Verga­dering Raad Oordeel­vorming 14-11-2019


20 november 2019

4a. Nota van uitgangspunten Hart van Nootdorp

In Pijnacker-Nootdorp zijn er veel gemeentelijke ambities en weinig ruimte om ze te realiseren. Dit geldt op kleinere schaal ook voor het gebied waar deze nota betrekking op heeft. Het idee van multifunctionele gebouwen is een logische een goede oplossingsrichting. De huidige uitwerking in deze nota van uitgangspunten vindt onze fractie echter minder geslaagd. En met ons vele inwoners in het centrum van Nootdorp heb ik gemerkt aan de petitie en de insprekers.

Het gegeven dat er op de huidige locatie van de Jan Jansenhal straks een stuk grond achterblijft, al dan niet tijdelijk openbaar gebied, waar eigenlijk niets meer mee kan, zoals vorige vergadering duidelijk werd, is geen effectieve inzet van ruimte. Onze fractie wil een nieuwe sporthal op deze locatie, net als de mensen die in het centrum van Nootdorp wonen. Hiermee voorkom je ook gelijk dagelijkse verkeersinfarcten op de Koningin Julianastraat. De locatie van de oude brandweerkazerne is wat ons betreft ideaal voor woningbouw voor jongeren en ouderen, waaronder het initiatief van een van de insprekers vandaag.

Wij hadden tijdens de vorige vergadering begrepen dat de nieuwe sporthal op de huidige locatie net niet past, maar in de gisteren ontvangen toelichting zien we dat het wel past. De plaatjes van hoe het eruit komt zien zijn duidelijk. Ziet er goed uit wat onze fractie betreft. Er worden in de toelichting van gisteren argumenten genoemd om het niet daar te doen. Argumenten die naar mijn mening geen van alle stand houden. Laat ik ze even doornemen, het zijn er 6:

  1. De sporthal komt tot 3 meter afstand van het sportveld te staan. à Ik zie niet in waarom dat een probleem is. Kan de wethouder straks uitleggen waarom dit een probleem is?
  2. Tussen het RKDEO gebouw en de nieuwe sporthal zit maar 10 meter afstand. Voor een goede ruimtelijke inpassing is meer afstand wenselijk. à Sinds wanneer maken we ons in een centrum zorgen om zichtlijnen?
  3. Vanuit de woonblokken wordt veel meer hoogte ervaren. à Ik zie op de plaatjes dat de nieuwe sporthal nog steeds veel lager is dan de woonblokken. Als je gaat bouwen in een centrum, heeft er altijd wel iemand last van. Ook op de alternatieve locatie zal dit spelen.
  4. De huidige voetbalkooi moet verdwijnen à ja dat is jammer, maar de sportvelden daar zijn ook toegankelijk voor iedereen om te voetballen. En er is misschien wel een alternatieve locatie voor de voetbalkooi te vinden in het gebied. Naast het nieuwe IKC bijvoorbeeld.
  5. Er is geen ruimte voor een representatief en ruim entreegebied, een fietsenstalling, een buitenruimte om te zitten en een verzamelplaats voor afval. à fietsenstalling en afvalplek zijn nog best in te passen. Er zit een gang van 10 meter breed naast de nieuwe sporthal, waar dat past. Onze fractie vindt een ruim entreegebied en pleintje om te zitten niet noodzakelijk naast de sporthal. Dat kan ook best elders in het gebied gerealiseerd worden.
  6. Continuïteit voor sporters en bewegingsonderwijs is lastiger te realiseren. à Ik snap dat dit vervelend is, maar het is niet onmogelijk. Bijvoorbeeld met een tijdelijke mobiele hal. Een tijdelijk ongemak mag niet bepalen hoe het gebied er de komende 50 jaar uitziet.

In onderhandeling met de buren RKDEO en met een creatiever bouwkundig ontwerp dan de huidige schoenendoos op de plaatjes, is er vast tot een nog betere inpassing van de sporthal op de huidige locatie te komen . Graag zouden wij daarom zien dat er in de nota van uitgangspunten uitgegaan wordt van deze optie en deze niet nu uit de spreekwoordelijke trechter valt. Als de voorliggende nota onveranderd blijft, kan onze fractie hier niet mee instemmen.

En dat zou erg jammer zijn, aangezien we het uitgangspunt van meer groen om de biodiversiteit te verhogen en hittestress tegen te gaan uiteraard toejuichen.

4b. Belastingverordeningen en tarieventabel 2020

Het is natuurlijk bedroevend dat de hondenbelasting na mijn veelheid aan goede argumenten van vorig jaar om het af te schaffen nog steeds in deze verordening voorkomt, maar de onlangs aangenomen motie om hem te halveren in 2022 is een stap in de goede richting. En wie weet kan bij de hervorming van het gemeentefonds komend jaar ook gelijk dit overblijfsel uit vroegere tijden een keer opgeruimd worden door het Rijk.

Verder staan er nog wat technische vragen over tarieven open, maar mijn verwachting is dat onze fractie volgende week voor deze verordening kan stemmen.

4c. Vierde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10

Voorgesteld wordt deze Gemeenschappelijke Regeling voor onbepaalde tijd vast te stellen. Onze fractie is principieel tegen Gemeenschappelijke Regelingen die een negatief effect hebben op het democratisch proces. Deze GR is begonnen als een geavanceerd administratiekantoor voor meerdere gemeentes, waarbij dit aspect niet sterk leek te spelen. Echter het takenpakket is met de tijd uitgebreid, wat ook te lezen is in deze wijziging. Kostenbeheersing is een uitdaging in de jeugdzorg en uit ervaring met Avalex blijkt wel dat een GR het er niet makkelijker op maakt om de kosten te beheersen. Ook bereikte ons kort geleden het nieuws dat het kabinet terugkomt op de decentralisatie van jeugdzorg en dit gedeeltelijk regionaal wil gaan beleggen in de nabije toekomst. Welke regio dit is, is vooralsnog onbekend. Het lijkt onze fractie dan ook onverstandig nu een gemeenschappelijke regeling voor onbepaalde tijd aan te gaan en wij zouden liever een wijziging hiervan naar een bepaalde tijd zien, bijvoorbeeld 2 jaar. Graag horen wij de reactie van de wethouder.

4d. Plan van aanpak Participatie (op verzoek van VVD, PPN)

Onze fractie sluit zich aan bij de mening van de adviesraad dat dit een realistisch plan is met een kans van slagen ten aanzien van de gestelde doelen, te weten 10% meer uitstroom en 10% per deeltijd werk. Dit lijkt op het eerste oog niet zoveel, maar we zijn het met de adviesraad eens dat het complex en moeilijk is om mensen die al langer in de bijstand zitten weer aan werk te helpen. Ook zijn we het met de adviesraad eens dat er een goede oplossing moet komen voor de zogenaamde armoedeval. Het is hier in deze raad al vaker ter sprake gekomen en baart ook onze fractie zorgen. We horen graag van de wethouder of hier al een oplossing voor is. Tot slot zijn we het met de adviesraad eens dat vrijwilligerswerk ook een volwaardige vorm van meedoen is die gewaardeerd mag worden, wat ons betreft ook financieel in de vorm van een kleine toeslag op de bijstandsuitkering of een jaarlijkse bonus. We horen graag hoe de wethouder hierover denkt.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!