Beeld­vorming decem­ber­cyclus en Najaarsnota 2021


9 december 2021

Dank voor de beantwoording van onze vragen. We vinden de hoeveelheid verkocht snippergroen opvallend hoog in 2021 en dit in principe een onwenselijke ontwikkeling, omdat de gemeente hierdoor het beheer kwijt raakt over dit groen en ook wat ermee gebeurt in de toekomst. Bij verharding leidt dit tot diverse nadelen voor het klimaat. Zeker snippergroen als een volkstuinencomplex aan de Nieuwkoopseweg lijkt ons onwenselijk i.v.m. bijvoorbeeld ecologische verbindingszones. Waarom heeft het college dit toch verkocht?

Verder kunnen we instemmen met de NJN.

Integraal huisvestingsplan onderwijs

Beeldvorming

5 vragen

 • Zijn er nog plannen voor nieuwe schoolconcepten?
  Antwoord:
  Niet. Ruimte voor nieuwe scholen In de regio veel plannen In onze gemeente 2 scholen, maar gebrek aan belangstelling niet gelukt.
 • Wordt bij de duurzame bouw ook meegenomen:
  - Groene schoolpleinen
  - Duurzaam en CO2 neutraal bouwen
  - Duurzame energievoorziening met zonnepanelen
  - Groene daken?

Antwoord: Alle scholen doen dat.

 • Energieverbruik

Per 1 januari 2021 is in het bouwbesluit opgenomen dat alle nieuw te bouwen gebouwen vanaf die datum moeten voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik van gebouwen te verlagen. Daarnaast moet er in het schoolgebouw een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar aangebracht worden. Eén van de BENG eisen is dat er in het schoolgebouw een energieregistratie- en bewakingssysteem met rapportagefunctie per dag, week en jaar aangebracht moet worden. Heeft het college nog hiermee van doen of is dat volledig aan de school zelf?

Antwoord: BENG eisen worden in de budgetten opgenomen. Gemeente bouw: dan gemeente verantwoordelijk anders de school

 • Ventilatie

Voor de uitvoering van de ventilatieregeling is € 100 miljoen beschikbaar gesteld door het Rijk. Via de SUVIS-regeling financiert het Rijk maximaal 30% van de totale kosten voor het verbeteren van de ventilatie. Voor de overige 70% is in principe de gebouweigenaar (= schoolbestuur) verantwoordelijk. Gemeenten en schoolbesturen kunnen gezamenlijk bekijken hoe deze investering gedaan kan worden.

Een eventuele SUVIS aanvraag wordt, op verzoek van het schoolbestuur, ingediend door de gemeente. Zijn er al aanvragen en neemt de gemeente actief contact op met de scholen?

Antwoord: Voor 2 scholen aanvraag gedaan en wordt ingediend. Mariaschool wacht nog even. Beatrixschool en Meanderschool

 • Kan worden uitgelegd hoe het zit met de sportlokalen?

Antwoord: Voldoende. Pas 1 bij gekomen in Ackerswoude. In Pijnacker-Noord komt ook een nieuw sportlokaal

Oordeel

Duurzaamheid

Goed dat er aandacht wordt besteed aan duurzame bouw van nieuwe scholen en dat er wordt ingezet op vermindering en monitoring van energiegebruik.

Ventilatie

De Partij voor de Dieren vraagt het college, mede vanuit het belang van de huidige coronapandemie, maar ook in het algemeen in het belang van de gezondheid, goed contact te houden met de scholen voor extra aandacht voor goede ventilatie in schoolgebouwen.

We kunnen ons vinden in dit groeidocument en instemmen met het voorstel.

Regiovisie transformatie van Beschermd wonen naar Beschermd Thuis en van Maatschappelijke Opvang naar Maatschappelijk wonen 2022-2026 (inclusief toestemming GR)

Oordeel

Fijn dat de wethouder heeft aangegeven om in het uitvoeringsplan ook rekening te houden met cliënten met een huisdier. Uit onderzoek is gebleken dat (huis)dieren bij kunnen dragen aan het herstel van vooral jeugd in een moeilijke thuissituatie. En aan de andere kant dat daar waar er sprake is van huiselijk geweld ook een huisdier uit huis wordt gehaald.

Onlangs is er een rapport uitgekomen waaruit bleek dat 60 procent van de jeugdzorgaanbieders veel meer geldwinst maken dan de in de zorg geldende norm van 3 tot 7 procent. De winst loopt hier soms op ver boven de 10 procent. In het rapport wordt gesproken over meerdere aanbieders van jeugdzorg. We hebben hier vragen over gesteld en de wethouder heeft geantwoord dat dit voor onze regio nog niet bekend is, vanwege de huidige fase van de regiovisie. We verzoeken het college om ons te informeren zodra dit bekend is, omdat we niet willen dat er boven de 7 procent winst wordt gemaakt.

Ook vragen we aandacht voor mensen die na uitstroom uit een intramurale voorziening worden opgevangen in de wijk. Zeker in deze onzekere tijden van corona is het extra belangrijk om de opvang goed te begeleiden.

13 dak- en thuislozen lijkt op zich niet veel, maar we vragen het college ook hiervoor aandacht te blijven houden, omdat mensen zomaar in een dergelijke situatie kunnen belanden bij een scheiding, als ze hun baan verliezen of anderszins.

Carla van Viegen
Raadslid Partij voor de Dieren
Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming Energietransitieplan

Lees verder

Oordeel raadsvergadering 16 december 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!