Bijdrage Oordeels­vor­mende verga­dering Kadernota 2022


19 juli 2021

Corona

De impact van de coronacrisis is ontwrichtend en duidelijk voelbaar in onze samenleving. Het leven van iedereen wordt er door geraakt, maar er is ook sprake van veerkracht. De PvdD vindt het ook een moment van bezinning. Gaan we door op de oude weg of gaan we veranderen? De PvdD wil niet terug naar ‘business as usual’, maar inzetten op een duurzame en circulaire economie, die toekomstbestendig is en rekening houdt met wat de aarde aankan. Zowel in onze gemeente als binnen de MRDH. Juist de vestiging van duurzame bedrijven die de beginselen van een kringloopeconomie toepassen zouden gestimuleerd moeten worden. Is het college dit met ons eens?

Ontmoetingsplekken en vernieuwing skatebaan voor jeugd

Bij de bespreking van de impactanalyse coronacrisis hebben we een voorstel gedaan voor een rondetafelgesprek met jongeren vanwege de vele signalen dat zij het zwaar te verduren hebben in deze crisis.

We hebben in mei jl. een heel plezierig rondetafelgesprek gehad met een aantal jongeren uit onze gemeente. Tijdens dit gesprek kwam een aantal zaken naar voren, waaronder geschikte ontmoetingsplekken voor de jeugd in de drie kernen van onze gemeente en vernieuwing van de skatebaan in Pijnacker naar het model zoals in Berkel en Rodenrijs. Is het college bereid te laten onderzoeken of, en zo ja waar, er ontmoetingsplekken voor de jeugd in de kernen van onze gemeente kunnen komen? Ook vragen we het college welke mogelijkheden zij ziet om de skatebaan van Pijnacker aan te passen, zoals die in Berkel is.

Gezonde voeding

Dan gezonde voeding. We zijn blij met het antwoord op onze technische vragen over gezonde voeding en waar de gemeente precies op inzet! Het college zet in op een gezond voedingspatroon, waarbij we niet te veel of te weinig eten en we vooral plantaardige en weinig dierlijke producten eten en dit meeneemt in zijn gemeentelijk gezondheidsbeleid en daarmee een bijdrage levert aan de eiwittransitie. In het belang van een gezonde toekomst van onze aarde ook voor toekomstige generaties, moeten we zorgvuldiger hiermee omgaan. Minder of liever nog geen vlees eten is niet alleen beter voor klimaat, dierenwelzijn, natuur en milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen. Een win-win situatie waar we volop op moeten inzetten vindt de Partij voor de Dieren.

Toezicht en handhaving dierenwelzijn

Verder denken we dat het in het belang van dierenwelzijn in onze gemeente goed zou zijn om de gemeentelijke BOA’s een training te geven in het herkennen van en reageren op dierenmishandeling en -verwaarlozing en het monitoren wanneer door gemeentelijke projecten de belangen van dieren in het geding komen. Is het college hiertoe bereid?

Natuur en groenbeheer

De gemeentelijke wijkmanagers vervullen een belangrijke taak in de gemeente en zouden ook ingezet kunnen worden voor verdere vergroening van de wijken. Is het college bereid om de wijkmanagers te betrekken bij het stimuleren en ondersteunen van bewoners en scholen bij de aanleg van natuurspeelplaatsen, groene schoolpleinen, schooltuinen, volkstuinprojecten, groene initiatieven van bewoners en de operatie Steenbreek? En misschien, in hoeverre gebeurt dit al?

We zien geleidelijk aan dat het groenbeheer in onze gemeente verbetert en er minder intensief wordt gemaaid. Daar zijn we blij mee. Maar we zijn er nog niet. In antwoord op onze vragen wordt aangegeven dat het klepelen tot een minimum wordt beperkt. De PvdD wil er helemaal van af en volledig ecologisch groenbeheer in onze gemeente.

Er is onvoldoende geld voor onderhoud door SBB in de recreatiegebied de Balij. Dat is niet goed voor de natuur en recreatie in die gebieden. Hoe gaat het college hier mee om?

Warmterotonde WLQ+

De Partij voor de Dieren is geen voorstander van het restwarmtenetwerk WLQ+ en de aantakking van onze gemeente op dit netwerk, omdat dit niet-duurzaam is, de samenleving zeer veel geld kost en waarvan onzeker is of het ooit terugverdiend zal worden wanneer het havengebied transformeert naar een niet-fossiele industrie en daardoor minder warmte gaat produceren. Wel zijn we voorstander van duurzame lokale warmtenetten, die Bottom Up worden vorm gegeven.

Emissieloze kas

Goed dat de gemeente meedoet met de emissieloze kas om de waterkwaliteit te verbeteren! Dit naar aanleiding van antwoord op onze technische vragen.

In 2014 is door een aantal gemeenten en waterschappen een afsprakenkader hiervoor gemaakt, wat verder uitgewerkt zou worden in een uitvoeringsprogramma tot 2027. We zijn heel benieuwd naar de uitkomsten. Kan het college aangeven wat de resultaten hiervan zijn tot nu toe?

Ten slotte. We hebben informatie gekregen dat de depodogs in onze gemeente gaan verdwijnen. Is deze informatie juist? Voorts is onze fractie van mening dat de hondenbelasting in 2022 helemaal afgeschaft moet worden in onze gemeente, in navolging van een meerderheid van de Tweede Kamerfractie.

Dit was het voor de eerste termijn. Dank u wel!

Carla van Viegen
Fractievoorzitter Partij voor de Dieren
Gemeente Pijnacker-Nootdorp

Interessant voor jou

Bijdrage oordeelsvorming Sociaal cultureel centrum

Lees verder

Bijdrage Oordeelsvorming Raadscyclus september 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!