Bijdrage oordeels­vor­mende verga­dering Wet Voor­keurs­recht Gemeenten 12 maart 2020


16 maart 2020

Allereerst wil ik de wethouder bedanken voor de beantwoording van onze technische vragen.

De Partij voor de Dieren begrijpt dat mensen een woning moeten hebben en dat de knelpunten vooral zijn: de beschikbaarheid van goedkope woningen voor starters en sociale woningen en de toenemende behoefte aan één en tweepersoons huishoudens. We zijn van mening dat de woonmogelijkheden de diversiteit van de inwoners beter moeten gaan weerspiegelen en de trend van steeds meer (dure) eengezinswoningen moet doorbroken worden.

De PvdD wil dat er plekken worden gerealiseerd voor tiny houses, zoals in omliggende gemeenten ook al gebeurt. Dat zou kunnen op de plekken waar nu verouderde kassen staan.

Terugkomend op plannen van de gemeente aangaande de toepassing van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten, daar hebben we nog wel wat problemen mee.

1) Ten eerste vooral de aantasting van groen ten gunste van woningbouw. De PvdD schaart weilanden wel degelijk onder de groene ruimte, temeer omdat vele dieren daar nu hun woongebied hebben en alweer moeten wijken voor groeiambities, nota bene ook pal naast natuur- en recreatiegebied de Dobbeplas.

2) Ten tweede het argument van het publieke belang. Daar zit ook een andere kant aan en dat is het winstmodel voor de gemeente, waar een groot gevaar in schuilt, dat de gemeente op de stoel gaat zitten van commerciële grondmakelaar. En dat is risicovol. We hebben er al vragen over gesteld en als antwoord kregen we : ‘Niet te actief verwerven en grondaanbiedingen zorgvuldig afwegen. Maar wat is niet te actief verwerven en zorgvuldige afweging? Kan dit nog wat nader worden toegelicht? En heeft de gemeente wel voldoende professionele expertise voor een zorgvuldige afweging?

3) De wethouder heeft aangegeven strategische plekken te willen verwerven. Heeft de gemeente al een beeld van die strategische plekken (zoals bijvoorbeeld blijkt uit een reactie op een zienswijze, waarbij een pand wat al een woonbestemming heeft toch wordt geschaard onder de WVG, omdat dit bedoeld is als ontsluiting van het gebied)? Zo ja, kunnen we hierover worden geïnformeerd (als het nodig is vertrouwelijk)?

4) Ten derde de ambitie om 4000 woningen extra te bouwen terwijl de eigenlijke lokale behoefte maar 1500 woningen extra is. Als iedere gemeente dezelfde redenatie zou volgen, staan er aan het eind twee maal zoveel woningen als nodig in deze regio. En dat vinden we onwenselijk! We vinden dat de regionale afstemming beter geregeld moet worden en dat er veel meer moet worden ingezet op transformatie van bestaande panden als leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden en winkels, juist ook regionaal. Daardoor zal er minder gebruik gemaakt hoeven te worden van de WVG. Het lijkt er nu op dat al die extra woningen een verkapt verdienmodel voor de gemeente gaan worden, in plaats van enkel het publieke belang dat wordt voorgestaan. Bovendien zal het nog meer een belasting zijn voor de huidige infrastructuur, die nu al vaak overbelast is. Ook dat vinden we een onwenselijke ontwikkeling qua milieueffecten en leefbaarheid!

5) Ten vierde vinden we de toenemende verstening en het negatieve effect daarvan op de klimaatadaptatie onwenselijk.

6) Ten vijfde: heeft het College al rekening gehouden met een veel grotere energieopgave als er zoveel huishoudens extra bijkomen, zeker als het netto glastuinbouwareaal niet minder wordt?

7) Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, de ambitie van de gemeente, om de ‘natuurhoofdstad van de MRDH gemeenten’ te zijn, namelijk ‘Pijnacker-Nootdorp Natuurlijk’, een groene oase in stedelijk gebied met onze groene buitengebieden. Dat wordt met de voorgestelde bouwdrift, die ten koste gaat van groen, geweld aangedaan.

Alhoewel we de zorg voor de vraag naar goedkope en geschikte woningen, zoals eerder vermeld, begrijpen, zijn er voor de PvdD veel bezwaren tegen het huidige voorstel, zien wij meer in andere mogelijkheden en kunnen we met dit voorstel niet instemmen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Carla van Viegen

Carla is sinds 2014 fractievoorzitter PvdD. Zij wil dieren, milieu en kwetsbare groepen een stem geven en de gemeente groener maken!