Bijdrage Oordeels­vorming Raads­cyclus september 2021


16 september 2021

5a. Rekenkamer onderzoek

Rekenkamer rapport: het is een gedegen cijfermatige analyse, maar het roept bij mij nog meer vragen op. Het waarom achter de cijfers ontbreekt. Ook het effect van de zorg en bepaalde beleidskeuzes zie ik nog niet overal duidelijk terug. Wat heeft de investering/verandering nu opgeleverd? Ik ga er vanuit dat we aan deze informatie overdracht gaan werken komende tijd dankzij dit rapport van de rekenkamer. Goede aanbevelingen en we zullen instemmen.

5b. startdocument GGD

We zullen hiermee instemmen.

5c. Aardgasvrij Klapwijk warmtebedrijf

Wat betreft de energietransitie is het tijd voor actie. We kunnen het ons echt niet veroorloven om nog meer jaren te gaan wachten. Het aanleggen van een lokaal warmtenet zoals in Klapwijk juicht onze fractie toe. Ja, er zijn veel risico’s, met name financieel, en daarom zijn we het met het college eens dat een private partij op dit moment geen goede optie is. Die willen immers als gezond opererend bedrijf hun risico’s aan de voorkant afdekken met hoge rendementen en dat komt de business case niet ten goede. We hebben daarvan de voorbeelden in andere steden gezien. Een ‘geïntegreerd publiek’ model heeft onze voorkeur, waarbij de gemeente mede-aandeelhouder is. Wat onze fractie betreft mag dat verder gaan dan alleen de inbreng van het subsidiegeld.

We hebben nog een viertal punten waarop we graag de reactie van het college krijgen:
1. Bent u bereid vast te laten leggen dat fossiele brandstoffen, biomassa en afval geen warmtebronnen mogen zijn van dit lokale warmtenet?
2. Is het mogelijk om nu al in harde afspraken met de diverse partijen vast te leggen dat er op de lange termijn (bijvoorbeeld na 15 jaar) een open netwerk situatie zal ontstaan?
3. Bent u bereid om in deze casus burgerparticipatie verder te verkennen dan alleen als ‘adviesraad’, maar bijvoorbeeld ook in een financieel model? Bij windmolens is het bijvoorbeeld mogelijk dat bewoners mee-investeren in een aan te leggen windmolen in hun buurt tegen een bepaald rendement, zodat zij er zelf ook beter van worden. Dit is zowel een financiële prikkel om mee te doen als een wijze om transparantie over de business case te geven.
4. Begrijp ik goed dat in het raadsvoorstel nu de inbreng van de gemeente op voorhand hard wordt bevroren op de ontvangen subsidie en een joint venture? Zo ja, waarom is hiervoor gekozen?

Wat ons betreft moeten in dit vroege stadium de mogelijkheden van garantstelling of mede-aandeelhouderschap open blijven.

5d. Ontwerpbestemmingsplan onderwijscluster Groen van Prinsterenlaan

We zullen instemmen met dit plan. We zijn het eens met het college om het aantal parkeerplekken niet ruimer te maken dan nu gepland. Ook al is de Casaschool een regionale school waar veel kinderen met de auto worden gebracht, dan nog pleiten wij er voor om kinderen zoveel als mogelijk met de fiets te brengen. Hoe meer je het faciliteert, hoe vaker er gebruik zal worden gemaakt van de auto, dus door een beperkt aantal parkeerplekken zal eerder gebruik worden gemaakt van de fiets.

​5e. Voorontwerpbestemmingsplan Ackerswoude 2021

In mei dit jaar heb ik de wijk Ackerswoude met eigen ogen kunnen bekijken. De termen ‘dorps en landelijk’ die ik in dit bestemmingsplan las, kwamen daarbij niet bij mij op. Kolossale huizen vaak dicht op elkaar gebouwd, veel steen, een onlogisch fietsnetwerk, weinig groen, weinig speelplekken. Dat de bewoners dit laatste zelf ook vinden, bleek ook wel uit de cijfers van de leefbaarheidsmonitor afgelopen week. Nu ligt er een bestemmingsplan voor waarin alles geconsolideerd wordt zoals het is. Dit is een beleidskeuze waar onze fractie niet zonder meer achter kan staan. En wel om redenen van groen, verwachtingen en verkeer.

Ik zal ze nader toelichten:

1. Groen: De hoeveelheid groen in de wijk is beperkt en op diverse plekken van te lage kwaliteit en er is geen sprake van een verbonden ecologisch netwerk. Deze situatie consolideren, achten wij niet wenselijk. De wethouder heeft toegezegd dit aandachtspunt in de volgende versie van het bestemmingsplan mee te nemen en dit zullen we verder afwachten.
2. Verwachtingen: Onze fractie is van mening dat vigerende rechten niet worden gerespecteerd als het kavelpaspoort ongeldig wordt verklaard en de bouwsituatie wordt bevroren zoals hij nu is. Laat ik duidelijk zijn: Wat ons betreft was deze wijk nooit zo gebouwd zoals hij er nu staat. De aanpak met welstandsvrij bouwen op basis van kavelpaspoorten lijkt ons niet voor herhaling vatbaar, maar hier is ooit voor gekozen en de situatie is nu eenmaal zoals hij nu is. Het beeld dat veel mensen hun droompaleis hebben gerealiseerd en dit nooit meer willen veranderen is niet reëel. Persoonlijke situaties veranderen. Mensen hebben bepaalde verwachtingen gehad bij het aankopen van de dure kavels in Ackerswoude en kunnen dit bestemmingsplan ervaren als het afnemen van hun rechten. Er moet wat onze fractie betreft daarom een wat minder brute oplossing gezocht worden dan degene die nu voorgesteld wordt. Een oplossing waarbij de bewoners niet het gevoel krijgen dat hun rechten nu zo maar afgepakt worden. Ik hoor graag of het college hierover wil gaan nadenken, liefst samen met de bewoners van Ackerswoude.
3. Verkeer: Er worden geen verkeerskundige beslissingen genomen in dit plan, dat hoorden we vorige week. Maar ondertussen wordt er in de toelichting op dit plan wel van alles over verkeer gezegd. Bij instemmen met dit plan, stemmen we daar dus ook impliciet mee in. Ik doel in het bijzonder op het solitaire fietspad in de as van de wijk die in het niets eindigt, en op de knip in de Monnikenweg. Zaken die later verder uitgewerkt worden, maar waar we als raad dan mogelijk niets meer over te zeggen hebben. Mijn vraag aan het college is hoe de raad hierbij betrokken blijft en welke invloed we er als raad nog op kunnen hebben?

5f. Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2021/2022

Graag ontvangen we het rapport van de welstandscommissie, zodra deze gereed is, over de 2 woningen aan de Laan van ’s-Gravenhout. Ook gaan we ons nog beraden op uw antwoord van vandaag over behoud van de ruimtelijke kwaliteit van de Oudeweg 62 te Nootdorp. Ten aanzien hiervan maken we nu nog een voorbehoud qua instemming.

Annemieke Hulsbergen
Raadslid Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage Oordeelsvormende vergadering Kadernota 2022

Lees verder

Bijdrage Oordeelsvorming Beleidsplan Schuldhulpverlening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.