Stem­ver­kla­ringen besluit­vor­mende verga­dering 23 januari 2020


28 januari 2020

4b. Toekomstperspectieven omgevingsvisie

Onze fractie ziet ruimte voor nieuwe woningen in Pijnacker-Nootdorp voor de invulling van de lokale behoefte, maar niet voor duizenden eengezinswoningen voor de invulling van de regionale behoefte. Vorige week is aangegeven dat het aantal nieuwe woningen nog niet vast ligt, omdat dit document nog in de ontwerpfase is. Echter dit document geeft de kaders waarbinnen iedereen mag participeren, de lijntjes waarbinnen men mag kleuren. Uit de recente beantwoording van vragen van GB blijkt wederom dat 6000 woningen als uitgangspunt wordt gezien waar de raad een akkoord op wordt gevraagd deze avond. Wij kunnen niet instemmen met dit uitgangspunt. Onze fractie stemt daarom tegen.

Wel zullen wij de motie van PPN steunen, omdat deze betrekking heeft op het proces van participatie en niet op de inhoudelijke invulling van de omgevingsvisie.

Over het amendement van GBPN kan ik kort zijn: We zullen hiermee niet instemmen, omdat wij wel de mening van onze inwoners over windenergie willen horen.

4d. Nota lokale heffingen 2020-2024

Na de toelichting van de wethouder vorige week over de incassoregeling, kunnen wij nu instemmen met deze nota.

4e. Actualisatie Algemene subsidieverordening

Hoewel ik het jammer vindt dat u de facultatieve weigeringsgronden in stand houdt, zal onze fractie instemmen met deze verordening, want het is een verbetering ten opzichte van de vorige versie. Ik wil nog wel meegeven dat er elegantere manieren zijn om de vrijheidsgraden in te bouwen die u hiermee wilt bereiken en ik hoop dat u hier alsnog naar wilt kijken bij de volgende versie van deze verordening. Ik denk graag weer met u mee.

Dat deze verordening moeilijk leesbaar is, heeft de praktijk van de afgelopen weken wel bewezen. De partij voor de Dieren is voor begrijpelijk taal. Daarom steunen wij de motie van GBPN.

4f.Rekenkamerrapport Armoede- en Schuldhulpverleningsbeleid

Wat onze fractie betreft, zijn een aantal van de aanbevelingen overbodig, omdat ze ofwel dubbel erin staan, ofwel al uitgevoerd worden. Echter aangezien het college heeft aangegeven al deze aanbevelingen zinnig te vinden en over te willen nemen, zullen we toch voor stemmen.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.