Bijdrage Ener­giemix 16 januari 2020


19 januari 2020

Het voorstel is om de concept-Energiemix Pijnacker-Nootdorp vast te stellen als basis voor de gesprekken met de samenleving en onze regionale partners. De Partij voor de Dieren vindt dit geen goede basis en ik zal hier nader op ingaan.

Energiebesparing

De Partij voor de Dieren vindt het van het allergrootste belang dat wordt ingezet op energiebesparing en is blij te vernemen dat het College dit ook vindt. Er zou vooral moeten worden ingezet op energiebesparing in de glastuinbouwgebieden, omdat zij de grootste energieverbruiker in onze gemeente zijn. Alleen is het erg lastig met alle glastuinbouwbedrijven, die we in onze gemeente hebben. Maar de eerste inzet moet hierop worden gericht! Vermindering van het glastuinbouwareaal kan hieraan bijdragen.

Kassen als energiebron via zonne-energie

Ook kan worden ingezet op de kas als energiebron in de vorm van zonnepanelen op en rondom kassen! Dat biedt nog veel kansen, die ik niet terug zie in het voorstel. Bijvoorbeeld verdere ontwikkeling van lichtdoorlatende zonnepanelen in samenwerking met Universiteiten en de provincie, die duurzame innovatie als één van de doelstellingen heeft. We dringen er bij het College op aan om deze ambitie op te nemen bij de Energiemix!

Zonne-energie

Zonne-energie op daken van huizen, bedrijven, winkels en scholen, kan nog veel meer worden uitgewerkt. Zonne-energie stimuleren op daken, zoals voorgesteld door het college, vinden wij prima! Ook zonne-energie opwekken in transitiegebieden van glastuinbouw- naar woninggebieden biedt goede mogelijkheden.

Windenergie

De PvdD is niet ,zoals veel andere partijen in de Raad, per definitie tegen windenergie. We zijn voorstander van windenergie die wordt opgewekt in samenspraak met bewoners (dus van onderop) en waarbij de inwoners ook het financiële profijt van de windmolens hebben. Ook kan gedacht worden aan windmolens langs snelwegen als de A12 en A13 en op industrieterreinen, waar mens en dier en geen noemenswaardige hinder van ondervinden.

Windenergie van buiten de gemeente is voor ons eveneens acceptabel.

Provinciale warmterotonde (LoO)

De inzet op de grootschalige provinciale en geldverslindende Leiding over Oost (LoO) vinden wij geen goed basis. Er wordt bij deze warmterotonde gebruik gemaakt van de restwarmte uit de fossiele industrie. Dit vinden wij een verkeerde prikkel die de fossiele industrie in stand houdt, terwijl we er juist vanaf willen bij de energietransitie. Voor ons, politici, die moeten beslissen over de toekomstige warmtevoorziening, is het goed om te beseffen dat het hier niet gaat om restwarmte, maar om warmte waarvoor ‘gewoon’ nieuwe en dus extra brandstof verstookt moet worden en dat is niet duurzaam.

Ook de afvalverbranding, waar gebruik van wordt gemaakt, vinden wij niet duurzaam, omdat er geen afval meer zou moeten worden verbrand maar gerecycled als we spreken van een duurzame energietransitie. Voor de afvalverbranding wordt zelfs veel afval geïmporteerd uit het buitenland, wat leidt tot perverse en niet-duurzame verdienmodellen, die hierdoor worden gestimuleerd en in stand gehouden.

Daarnaast kent warmtetransport over grote afstanden, zoals die van de warmterotonde, ook grote warmteverliezen. Uit een onderzoek van het CBS uit 2015 blijkt dat gemiddeld 25 procent van de warmte die een warmtenet in gaat, verloren gaat. De pijp naar Leiden heeft vanwege de grote afstand en complexiteit een groot warmteverlies, waardoor het uiteindelijke rendement grotendeels verloren gaat.

Biomassa

Ook hebben we veel moeite met de biomassavergisting. Het gaat om GFT afval, berm/groenafval, en mest voor vergisting en snoei- kap- en houtafval om te verbranden. Dit vinden wij niet duurzaam! Veel van de mest is afkomstig uit intensieve melkveehouderijen en daar willen wij juist van af. Beter is om dit ’afval’ weer echt te hergebruiken en niet te vergisten of te verbranden. Uit de beantwoording blijkt dat het gaat om regionale vergisting. Het toezicht op de biomassacentrales is onvoldoende en in de praktijk blijkt dat er veel illegaal en vaak gevaarlijk afval in de vergister wordt gekieperd, wat schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier en het milieu.

Ook zijn biovergisters gevaarlijk vanwege ontploffingsgevaar. Er hebben zich al meerdere ongelukken hierdoor voorgedaan.

De PvdD vindt dat deze vormen van energiewinning dan ook alleen maar ingezet moeten worden als ze ook echt duurzaam zijn. En dat zijn ze dus in onze ogen niet!

Veel van de biomassa is recyclebaar, bijvoorbeeld als het verwerkt wordt tot compost. Als het wordt vergist of verbrand, wordt het niet gerecycled en dat is niet duurzaam.

Uit de antwoorden blijkt dat er ook kap- snoei- en afvalhout wordt verbrand. Het is maar de vraag wat daaronder wordt verstaan. Bovendien komt de verbranding van biomassa fijnstof en andere schadelijke emissies vrij, die niet goed zijn voor ons milieu en de volksgezondheid en het leidt weer tot een hogere CO 2 uitstoot, die we juist willen verlagen. De PvdD kwalificeert biomassaverbranding daarom niet als ‘duurzaam’ en ‘groen’.

Aardwarmte

Inzet op aardwarmte vinden wij een goede, maar we moeten wel blijven monitoren wat er in de bodem gebeurt vanwege gevaar het gevaar voor de ondergrond! De lange termijn consequenties hebben we niet in beeld en wij willen in onze gemeente geen ellende zoals in Groningen plaatsvindt of andere gevaarlijke en nadelige consequenties voor onze inwoners.

Alhoewel er goede voorstellen staan in de Energiemix, vinden we dit voorstel geen goede basis voor de verdere gesprekken in de samenleving. We hebben bezwaar tegen de biomassavergisting en de grootschalige provinciale warmterotonde. Dit weegt voor ons zo zwaar dat de Partij voor de Dieren niet kan instemmen met het voorliggende voorstel.