Bijdrage raads­ver­ga­dering 16 januari 2020


19 januari 2020

6c. Actualisatie Algemene subsidieverordening

Hartelijk dank voor de beantwoording van mijn vragen. Het gewijzigde artikel 15 is prima en het schrappen van lid 3 van artikel 21 ook.

Dan heb ik nog 1 discussiepunt over en dat is het volgende: Vorige week bleek tijdens de beeldvorming dat het college de bevoegdheid heeft om de weigeringsgronden in artikel 9 lid 3 naar eigen inzicht toe te passen. De weigeringsgronden in lid 1 en 2 worden altijd toegepast, die in lid 3 dus alleen als het college daarvoor kiest. Dit kan tot ongelijke behandeling leiden en zit wat mij betreft op het randje van betrouwbaar bestuur. Ik wil de wethouder vragen om van lid 3 ook absolute weigeringsgronden te maken (in plaats van facultatieve). Indien de wethouder hier tegen is, hoor ik graag de tegenargumenten.

4d. Toekomstperspectieven omgevingsvisie

Op 9 januari jl. kwam de ontwerp woonvisie beschikbaar via de lijst ingekomen stukken. Hierin stonden twee dingen die zeer relevant zijn voor de nu te behandelen ‘Vloer’ van de omgevingsvisie:

  • Ten eerste wordt de keuze voor het aantal bij te bouwen woningen tot 2030 open gelaten en wordt hiervoor verwezen naar de omgevingsvisie (op pagina 10 van de woonvisie). Dit gaan we dus nu al bij deze omgevingsvisie beslissen.
  • Ten tweede wordt aangegeven dat er tot 2040 een behoefte is aan 4.000 nieuwe woningen, waarvan er tot 2025 sowieso al 2.100 zullen worden gebouwd volgens het huidige programma (op pagina 2 van de woonvisie).

In de omgevingsvisie staat vervolgens “tot 2050 komen er maximaal 3.000 tot 4.000 woningen bij, naast de al geplande groei met 2.000 woningen.” Hier wordt dus impliciet voor het scenario +4000 gekozen zoals beschreven in de studie van Explica (bijlage 2 bij de woonvisie). Hier zijn wij tegen en wel om de volgende vier redenen:

  • Er is geen lokale noodzaak
  • Er lag een andere opdracht aan het college
  • Er is beter ruimtegebruik mogelijk
  • Wij willen behoud van natuur
  • LOKALE NOODZAAK ONTBREEKT: Volgens de studie van Explica is het +2000 scenario voldoende om ruimschoots in de lokale behoefte van 1.500 huizen te voorzien. Hierbij ligt de nadruk op het bijbouwen van goedkope en dure appartementen, zodat de lokale wooncarrière kan worden doorlopen. In het +4000 scenario komen er nog 2000 eengezinswoningen bovenop (zie figuur 45 in de woonvisie). Dat is 4x Tuindershof! Deze 2.000 eengezinswoningen voorzien vrijwel alleen in een regionale en juist niet in een lokale behoefte, aldus het rapport van Explica.
  • ANDERE OPDRACHT: In het hoofdlijnenakkoord hebben we afgesproken om alleen bij te bouwen voor de lokale woonbehoefte. Het +4000 scenario voldoet niet aan deze afspraak. Het +2000 scenario wel.
  • DE RUIMTE KUNNEN WE BETER GEBRUIKEN: Het bijbouwen van 6.000 woningen vanaf nu is precies wat de Provincie Zuid-Holland van ons wenst en is gebaseerd op de groeicijfers van onze gemeente in de afgelopen jaren. Groeiprognoses waarvan we nu in de ontwerp woonvisie zelf zeggen dat ze onrealistisch hoog zijn (pagina 8). Bij het 4000+ scenario blijven we dus evenveel bijbouwen als we de afgelopen jaren gedaan hebben. Die schaarse ruimte kunnen we beter gebruiken. We hoeven niet naar de pijpen van de provincie te dansen ten koste van de leefbaarheid onze gemeente!
  • BEHOUD VAN GROEN: Vorige week heeft de wethouder toegelicht dat al het beschikbare oppervlak van het verschil tussen netto en bruto areaal glastuinbouw ingezet gaat worden voor deze woningen. Dit betreft meestal onbebouwd groen oppervlak waar natuur bestaat. Volgens de papieren definitie van het college is dit geen groen. Leg dat maar eens uit aan onze inwoners die deze groene ruimte voor hun neus zien veranderen in bebouwing. En aan de in het wild levende dieren die hun habitat afgenomen wordt. Als we Pijnacker-Nootdorp echt groen willen houden, moeten we dit niet zo doen en de nieuwbouw alleen tot het noodzakelijk minimum beperken. Wat betreft de Partij voor de Dieren komen er alleen huizen op de plekken waar nu daadwerkelijk kassen staan.

In de omgevingsvisie staan ook een aantal zaken m.b.t. de ruimte voor de energietransitie waar wij het niet mee eens zijn. In het bijzonder de realisatie van biomassacentrales en het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse Haven. Echter worden die keuzes in de Energiemix gemaakt en vastgelegd, en niet in deze omgevingsvisie. Daarom zullen wij hier nu niet verder op ingaan.

Met betrekking tot de glastuinbouw zien wij alleen ruimte voor biologische vollegrondsglastuinbouw. Verder kunnen wij niet begrijpen hoe u in deze tijden van klimaatadaptatie ruimte kunt zien voor verdere verstening. Kunt u dit nader toelichten en liefst ook herformuleren in de volgende stap richting de omgevingsvisie?

Tot slot zouden wij graag iets meer ambitie terugzien bij het onderwerp “Gezond Pijnacker-Nootdorp”. Bent u het met ons eens dat de toevoeging van het woord “minimaal” aan de zin: “Daarvoor houden we ons minimaal aan wettelijke regels voor geluid, water, lucht en bodem.” meer recht doet aan waar we als gemeente Pijnacker-Nootdorp voor staan? Bent u bereid dit woord toe te voegen? Zo niet, dan overwegen we ook hier een amendement voor.

4e. Nota lokale heffingen 2020-2024

Allereerst mijn complimenten voor de nieuwe opzet van deze nota. Hij is een stuk leesbaarder geworden en de pictogrammen zijn ook een goede zet. U heeft zelfs een feestje gemaakt van de leges voor de EDR. Jammer natuurlijk weer van die hondenbelasting, maar het moment dat de kosten daarvan niet meer tegen de baten opwegen komt in zicht, dus daar zal ik het nu verder niet over hebben.

Waar ik het nog wel even over wil hebben, is het Incassoreglement en in het bijzonder artikel 13 lid 1, waarin wordt aangegeven dat het overlijden van de belastingplichtige de automatische incasso niet beëindigt. U gaf aan hier bewust voor te kiezen, omdat die kosten nu eenmaal betaald moeten worden door de erven en dit de makkelijkste weg is. Toch voelt deze aanpak voor mij onpersoonlijk en vind ik het niet netjes om ongevraagd geld te innen van de rekening van een overledene. Het zou netter zijn om de incasso stop te zetten en een brief aan de erven te sturen met de vraag hoe ze willen betalen. Dit reglement is uit 2016 en dus opgesteld in de vorige collegeperiode. Wellicht is het tijd voor een herziening op dit punt. Graag hoor ik hoe de wethouder hierover denkt?

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.