Inbreng Beeld- en Oordeel­vor­mende Raads­ver­ga­dering 13 februari 2020


20 februari 2020

Raadsvergadering 13 februari 2020

4a Ontwerp woonvisie

Beeldvorming:

  1. In deze woonvisie wordt, evenals in de Vloer van de Omgevingsvisie, ingezet op het bouwen van 4000 woningen extra. Wat zijn voor u de afwegingen geweest om voor het +4000 woningen extra scenario te kiezen als uitgangspunt en niet het +2000 woningen extra?
  2. Weidegrond en grasland is volgens uw beantwoording van onze vragen niet te classificeren als groen of natuurgebied. Kunt u toelichten waarom niet?

En dan hoor ik graag de financiële en praktische afwegingen die nog niet genoemd zijn in de stukken, want het gegeven dat u er de fysieke ruimte voor ziet, er woningnood is en u dubbel zoveel woningen meent te moeten bouwen om onze eigen inwoners een lokale wooncarrière te laten doorlopen, zijn mij al duidelijk.

Ter achtergrond, in de beantwoording staat: “Hoewel niet op ieder perceel een glastuinbouwbedrijf staat, zijn deze gebieden zeker geen groengebieden.

Oordeelvorming:

In de komende paar minuten wil ik het met u over twee dingen hebben:

  1. Ik wil de lopende discussie met de wethouder over wat wel en niet groen gebied is, oplossen;
  2. Ik wil u uitleggen waarom het bouwen van 4000 woningen extra, een slecht idee is.

1. Weidegrond en grasland horen bij onze gemeente en hebben hun eigen waarde, want:

  • ze absorberen grote hoeveelheden regenwater en dragen zo bij aan klimaatadaptatie.
  • ze zorgen voor een weids en groen vergezicht
  • ze vormen de woonplaats van veel dieren, insecten, konijnen, hazen en vele soorten vogels.

Wat betreft onze fractie maken weidegrond en grasland dus deel uit van de groene ruimte. Onbebouwde glastuinbouw gronden gebruiken voor woningbouw en herlocatie van glastuinbouw gaat dus wel degelijk ten koste van groen en de natuur.

Ik heb een tweetal kaartjes gemaakt om dit te illustreren. Eerst het kaartje uit de beantwoording van het college. Dit zijn de glastuinbouwgebieden die in aanmerking komen voor woningbouw. En dan een plaatje dat ik zelf gemaakt heb met Google Earth. Zoals u ziet wordt er heel wat weidegrond opgeofferd voor woningbouw. In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor de Dwarskade waar de glastuinbouw vrijwel zeker gaat verdwijnen volgens de Vloer. Vindt u het echt een goed idee om direct grenzend aan het Dobbeplasgebied en achter de molen een hele nieuwe woonwijk te bouwen?

Maar het gaat nog verder. Het glas moet immers ook nog ergens anders naartoe. Het bruto areaal zijn de contouren van de glastuinbouwgebieden. In het volgende kaartje ziet u die contouren. En gelijk de rest van de graslanden waarvan voorgesteld wordt ze op te offeren. Volgens het college gaat het volledig volbouwen van deze gebieden met huizen en kassen niet ten koste van groen. Kunt u, mede-raadsleden, dat uitleggen aan onze inwoners die deze groene ruimte en groene vergezichten voor hun neus zien veranderen in bebouwing? Of aan de in het wild levende dieren die hun habitat afgenomen wordt? Wat betreft de Partij voor de Dieren komen er alleen huizen op de plekken waar nu daadwerkelijk kassen staan.

2. En dan wil ik het nu met u hebben over de ambitie om 4000 woningen extra te bouwen.

Waarom is al dit bouwen nodig? Ik zal het u zeggen: Alleen maar om een probleem van een ander op te lossen. Woningnood van andere gemeentes en van de provincie. Want zoals u nu meerdere keren heeft gelezen en gehoord, zijn er voor de lokale behoefte maar 1500 woningen nodig! Het argument dat we vanwege de verdeelregels dubbel zoveel moeten bouwen, zodat we onze eigen inwoners allemaal een huis kunnen bieden, is gewoon onzin. Als iedere gemeente namelijk dezelfde redenatie zou volgen, staan er aan het eind 2x zoveel woningen als nodig in deze regio. Als iedere gemeente gewoon voor zijn eigen lokale behoefte bouwt, kan iedereen hier in de buurt blijven wonen.

Dus zelfs als je als raadslid het nut van grasland niet inziet en vindt dat het prima bebouwd kan worden, dan nog zou je tegen het +4000 woningen scenario moeten zijn. We kunnen die ruimte wel beter gebruiken dan het vol te bouwen ten bate van de buren.

Concluderend:

  • Het bouwen van 4000 woningen extra gaat ten kosten van groen en daarmee van waterbergingscapaciteit, dorpse vergezichten en de habitat van vele dieren.
  • Het bouwen van 4000 woningen extra is onnodig; 2000 woningen extra is meer dan genoeg voor de lokale behoefte en we kunnen die schaarse grond beter gebruiken.

Voorzitter, onze fractie overweegt een amendement om de nieuwbouwambitie in de woonvisie aan te passen naar het +2000 woningen extra scenario.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.