembercyclus en Najaarsnota 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.