Inbreng beeld- en oordeel­vor­mende raads­ver­ga­dering 20 mei 2020


20 mei 2020

4a. VRH

Geen vragen.

Oordeel:

De begroting van de Veiligheidsregio is duidelijk en geeft alle informatie die ik nodig heb als raadslid om mijn controlerende taak te kunnen vervullen. Het is een voorbeeld voor andere gemeenschappelijke regelingen van hoe het wel moet. Onze fractie is het eens met de auditcommissie aangaande het toevoegen van de passage over het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de coronacrisis en de vraag om terugkoppeling in alle zienswijzen. Wanneer deze punten verwerkt worden in deze zienswijze zijn we ermee akkoord.

4b. MRDH begroting 2021

Vragen:

Geen, dank voor de duidelijk antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen.

Oordeel:

De economische visie van de MRDH lijkt op bepaalde punten af te wijken van de onlangs door deze raad vastgestelde economische visie voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Met name de prioriteit bij economische groei en het creëren van intensieve recreatiefaciliteiten in de natuur passen niet meer bij wat we in onze gemeente willen. Het is dan ook niet verrassend dat er nauwelijks economische projecten in onze gemeente gefinancierd worden door de MRDH. Desondanks gaan we in 2021 €2,72 per inwoner, dus 150.000 euro, afdragen om hieraan bij te dragen. Mijn vraag aan het college: Hoe zorgen we ervoor dat dit geen weggegooid geld is?

4c. MRDH treasury statuut

Akkoord: Geen vragen of opmerkingen

4d. ODH

Geen vragen.

Oordeel:

In onze zienswijze op de begroting van 2020 vroegen wij de ODH al om binnen de beschikbare financiële middelen hun taken uit te voeren. We vragen in deze concept zienswijze op de ontwerp begroting van 2021 nu weer om “het ambitieniveau en de diepgang van de taakuitvoering in overeenstemming te brengen met de beschikbare financiële middelen”. Maar uit de ontwerp begroting 2021 zelf wordt heel duidelijk dat de ODH dit helemaal niet van plan is. Op pagina 20 staat duidelijk te lezen:

“Met behoud van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening wordt geconstateerd dat binnen de exploitatie geen structurele middelen beschikbaar zijn om de lastenstijging op te vangen zodat dekking alleen kan worden gevonden door verhoging van de deelnemersbijdrage.”

Oftewel het ambitieniveau wordt helemaal niet bijgesteld, de deelnemersbijdrage wordt verhoogd. De ODH doet gewoon wat ze zelf wil en komt er ook nog mee weg vanuit hun monopolie positie. Van enig democratisch proces is hier geen sprake. De betaler bepaalt hier duidelijk niet. Ik wil oproepen om de tekst in onze zienswijze een stuk steviger neer te zetten en een terugkoppeling op dit punt af te dwingen. Hiervoor overwegen we een amendement.

Verder viel op dat de ODH met 40% veruit het hoogste overheadpercentage heeft van alle gemeenteschappelijke regelingen. Nu de berekenwijze voor overhead uniform is voorgeschreven vanuit de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), kunnen we dit mooi vergelijken. De GDD en het Servicebureau zijn de volgende met 25% overhead. Daar zit toch een flink gat tussen. Ik kan geen reden bedenken waarom de overhead bij de ODH zo hoog moet zijn. Misschien heeft het college een idee waarom dit zo is (dit is een vraag)? Zo niet, dan zou ik ook willen oproepen in de zienswijze om een inventarisatie uit te voeren naar de opbouw van de overhead en actief naar besparingsmogelijkheden hierin te zoeken teneinde de deelnemersbijdrage omlaag te brengen. Dit zal ik ook opnemen in ons amendement.

4e. Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Vragen:

1. N.a.v. antwoord 4. Kunt u de projecten die het Servicebureau uitvoert nog wat nader toelichten? Wat moet ik me erbij voorstellen en hoe komen deze projecten en de afspraken over de financiering ervan tot stand?

2. N.a.v. antwoord 3. Ik snap niet goed wat met de regionale projectadministratie bedoeld wordt. Kunt u duidelijk maken wat er precies mis ging in 2019 en hoe dat nu opgelost wordt met deze regionale projectadministratie?

3. Begrijp ik goed dat de kosten voor de regionale projectadministratie al wel in deze begroting opgenomen zijn, maar dat alleen nog overeenstemming bereikt moet worden over wie welk deel betaald? [antwoord: ja]

Oordeel:

De audit commissie adviseert om te verzoeken om een beter onderbouwde risicoparagraaf in de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Onze fractie is het hier volkomen mee eens. In uw beantwoording staat dat e.e.a. in overeenstemming met de accountant tot stand is gekomen. Dat maakt nog niet dat deze risicoparagraaf nu de informatie bevat dit de raad nodig heeft om haar controlerende taak uit te voeren. Uw uitleg onderstreept eigenlijk juist dat een gedegen onderbouwing ontbreekt. En de reactie op het stukje van de audit commissie helpt ook niet: “Mochten de tien gemeenten willen dat er een professionele externe partij naar kijkt, dan is het Servicebureau hier uiteraard toe bereid.” Moet ik dit lezen als “wij en de accountant zijn hier niet toe in staat dus dan moet je maar een duur extern bureau inhuren”. Andere GR kunnen een risicoparagraaf opstellen zonder een duur extern bureau in te huren, dus het servicebureau zou dit ook moeten kunnen. Gezien de immer stijgende kosten van het servicebureau, is goed onderbouwd inzicht in de risico’s zeer wenselijk wat onze fractie betreft. Ik hoor graag hoe andere fracties hier over denken?

4f. GGD en VT begroting 2021

Geen, dank voor de duidelijk antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen.

Oordeel:

Onze fractie vindt de voorgestelde zienswijze goed opgesteld en waardeert de kritische toon. We vonden het verontrustend om te lezen dat er bepaalde reserves niet in beeld zijn gebracht in deze begroting. Hoe moet een raad zijn controlerende rol goed uitoefenen als een begroting niet volledig is. We bedanken de opstellers van de concept zienswijze voor hun oplettendheid in dezen.

Het advies van de audit commissie om de gevolgen van de corona crisis op de begroting in kaart te brengen is in het bijzonder op de GGD van toepassing, omdat deze organisatie een sleutelpositie heeft in het bestrijden van de crisis en de financiële effecten naar verwachting groot zullen zijn. Een belangrijk punt om op te nemen in de zienswijze dus. Hetzelfde geldt voor het vragen van een terugkoppeling op onze zienswijze.

Verder viel ons op dat de paragraaf over privacybescherming niet ingevuld is op pagina 31 van de ontwerp begroting. Wij vinden dit slordig, te meer omdat privacy een belangrijk onderwerp is evenals samenhangende financiële risico’s. Specifiek denk ik hier aan boetes in het kader van de AVG. Wij zouden in de zienswijze willen opnemen dat op een zodanig wijze niet invullen van een paragraaf in dit stadium van het proces niet acceptabel is.

In onze vorige zienswijze hebben we om een onderzoek gevraagd naar de mogelijkheid en wenselijkheid deze GR een eigen weerstandsvermogen op te laten bouwen. Nu lezen we in deze ontwerpbegroting (op pagina 46) “Er wordt vooralsnog van uit gegaan dat de huidige gedragslijn, om voor gerealiseerde tekorten in de jaarrekening bij nacalculatie aanvullende deelnemersbijdragen, wordt gecontinueerd. Dat betekent dat de geprognosticeerde balans geen vorming van weerstandsvermogen wordt geraamd.” Ik lees niets over een onderzoek naar een eigen weerstandsvermogen zoals gevraagd. Wellicht kunnen we hier opnieuw om vragen in de zienswijze. Ik hoor graag wat het college en de overige raadsleden daarvan vinden?

Ten aanzien van de harmonisatie van de overhead willen we opmerken dat hier in 2019 ook al om gevraagd is. Graag zouden we de tekst van de huidige zienswijze als aanpassen. Zoiets bijvoorbeeld:

“Wij constateren dat de discussie rond de harmonisatie overhead, waar wij al in onze zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2019 en 2020 om vroegen, nog niet is afgerond.”

Voorzitter, het moge duidelijk zijn dat wij met een amendement komen op deze zienswijze.

4g. Avalex (begroting 2021 + jaarrekening 2019 + wijziging tekst GR)

Vraag:

Avalex doet een aantal besparingsvoorstellen die erop neerkomen dat er minder vaak afval wordt opgehaald. Ik vraag me af hoe het college hier over denkt, ook met het oog op hygiëne en volksgezondheid?

Oordeel:

De voorgestelde tekstuele wijziging in de regeling is wat onze fractie betreft akkoord. De jaarrekening 2019 en de ontwerp begroting 2021 waren goed leesbaar en duidelijk. De suggestie van de audit commissie om de taakstelling van 500.000 euro cijfermatig in beeld te brengen is legitiem en zouden wij graag zien terugkomen in de zienswijze. Verder kunnen we akkoord gaan met deze zienswijze.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon

Annemieke Hulsbergen

Nootdorper Annemieke Hulsbergen is raadslid van buiten de raad en zet zich in voor dierenwelzijn, een groene gemeente en duurzame energie.